CHESS Juridiska institutionen
Ekonomisk-historiska institutionen Kriminologiska institutionen
Engelska institutionen Kulturgeografiska institutionen
Inst. för arkeologi och antikens kultur Nationalekonomiska institutionen
Inst. för data- och systemvetenskap Psykologiska institutionen
Inst. för lingvistik Romanska och klassiska institutionen
Inst. för pedagogik och didaktik Sociologiska institutionen
Inst. för slaviska och baltiska språk,
finska, nederländska och tyska
SOFI
Inst. för språkdidaktik Stressforskningsinstitutet
Inst. svenska och flerspråkighet  


Presentationen följer fakultets- och institutionsstrukturen och kontaktuppgifter finns angivna för varje resurs.
 

Humanistiska fakulteten

Engelska institutionen

The Orrmulum Project

Bild: Nils-Lennart Johannesson
Bild: Nils-Lennart Johannesson

Forskningsprojekt som startades 1993 och med syfte att ta fram en ny textutgåva av det medelengelska verket Orrmulum baserat på en ny transkription av befintliga manuskript (Oxford, Bodleian Library, MS Junius 1 (originalmanuskript från ca 1180) och London, Lambeth Palace Library MS 783 (avskrifter från 1660-talet av delar av texten i Junius 1, delvis från sidor som sedan förlorats från originaltexten)).

En komplett uppsättning av digitala bilder av manuskriptsidorna i Junius 1 har med stöd från Vetenskapsrådet förvärvats från Bodleian Library. Förutom en tryckt utgåva avser projektet att även resultera i en elektronisk utgåva av den ursprungliga texten lagrad som hypertext. Kontaktperson: Nils-Lennart Johannesson, nils-lennart.johannesson@english.su.se.

Webbsida http://www.orrmulum.net

 

Two Thirds North

Engelska institutionen har sedan 2010 publicerat en årlig internationell tidskrift, Two Thirds North. Tidskriften har tre syften som är konstnärligt-, pedagogiskt- samt forskningsrelaterade. Den konstnärliga visionen innefattar samlandet av kontemporär världslitteratur med ett särskilt fokus på transnationella teman, vilket är huvudprofilen för vårt Masterprogram i engelska - transnationell litterär gestaltning. Det pedagogiska syftet är nära relaterat till forskningsmomentet. Tidskriften produceras av våra Master studenter under handledning av vår undervisande personal. Studenterna lär sig hur man hanterar samtliga aspekter av förläggningsprocessen, från att välja verk inlämnade av internationella författare, till att arbeta med redigeringsteknik, layout och lansering av tidskriften. Dessa moment är relaterade till vår akademiska personals forskning inom förlagsområdet, och deras arbete med textboken The Art of Editing, som skrivs i samarbete med kollegor från Plymouth University. Kontaktperson: Adnan Mahmutovic adnan.mahmutovic@english.su.se

Webbsida http://www.twothirdsnorth.com/

 

Centrum för akademisk engelska

Centrum för akademisk engelska (CAE) syftar till att kvalitetssäkra akademisk engelska på Stockholms universitet genom att erbjuda studenter och anställda resurser, stöd och vägledning i att muntligt och skriftligt använda engelska i akademiska sammanhang. Kontaktperson: Beyza Björkman beyza.bjorkman@english.su.se

Webbsida: http://www.english.su.se/centre-for-academic-english

 

Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL)

Arkeologiska forskningslaboratoriet etablerades 1976 i Greens villa av professor Birgit Arrhenius. I början dominerades verksamheten av konservering och fosfatanalyser av jordprover men under de senaste decennierna har en serie nya tekniker för studier av arkeologiskt källmaterial tagits fram eller vidareutvecklats. Arkeologiska forskningslaboratoriet är unikt i Norden såtillvida att det här är arkeologer som jobbar med arkeologiska frågeställningar med hjälp av naturvetenskapliga analysmetoder. De metoder som används har anpassats för det ofta nedbrutna och fragmenterade källmaterialet, vilket ställer särskilda krav på analyserna. Kontaktperson Kerstin Lidén kerstin.liden@arklab.su.se

 

CEK Spelcentrum

Vid Centrum för evolutionär kulturforskning på Stockholms universitet finns ett laboratorium för spelexperiment. I laboratoriet sitter försökspersoner vid var sin dator och spelar olika typer av spel mot varandra. Spelen utformas för att likna olika vanliga situationer där man är tvungen att göra strategiska val och samspela med andra.

