Humanvetenskapliga området reviderade under hösten 2018, på rektors uppdrag, områdets profilområden och anpassade dem till nuvarande verksamhet. Områdesnämndens serie med profilseminarier fortsätter och kompletteras under 2019 och 2020 med ett finansiellt stöd till forsknings- och utbildningssamarbeten inom profilområdena.

Humanvetenskapliga områdets profilområden

Profilområdesmedlen kan sökas inom tre kategorier:

  • Forskning (exempelvis projektansökningar till externa finansiärer)
  • Utbildning (nya, ämnesöverskridande utbildningsinitiativ på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå)
  • Samverkan (exempelvis forsknings- och utbildningssamverkan med en eller flera externa parter).

Utlysning av medel

Utlysning sker vid två tillfällen under 2019. Första omgången ägde rum i juni. Sista ansökningsdag för andra omgången är 21 november*. De ansökningar som inkommer bereds av områdesnämndens forsknings-, utbildnings- eller samverkansberedningar. Beslut om tilldelning fattas av områdesnämnden.

Satsningen pågår 2019–2020 och omfattar totalt 9 650 tkr. Områdesnämnden utlyser fasta schablonbelopp – c:a fem potter à 100 tkr per profilområde. Det går alltså bara att söka detta fasta schablonbelopp på 100 tkr i varje enskild ansökan.

Ansökan

Ansökan ska inledas med Försättsblad till ansökan om ansökan om medel till samarbeten inom profilområdena (260 Kb) . Ansökan om bidrag får inte överskrida två A4-sidor (exklusive kort CV och budget). Till ansökan ska fogas en kortfattad och tydlig budget som klart redovisar hur medlen är tänkta att användas. Lönemedel ska avse egentlig lönekostnad inklusive LKP. Ersättning för OH beviljas inte.

Ansökan, som ställs till Områdesnämnden för humanvetenskap, ska sändas in per e-post till registrator@su.se med uppgivande av diarienummer SU FV-2.1.1-3186-19 i ämnesraden senast den 21 november 2019*. Ansökan ska vara undertecknad av prefekterna vid berörda institutioner.

Stödformer

Stöd prioriteras för ämnesöverskridande samarbeten inom profilområdena som syftar till att göra större ansökningar till externa forskningsfinansiärer, främst EU-medel och programstöd. Stöd ges också för samarbeten som syftar till att initiera nya ämnesöverskridande utbildningsinitiativ. Stödet kan exempelvis avse kostnader för workshops, möten, internationellt och nationellt nätverkande, samt för arbetstid för att utarbeta forskningsansökningar och förslag på kurser. Stöd ges inte till kontinuerlig verksamhet utan för uppbyggnad och initiering av ny verksamhet. Aktiviteter där flera institutioner är involverade – från olika discipliner och företrädesvis från olika fakulteter – kommer att prioriteras vid tilldelningen av medel.

Beviljade medel

De beviljade medlen utbetalas efter beslut. Medlen får användas under ett år från beslut. En kort redogörelse av resultatet, liksom en ekonomisk redovisning, ska lämnas till områdesnämnden senast ett år från beslut (skickas via e-post till områdesnämndens sekreterare). Medel som inte använts ska återbetalas till områdesnämnden.

Mer information

Mer information om bedömningskriterier och ansökans utformning hittar du i pdf-filen: Utlysning av medel för samarbeten inom profilområdena_nov 2019 (107 Kb) .

 

*I en tidigare utlysning har sista ansökningsdag 1 december angivits. Ansökningar accepteras  därför även efter 21 november t.o.m. 1 december, men dessa kommer att beredas först i februari 2020.