Kursens innehåll

Kursen erbjuder fördjupade musikaliska och musikdidaktiska kunskaper med relevans för skolans och fritidshemmets pedagogiska verksamhet. I kursen integreras musikalisk teori och praktik. Samtliga moment kännetecknas av ett didaktiskt och reflekterande förhållningssätt till barns lärprocesser och till studentens egna kompetensutveckling. I kursen relateras skolans och fritidshemmets praktik, kunskapsmål och värdegrund till aktuella musikpedagogisk diskurser. Utifrån egna erfarenheter, styrdokument och forskning behandlas konsten att planera för och bedöma musikaliskt lärande. Undervisningspraxis, styrdokument och forskningsrön granskas kritiskt i relation till varandra.

Kursen består av följande delar:

Delkurs 1: Musikaliskt hantverk och ledarskap 7,5 hp

Delkursen omfattar:

  • ledning av flerstämmig sång, spel, lyssnande, skapande, dans, rytmik och rörelse
  • musikaliskt hantverk såsom färdigheter i sång och spel, musikteori, arrangemang och komposition
  • musikalisk gestaltning
  • planering och genomförande av konsertprojekt

Delkurs 2: Musikdidaktisk reflektion och analys 7,5 hp

Delkursen omfattar:

  • planering för och bedömning av musikaliskt lärande
  • planering och analys av ämnesövergripande projekt
  • informations- och kommunikationsteknologi (IKT) som verktyg för musikaliskt lärande
  • normkritiska perspektiv på barns musikaliska utveckling
  • reflektion kring musikpedagogik i relation till styrdokument och undervisningspraktik

Förkunskaper

Student antagen till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem samt minst:Musik I för fritidshem och årskurs F-6 (15 hp), Fritidspedagogik I: Lära i och om fritid (15 hp) och 7,5 hp inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK).

Studietakt

Helfart och på Campus

Datum

2019-11-04 - 2020-01-19

Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen

Schema

Schema HT19

Litteraturlista

Litteraturlista HT19 (319 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare: Ketil Thorgersen

Examinatorer

HT19: Ketil Thorgersen, Maria Pemsel, Maria Wassrin