 

 

 

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska nederländska och tyska

Slaviska samlingen, Stockholms universitetsbibliotek

Specialsamling inom ramen för SUB skapad av professor Nils Åke Nilsson. Alla slaviska språk finns representerade, bl.a. ryska, polska, tjeckiska, slovakiska, hög- och lågsorbiska, slovenska, kroatiska, serbiska, bulgariska och makedonska. Inkluderar en unik broschyrsamling samt den största samlingen i Skandinavien av rysk litterär modernism, från både sovjetisk och emigrantpress. Den största delen av den slaviska samlingen är inlagd i Libris. Allt är ännu inte sökbart i sin helhet på Internet. Vissa delsamlingar är endast förtecknade i kortkataloger och ännu inte fullständigt sökbara i Libris eller bland universitetsbibliotekets resurser. Ibland krävs därför kontakt med ämnesbibliotekarien:

http://su.se/biblioteket/samlingar/specialsamlingar/enskilda-samlingar/slaviska-samlingen

 

Institutionen för lingvistik

Fonetiklaboratoriet

Fonetiklaboratoriet är speciellt utrustat för studier av talproduktion, talets akustik och talperception. Laboratoriet har specialutrustning och olika programvaror för avancerade fonetiska experiment. Utrustningen och programvara omfattar bland annat ett ekofritt rum för högkvalitetsinspelningar av talmaterial, för perceptionsexperiment och för kalibrering av inspelnings- och analysutrustning, utan påtaglig interferens av oönskade ljudkällor samt akustiska reflektioner från tak, golv och väggar, med utrustning för högkvalitetsinspelningar samt mätning och registrering av talrelaterade oro-faciala rörelser.

Webbsida: http://www.ling.su.se/fonetiklaboratoriet/utrustning

 

Korpusar och resurser

Institutionen tillhandahåller olika språkdatamaterial användbara för empirisk språkforskning, framför allt i form av ”korpusar”, eller språkdatabaser, som representerar olika slags text. Korpusar kan innehålla modern eller äldre text, eller talat språk som är inspelat och transkriberat i textform, t ex barns eller vuxnas språkinlärning och/eller -användning. Texten är vanligen annoterad, eller ”taggad”, vilket innebär att den är uppmärkt och kopplad med olika slags metainformation, till exempel grammatiska kategorier eller kommentarer. Se även Språkstudion, under Institutionen för språkdidaktik, som härbärgerar korpusar åt olika språkforskare.

Webbsida http://www.ling.su.se/english/nlp/corpora-and-resources.

 

Stockholm Babylab

En del av forskningsutrymmet i Fonetiklaboratoriet är speciellt anpassat för forskning i Spädbarnets språkliga utveckling. Studier av spädbarnets uppfattningsförmågor kräver särskilt anpassade testmetoder som använder sig av barnets naturliga nyfikenhet och lekfullhet. Fyra olika metoder används i första hand för att studera talperception hos små barn. Stockholm Babylab forskningsmöjligheter inkluderar system för EEG-registreringar, ögonrörelsemätningar, nappsugningsmätningar (HAS) och "Head-Turn"-procedur. Utrymmet är särskilt utformat för att skapa en bekväm omgivning för de barn och föräldrar som deltar i våra forskningsstudier. Intill laboratoriet finns väntrum, toaletter och möjlighet till blöjbyte.

