Ansökan

Du ansöker om ditt studieuppehåll genom att skicka e-post till studievägledningen:

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), samhällsvetenskap eller humaniora, lärarutbildningen med antagning t o m VT11 i praktisk/estetiska ämnen, ämneslärarprogrammet inriktning historia, religionskunskap och samhällsorienterande ämnen: studievagledning@hsd.su.se.

Kombinationsprogrammet: kub@su.se.

Mejlet ska innehålla följande uppgifter:

  • För- och efternamn
  • Personnummer
  • Ange skäl för studieuppehåll
  • Jag ansöker om studieuppehåll från och med (ange hel termin alternativt specifikt datum)
  • Jag avser att återuppta mina studier (ange hel termin alternativt specifikt datum). Om du inte vet exakt hur länge du önskar ta studieuppehåll, ange preliminära datum. Studieuppehåll beviljas för max ett år i taget.

Viktigt att läsa innan du ansöker om studieuppehåll

När du ansöker om studieuppehåll så gör vi en bedömning av de skäl du anger men även en bedömning av de möjligheter du har att återuppta studierna efter önskat studieuppehåll. Vi beviljar endast studieuppehåll om vi kan garantera att du efter studieuppehållet kan återkomma och ges möjlighet att läsa de kurser som krävs för examen (eller eventuellt motsvarande ersättningskurser).

Om du har ett oanmält uppehåll, eller om vi avslår din ansökan om studieuppehåll och du ändå väljer att ta ett uppehåll, så har du rätt att ansöka om återupptagande inför varje termin inom ramen för programmets examinationsrätt. Ett beviljat studieuppehåll, samt beviljat återupptagande, innebär att vi ger dig en garanti om att du kan fullfölja programmet inom ramen för dess examinationsrätt. Denna garanti gäller för den/de terminer som din beviljade ansökan berör.

Glöm inte att ansöka om återupptagande av studier (via e-post) senast 1 april inför hösttermin och 1 oktober inför vårtermin för att vi ska kunna garantera att du får behålla din studieplats på programmet efter studieuppehållet. Inkommer din ansökan om återupptagande senare än ovan angivna datum minskar möjligheten till plats på kurs och därmed beviljat återupptagande.

Tänk på att meddela din VFU-plats att du gör ett uppehåll i studierna. Din VFU-plats reserveras åt dig för max ett års studieuppehåll. Beviljas du, efter ny ansökan, uppehåll längre än ett år så är det med din vetskap om att du kan behöva ansöka om ny VFU-plats vid återupptagande.

Högskoleförordningen

Högskoleförordningen (1993:100) anger att om det finns särskilda skäl får en högskola i enskilda fall besluta att den som är antagen får fortsätta sina studier efter studieuppehåll. Universitets- och högskolerådets författning HSVFS 2012:8 förtydligar:

4 § Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag.
Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbe¬fäl, soldat eller sjöman enligt denna lag. (HSVFS 2012:8).

5 § Högskolans beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod.
Ett beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll får förenas med villkor om anmälan inför den tidpunkt då studierna ska fortsätta.

Stockholms universitets antagningsordning

Vill du läsa antagningsordningen i sin helhet? Gå till www.su.se/regelboken > Bok 2 > Utbildning på grund- och avancerad nivå > Antagningsordning. Högskoleförordningen samt ovan angivna författning från Högskoleverket kan sökas fram via Svensk författningssamling. Nedanstående finner du under avsnitt 15:

Den som avser att göra ett uppehåll i sina studier på ett program eller en kurs vid Stockholms universitet ska anmäla detta till ansvarig institution och ange skälen till uppehållet. Den sökande kan då beviljas återkomst i studierna efter uppehållet.

I beslutet ska studieuppehållets längd anges och om den sökande får fortsätta sina studier vid återkomsten. Medges inte den sökande rätt att återkomma, ska beslutet innehålla information om hur det kan överklagas (avsnitt 17).

Den som inte anmält studieuppehåll i förväg, får fortsätta sina studier vid återkomsten i mån av plats, se avsnitt 5.5.