Utbildningens innehåll

Utbildningspaketet består av tre nödvändiga delar som leder till kunskaper och färdigheter som behövs för att jobba som kulturskolepedagog.

  • Verksamhetsspecifik del: 37,5 hp: specialpedagogik 7,5 hp & kulturskoledidaktik 30 hp
  • Ämnesspecifik del: 30 hp ämnesfördjupande och ämnesdidaktiska kurser
  • Valbara specialiseringskurser: 22,5 hp ämnesövergripande eller ämnesspecialiserade kurser

Verksamhetsspecifik del– att undervisa i kulturskolan

En kurs i specialpedagogik utvecklar dina färdigheter i att skapa goda förutsättningar för lärarande och utveckling för barn och unga i behov av särskilt pedagogiskt stöd.

Kulturskoledidaktik består av två kurser, Uppdraget, 15 hp och Grupp och individ, 15 hp. I kurserna behandlas didaktiska frågeställningar om undervisning och lärande i frivillig estetisk verksamhet. Demokratiska värdegrundsbegrepp och förhållningssätt diskuteras i relation till barn och ungas delaktighet i estetisk verksamhet, utifrån perspektiv på individens och gruppens utveckling. Kulturskoledidaktik ger verktyg till att förstå kulturskolans verksamhet och arbeta utifrån dess uppdrag. Kurserna genomsyras av ett praktiknära förhållningssätt, praktikförlagd utbildning ingår.

Ämnesspecifik del – att undervisa i ditt konstnärsuttryck

Kurserna förankrar en konstnärlig kompetens med undervisning och lärandeperspektiv för barn och unga.

En del utgörs av kursen Kulturskoledidaktik - Ämnesdidaktisk fördjupningskurs, 15 hp. Kursen tar sin utgångspunkt i frågorna: vad ska undervisningen innehålla, varför undervisning i ett visst ämne sker på ett visst sätt och hur tillgängliggörs innehåll för eleven.

Den andra delen utgörs av totalt 15 hp med olika ämnesfördjupande kurser om 7,5 hp-15 hp. Kurserna har ett fokus på konstuttryck som är efterfrågade i kulturskolan med ett innehåll som orienterar sig runt barn och ungas utveckling i det specifika ämnet.

Valbar del - specialiseringskurser & breddningsstudier

Den tredje delen utgörs av valbara kurser motsvarande 22,5 hp. Ett antal ämnesövergripande kurser ingår i utbudet, till exempel en kurs i normkritik med dramapedagogiska metoder och en kurs om konstarter i samverkan. Därtill finns möjligheten att läsa de ämnesspecifika kurserna som ingår i angränsande ämnens ämnesspecifika del.

Läs hela paketet, 90 hp eller enstaka kurser

Olika kurser inom Kulturskoleklivet kommer att ges varje termin enligt ett rullande schema. Den som vill studera på heltid kan välja kurser som motsvarar 30 hp per termin. Den som vill läsa i en lägre studietakt kan läsa en eller två kurser per termin. Alla kurser inom Kulturskoleklivet är sökbara som fristående kurser.


Har du hittat en kurs du vill läsa?

Du anmäler dig på olika sätt till kurser vid Stockholms universitet respektive Stockholms konstnärliga högskola. Hur du anmäler dig hittar information om på varje kurssida. 


Validering av yrkeserfarenhet – reell kompetens

Om inte uppfyller behörighetskraven till en kurs men anser att du har motsvarande kompetens genom t.ex. arbetslivserfarenhet eller studier, kan du ansöka om validering av reell kompetens.

För kurser som ges vid Stockholms universitet kan endats ansöka om behröighet via reell kompetens under den ordinarie sökperioden, inte under sen anmälan.

Läs mer om validering vid Stockholms universitet

Läs mer om validering vid Stockholms konstnärliga högskola

 

Tidigare projekt inom kulturskoleklivet

Rapport: Drama och teater i kulturskolan ur pedagogernas perspektiv

Kerstin Grip (Stockholms universitet), Sofia Cedervall (Stockholms universitet), Eva Österlind (Stockholms universitet) och Anneli Einarsson (Malmö universitet) har publicerat två rapporter om drama och teater i kulturskolan. Rapporterna återger drama- och teaterämnets bakgrund och kartlägger dess förekomst inom kulturskolan, liksom drama- och teaterpedagogernas förutsättningar, utmaningar och arbetssätt.

Läs rapporten här.

 

Projektledare för Kulturskoleklivet Stockholms universitet

Sofia Cedervall: sofia.cedervall@hsd.su.se                     
Ketil Thorgersen: ketil.thorgersen@hsd.su.se