Webbsida http://www.ling.su.se/fonetiklaboratoriet/stockholm-babylab

 

SUBIC

Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC) är en ny strategisk satsning av Stockholms universitet. SUBIC kommer att tillhandahålla en infrastruktur för hjärnavbildningsforskning med inriktning mot funktionen hos människors och djurs hjärnor. Den forskning som kommer att bedrivas vid centret omfattar såväl språk- och beteendevetenskapliga humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen, juridik samt zoologi, matematik och andra naturvetenskapliga discipliner. Kontaktperson Francisco Lacerda francisco.lacerda@ling.su.se

Webbsida: http://www.su.se/subic/

 

Svenskt teckenspråkslexikon

Målsättningen med ”Svenskt teckenspråkslexikon” är att på sikt publicera ett komplett teckenspråkslexikon. Inom lexikonverksamheten på Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet har vi dokumenterat cirka 15.000 tecken. Den här lexikala databasen, som gjordes fritt tillgänglig på nätet den 18 december 2008, uppdateras kontinuerligt med nya tecken. För de flesta tecken finns teckendemonstration, teckenvariant, användningsexempel och fotoillustration. Det finns många sökvägar att välja på, bl.a. kan man söka på ord, översättning, tecknets andra betydelser, alternativa tecken, handform och ämnesområde. Vid de flesta knappar kan man, om man håller pekaren över, få extra information vad knappen kan göra.

Webbsida http://teckensprakslexikon.su.se/ord/07775

 

Institutionen för språkdidaktik

Språkstudion

Språkstudion är en fakultetsgemensam resurs som erbjuder verktyg och miljöer för formell och informell språkutveckling. På Språkstudion finns en utvecklad digital infrastruktur för undervisning, examination och forskning. Bland annat härbärgerar Språkstudion forskningsdatabaser åt språkforskare för intern och extern access, och flera uttals- och lyssnartest har utförts inom forskningsprojekt i enhetens datorsalar eller via dess digitala kanaler. Språkstudion har dessutom en välutrustad inspelningsstudio med professionell inspelningsutrustning för ljud och bild, inklusive en stor green screen. Språkstudion har kompetens inom teknik, pedagogik och forskningsdesign och diskuterar gärna form och innehåll för din produktion. Inspelningsstudion går att boka av såväl Humanistiska fakultetens institutioner som av övriga universitetets institutioner och stödfunktioner. Kontaktperson Christine Ericsdotter Nordgren christine.ericsdotter@sprakstudion.su.se

Webbsida: https://www.su.se/sprakstudion/

 

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Flerspråkighetslaboratoriet

Nyutrustat språkforskningslaboratorium för den som använder experimentella metoder i sin forskning kring flerspråkighet med bland annat EEG/ERP, Eye Tracking och beteendeexperiment, samt utrustning för fältarbeten och inspelning av gruppsamtal. Labbet är tillgängligt för forskare, doktorander och studenter vid institutionen men är även öppet för forskare inom det ledande området Andraspråk och tvåspråkighet. Föreståndare José Alemán Bañón.

Webbsida http://www.biling.su.se/forskning/flerspr%C3%A5kighets-laboratoriet/flerspr%C3%A5kighetslaboratoriet-1.243720

 

IVIP samtalskorpusar: Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska

Ett forskningsprogram finansierat av RJ i samarbete mellan Stockholms universitet, Helsingfors universitet, Åbo universitet och Institutet för språk och folkminnen i Göteborg. Tre samtalskorpusar är under uppbyggnad: samtal från service, lärande och vård. Arbetet sker tillsammans med Språkbanken i Göteborg. Projektledare Catrin Norrby.

Webbsida http://www.su.se/svefler/ivip

 

Tisus textkorpus

Taggad andraspråkskorpus med digitaliserade andraspråkstexter från Tisus – Test i svenska för universitetsstudier. Även skribenters bakgrundsinformation finns, som ålder, kön, modersmål, utbildningsbakgrund etc. I samarbete med Språkbanken i Göteborg. Kontaktperson: Peter Lundqvist peter.lundkvist@su.se

 

Fornsvensk bibliografi och Svensk runbibliografi

Fornsvensk bibliografi och Svensk runbibliografi är två specialbibliografier på nätet, främst avsedda för studenter och forskare, som fokuserar de forn- och runsvenska texterna i handskrifter och runinskrifter, vilka kan sökas utifrån vedertagna siglum (handskrifter) och signum (runinskrifter).

