Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för bidrag till strategiska satsningar:

  • Fakultetsövergripande projektstöd som syftar till att skriva fram medelsansökningar till externa finansiärer.
  • Stöd till fakultetsövergripande nätverk och initiering av fakultetsövergripande samarbeten.
  • Stöd till inbjudning av spetsforskare.
  • ”Black box”.

Ansökan av dessa medel ska vara områdeskansliet tillhanda senast den 14 mars 2018 utom för ”Black box” där ansökan kan lämnas när som helst under året.

Satsningarna gäller stöd till innovativa forskningsinitiativ och fakultetsöverskridande samarbeten. Stöd ska inte ges till kontinuerlig verksamhet. Stöden ska syfta till satsningar där det finns förutsättningar för att bidrag från Områdesnämnden ska ge ett mervärde. Stöd ges således inte till verksamhet av karaktären mer av samma sak utan för uppbyggnad och initiering av verksamheter.

Med strategiska satsningar avses främst fakultetsöverskridande insatser, men satsningar kan även vara strategiska för området utan att vara fakultetsöverskridande.

Utbetalning och återrapportering

De beviljade medlen utbetalas efter beslut. Dessa medel får användas under ett år från beslut. En kort redogörelse av resultatet, liksom en ekonomisk redovisning ska lämnas till områdesnämnden senast ett år från beslut. Medel som inte använts ska återbetalas till områdesnämnden.

Området har sammanlagt avsatt 3 000 tkr för strategiska satsningar 2018, fördelat på två utlysningar under året. Den andra utlysningen för 2018 skedde i oktober.

Ansökan

Ansökan, som ställs till Områdesnämnden för humanvetenskap, ska sändas in per e-post till registrator@su.se med uppgivande av diarienummer SU FV-5.1.2-0592-18 i ämnesraden senast den 14 mars 2018. Ansökan ska vara undertecknad av prefekten vid aktuell institution. Till varje ansökan ska även ett försättsblad bifogas: Försättsblad till ansökan (257 Kb) .

Mer information om ansökan och de olika kategorierna finns i pdf-filen Utlysning av medel för strategiska satsningar mars 2018 (40 Kb) .