Kursens innehåll

Kursen ger en inledande orientering om ämnesdidaktik som kunskapsfält. Kursen tar upp läroplansteoretiska frågor om förhållandet mellan skolans innehåll och samhällets krav och förväntningar på skolan. Kursen behandlar även frågor om urval och organisation av kunskapsinnehåll.
Kursen belyser översiktligt den svenska skolans uppdrag utifrån ett historiskt och nutida perspektiv samt diskuterar några utmaningar i ett framtida perspektiv med fokus på demokrati, interkulturalitet och hållbar utveckling. Det ämnesdidaktiska perspektivet utgår från frågor om hur de estetiska ämnena (bild, drama, musik) respektive de samhällsorienterande ämnena (geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap) har utvecklats och tagit form som skolämnen, relationen akademiskt ämne och skolämne, samt frågor om hur ämnenas disciplinära och normativa uppdrag kan förstås utifrån en samhällelig kontext.
Perspektiv på demokrati, interkulturalitet och hållbar utveckling lyfts i relation till skolans utbildnings- och bildningsuppdrag och i relation till de estetiska respektive de samhällsorienterande ämnenas roll och funktion i skolan..

För mer information se kursplanen
 

Förkunskaper

Lärarexamen om minst 180 hp, alternativt kandidatexamen med ämnesinriktning samhällsvetenskapliga, humanistiska eller estetiska ämnen eller motsvarande. Engelska 6 och Svenska 3.

Kursbeskrivning

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se Kursbeskrivning HVMA01 (219 Kb)

Studietakt

Halvfart och på distans med 3 obligatoriska fysiska träffar

Datum

För kursen som startar VT18: 2018-01-15 – 2018-03-19
Kursen startar inte HT18.

Schema

Schema VT18

Litteraturlista

Litteraturlista HVMA01 (314 Kb)

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare:
Johan Sandahl, johan.sandahl@hsd.su.se
Pernilla Andersson, pernilla.andersson@hsd.su.se