Foto: Nadim Merrikh /Unsplash

 

Varför plugga hos oss?

Utbildningen riktar sig till dig som vill ha en akademisk examen och arbeta med drama och teater som metod med inriktning mot arbete med barn och unga. Du får en modern utbildning som integrerar teori och praktik genom nära samverkan med den senaste forskningen i drama/teater. Den riktar sig mot samhällsintresserade och estiskt engagerade som vill jobba med att utforska barn och ungas konstnärliga utveckling. Du lär dig om grupputveckling, ledarskap och konflikthantering genom utforskande processer. Du får jobba med att lyfta demokratisk diskussion genom estetiska processer och fördjupad kunskap om barns samtidskultur, inkludering och normkritiska dimensioner. Utbildningen leder till att du utvecklar kunnande i teaterproduktion, teknik och att leda projekt för barn och unga.

HSD ger Kandidatprogrammet i Estetiska ämnens didaktik - drama/teater, 180 hp i en unik utbildningskontext. Vi har Sveriges största dramaavdelning med specialiserade och engagerade forskare. Institutionen har lokaler särskilt anpassade för utbildning i estetisk verksamhet.  

Är du intresserad av fristående kurser i drama?
HSD:s fristående kurser

 

 

Anmälan

Utbildningsnivå Grundnivå
Programmet startar  
Studietakt 100%
Behörighet Grundläggande behörighet
Examen Kandidatprogrammet leder till filosofie kandidatexamen inom huvudområdet de estetiska ämnenas didaktik.
Studievägledare studievagledning@hsd.su.se
Studieadministration studieadmin@hsd.su.se

 

 

 

Om programmet: utforskande processer i drama

Programmet vilar på två innehållsområden för att ge studenter ämnesdidaktisk kompetens. Det ena ger bred kunskap om verksamhetens förutsättningar, och innefattar kurser om barns och ungas lärande och utveckling, barnkultur, demokrati, mångfald samt kulturinstitutionernas roll. Det andra ger ämnesdidaktik fördjupning med fokus på drama/teater. 

De estetiska ämnenas didaktik är ett kunskap- och forskningsfält som behandlar frågor om undervisning och lärarande inom det estetiska ämnesområdet, inom och utanför det formella skolväsendet. Ämnesöverskridande verksamhet, såväl mellan olika estetiska uttrycksformer som mellan estetiska andra ämnen, exempelvis estetiska läroprocesser och multimodalitet, ingår i kunskapsfältet. 

Fokuseringen på det didaktiska innebär att vi studerar undervisning. Här finns det tre dimensioner: hur undervisningen går till, vilken slags kunskap som är involverad och hur lärandet för eleven går till? Kort formulerat; hur blir man en bra pedagog som främjar barnens konstnärliga och demokratiska utveckling? Den estetiska dimensionen betyder att vi riktar fokus mot hur barn och ungdomar använder fantasi och en konstnärlig gestaltnings- och kommunikationsförmåga i sitt mänskliga sampel och i lärandet. Inriktning mot drama och teater har två betydelser. Dels utgår vi från dramapedagogikens fyra perspektiv med drama som; personlighetsutvecklande, kritiskt frigörande, holistiskt lärande och konstnärligt gestaltande. Dels studeras drama som ett estetiskt ämne ur en hantverksdimension. Hur används estetiska dimensioner som rum, tid, relationer, roller, spänning för att gestalta en berättelse med medel som ljus, ljud, kostym, scenografi men också med gestaltarens egen kropp, röst och rörelse.

Programmets innehåll

Första läsårets kurser ger en introduktion till drama/teater som estetiskt kunskapsområde inom ramen för en pedagogisk verksamhet. Estetiska ämnens didaktik presenteras och barn- och ungdomskultur belyses ur olika perspektiv. Du arbetar med drama- och teaterövningar, improvisationer och multimodala gestaltningsformer samt dramapedagogiska metoder som processdrama, forumteater och rollspel. Första året innehåller också två fältstudieveckor.

Andra läsårets kurser behandlar pedagogiskt ledarskap och verksamhetsutveckling. Det första självständiga arbetet (7,5 hp) ger en introduktion till forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande. Praktikperioder ingår, en på hösten och en på våren och omfattar 7,5 hp per termin. Studenten får möjlighet att söka en praktikplats som i möjligaste mån svarar mot studentens intresse och inriktning. Valbara kurser motsvarande totalt 15 hp ger möjlighet till individuell specialisering i valfritt huvudområde. Studierna kan vara en fördjupning eller profilering och kan knyta an till andra relevanta ämnesområden. Studenten söker till kurser på egen hand har därför frihet att välja ämnesområde och studieort för det valbara momentet.

Tredje läsårets kurser består av fördjupning i ämnesdidaktisk forskning och kandidatuppsats. Andra kurser innebär ett utforskande av konstnärliga uttrycksformer i en pedagogisk kontext och med en avslutande kurs i scenisk produktion som presenteras för publik.

 

Studiegång

Här hittar du information om de kurser som läses varje termin inom Kandidatprogram i Estetiska ämnens didaktik drama/teater: studiegång med kursöversikt

 

 

Efter studierna

Studierna leder till en kandidatexamen i huvudområdet Estetiska ämnens didaktik, 180 hp.

I samarbete med medlemsorganisationen Riksorganisationen auktoriserade dramapedagoger (RAD) kan studenter efter avslutad utbildning ansöka om att bli RAD-auktoriserade dramapedagoger.

Arbetsmarknad

Programmet svarar mot behovet av utbildade pedagoger för barn och ungas kulturutövande på fritiden, främst inom kulturskola, studieförbund, förskolan och fritidshem. Kulturskolan, Sveriges största barn- och ungdomskulturverksamhet, finns i 283 av landets 290 kommuner. Drama/teater är ett av de mest populära ämnena i kulturskolan med elever i åldrarna 8-16 år.

Här kan du läsa om hur det är att jobba i kulturskolan.

Kompetens i ledarskap och projektledning är relevant för arbete inom amatörteaterverksamhet, teatrar, muséer och andra kulturinstitutioner, liksom olika kulturprojekt, och egna kulturprojekt. Ledarskapskompetens efterfrågas också inom många andra arbetsfält. 

Studera vidare

Kandidatexamen i de estetiska ämnenas didaktik – drama/teater är behörighetsgivande till utbildningar på avancerad nivå. Vid vår institutionen finns två program på avancerad nivå som är relevanta efter kandidatprogrammet.

Läs med om drama som forskningsämne vid institutionen: Om dramadidaktik

 

Undervisande lärare på kandidatprogrammet

 


Eva Österlind

Professor i drama med didaktisk inriktning

Evas profilsida

 

 

 

 


Ulrika Von Schantz

Prefekt, Universitetslektor

Ulrikas profilsida

 

 

 


Sofia Cedervall

Adjunkt i estetiska lärprocesser inriktning drama

Sofias profilsida

 

 

 


Peter Sundebrant

Adjunkt

Peters profilsida

 

 


Julia Fries

Doktorand i drama med didaktisk inriktning

Julias profilsida

 

 

 

 


Anna Johansson

Doktorand

Annas profilsida

 

 

 

Elsa Szatek

Doktorand

Elsas profilsida