Utbildningsvetenskaplig kärntermin I:

Skolan i samhället (22,5 hp)

Kursen Skolan i samhället omfattar flera delkurser. Dessa orienterar sig mot olika kunskapsområden, men bärs upp av gemensamma frågor för lärarprofessionen. Det övergripande syftet med kursen är trefaldigt, att lyfta fram skolan som en institution för kunskapsutveckling, undervisning och lärande, att visa hur skolan kan förstås i relation till det omgivande samhället, och att diskutera hur de uttalade intentionerna att skapa en skola för ett demokratiskt samhälle har präglat såväl skolans styrning som skolans praktik.

Kursen har fem delkurser

  1. Juridik och etik i skolans värld (2,5 hp)
  2. Utbildningens historia och skolans plats i samhället (6,5 hp)
  3. Framträdande och retorik (3,5 hp)
  4. Kunskap och vetenskap (2,5 hp)
  5. Ämnesdidaktik (7,5 hp)

 

VFU I (7,5 hp)

Studenten introduceras till verksamhetsförlagd utbildning (VFU), skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium. Innehållet i kursen utformas utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i skolan. Studierna innebär att utifrån gjorda erfarenheter, relevanta ämneskunskaper och systematisk reflektion integrera teori och praktik. Trepartssamtal ingår i kursen.

 

Utbildningsvetenskaplig kärntermin II:

Eleven i skolan (22,5 hp)

VFU II (7,5 hp)

 

Utbildningsvetenskaplig kärntermin III:

Undervisning och utveckling (15 hp)

VFU III (15 hp)