Humanvetenskapliga området

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanvetenskapliga området

Välkommen till det humanvetenskapliga området!

Humanistisk fakultet, Juridisk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet bildar det humanvetenskapliga området.

Humanvetenskapens fokus på människan och människans aktiviteter innebär en mångfald av teoretiska perspektiv och metoder som griper över  fakultetsgränserna. Samhällsförändringar är ett centralt tema för det humanvetenskapliga områdets utbildning och forskning, där humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig kompetens samverkar för kraftfull genomlysning och analys.

Valresultat för val av vicerektorer för Humanvetenskapliga området

Valet av vicerektorer för Humanvetenskapliga området mandatperioden 2021-2023 är nu avslutat.

Svaret finns i juridiken

Coronapandemin: Juridiken som styr förbuden och restriktionerna

Förbud, krav och restriktioner har varit på allas läppar då en andra våg av covid-19 drar in över Sverige. Frågan många ställer sig är varför förbud inte införs omedelbart och varför vissa sociala sammanhang förbjuds, men inte andra? Svaren finns i juridiken!

Profilseminarium: Svensk minoritetsislam – en mångfald av tolkningar och praktiker

Hur tolkas islam och vilka tolkningar ges utrymme? Hur kan fältet studeras i en svensk kontext? Välkommen till Humanvetenskapliga områdets profilseminarium för profilområdet Samhälle, organisation och individ.

Aula magna

Profilseminarier inom Humanvetenskapliga området 2020

Humanvetenskapliga områdets profilseminarier lyfter spännande institutions- och fakultetsöverskridande ämnen av relevans för undervisning, forskning och forskningssamverkan.

Val till fakultets- och områdesnämnder för mandatperioden 2021–2023

Under perioden 30 september – 7 oktober är det val av dekaner, prodekaner, vicedekaner samt ledamöter och suppleanter till fakultetsnämnder och områdesnämnder.

Samverkansforskning pågår

Samverkansprogrammet för migration och integration inledde i maj 2020 en intervjuserie i syfte att synliggöra olika former av samverkansforskning inom temat. Intervjuerna publiceras månatligen här på Humanvetenskapliga områdets hemsida. 

Erik Olsson

Mötesplatser för migrationsforskning behövs

Hur kan migrationsforskning nå fram till viktiga samhällsinstanser? Samverkansprogrammet för migration och integration intervjuar Erik Olsson, professor i internationell migration och etniska relationer vid Socialantropologiska institutionen, om sin forskning om transnationell migration och diaspora.

Blå platta

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Blå platta

Disputationer och licentiatseminarier – rekommendationer under det pågående coronavirusutbrottet

Humanvetenskapliga områdets rekommendationer till institutionerna gällande disputationer och licentiatseminarier under rådande läge.

Möte
Länk till områdesnämnden
Länk till områdeskansliet
Kvalitet
Vice