Kursens innehåll 

Kursen förbereder för det praktiska genomförandet av en magisteruppsats i ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena. Grundläggande vetenskapsteori och forskningsprocessens olika steg behandlas: problemformulering, design av metod, forskningsetiska aspekter, metoder för dataanalys och resultatutvärdering.

Kursinnehållet fokuserar kvalitativa och kvantitativa metoder för att undersöka sekvenser av undervisning och lärande, t ex intervju, observation och enkät. I kursen behandlas även grundläggande principer för kunskapsöversikter och sök i databaser. Metoder för kvalitativ och kvantitativ analys och tolkning av data behandlas.
 

Förkunskaper

Lärarexamen om minst 180 hp, alternativt kandidatexamen med ämnesinriktning samhällsvetenskapliga, humanistiska eller estetiska ämnen eller motsvarande. Engelska 6 och Svenska 3.

Studietakt

Halvfart och på distans med campusträffar.

Studieform

Distansundervisningen består av seminarier, gruppövningar och egen reflektion via universitetets lärplattform, Mondo.

Start och-
slutdatum

2019-01-21 – 2019-03-25

Anmälan & kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning HVMA04_VT19 (717 Kb)

Schema

Schema VT19

Litteraturlista

Litteraturlista HVMA04 (304 Kb)

Betygskriterier

  Betygskriterier HVMA04 (326 Kb)

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare: Viveca Lindberg, viveca.lindberg@hsd.su.se