Foto: www.fotoakuten.se
Foto: www.fotoakuten.se

Flertalet poster utgörs av sekundärlitteratur som berör de forn- och runsvenska texterna, och denna kan sökas utifrån två specialanpassade ämneshierarkier. Arbetet utfördes vid Stockholms universitet, Institutionen för nordiska språk (2009-2012), med finansiering från Riksbankens jubileumsfond och Riksantikvarieämbetet. För att ekonomiskt och vetenskapligt säkra bibliografiernas fortlevnad har de förts över till Svenskt diplomatarium vid Riksarkivet där den fortsatta uppdateringen utgör en del av deras verksamhet. De första fem åren delfinansieras av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (KVHAA).

Webbsida http://fornsvenskbibliografi.ra.se/pub/Default.aspx?item=18

 

Medieval Nordic Legal Dictionary (MNLD) – Ordbok till de nordiska medeltidslagarna:

MNLD är en koncentrerad encyklopedisk historisk nordisk-engelsk-nordisk ordbok över juridisk-kulturellt relevanta termer och företeelser från ca 25 medeltida lagtexter från hela Norden i (ny)översättning till engelska. Ordboken kommer att tillhandahålla engelska ekvivalenter till svåröversatta nordiska historiska termer, ge belägg på i vilka lagar dessa förekommer, förklara deras juridisk-kulturella innebörd, samt beskriva regionala och tidsmässiga likheter och skillnader. Norden med sina sex fornspråkliga varieteter (danska, färöiska, gutniska, isländska, norska och svenska) ses som en enhet, vilket skiljer MNLD från befintliga ordböcker och pågående lexikala projekt. MNLD riktar sig till en inhemsk och internationell publik av studenter och forskare inom en mängd historiska ämnesområden. Arbetet utförs vid Stockholms universitet samt av medarbetare i Norge och England och finansieras av Vetenskapsrådet (2014–2017).

Webbsida http://www.su.se/svefler/forskning/forskningsprojekt/6-6-miljoner-till-projektet-medieval-nordic-legal-dictionary-mnld-1.155012

 

Romanska och klassiska institutionen

August Strindberg cirka 1871. Foto: Florman, Gösta. Stockholms Stadsmuseum. Hämtad från http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=15826
August Strindberg cirka 1871. Foto: Florman, Gösta. Stockholms Stadsmuseum. Hämtad från http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=15826

Strindbergsprojektet

Stockholms universitet har ansvaret för Strindbergsprojektet sedan 1986. Projektet ansvarar för utgivningen av Nationalupplagan av Strindbergs Samlade Verk. Resultatet är 72 volymer som har publicerats på Norstedts förlag och textkritiska kommentarer som publiceras på Litteraturbanken www.litteraturbanken.se . Majoriteten av volymerna har efter medgivande av Norstedts också publicerats på Litteraturbanken. Samtliga volymer kommer att vara publicerade på Litteraturbanken 2017. Alla texter där är fritt tillgängliga och används flitigt i forskning, i undervisning och av allmänhet. Har även skapat Stockholm University Strindberg Corpus (SUSC) som tillhandahålls av Institutionen för lingvistik (se under Korpusar och resurser).

Webbsida http://www.strind.su.se/  

 

 

Juridiska fakulteten

Juridiska institutionen

Online international criminal law commentary/database,
Commentary on the Law of the ICC, CLICC

Tillhandahåller lagkommentarer, dvs texter där lagens bestämmelser kommenteras och analyseras av experter, i internationell straffrätt.

Foto: www.fotoakuten.se
Foto: www.fotoakuten.se

Lagkommentarer är ett viktigt verktyg för yrkes-verksamma jurister och akademiker. CLICC är en bättre lösning än de tryckta kommentarer som finns inom området och som snabbt blir föråldrade i takt med ny rättspraxis och annan utveckling, har bristande funktionalitet och är dyra.

Webbsida www.cmn-kh.org/CLICC.

 

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ekonomisk-historiska institutionen

Database on historical monetary and financial statistics for Sweden

Sammanställer och tillgängliggör historisk monetär och finansiell statistik för Sverige från 1668, några av tidsserierna går tillbaka till medeltiden. Konstruerar tidsserier konsistenta över tid och applicerar dagens definitioner, bl a för att underlätta långtidsanalyser över till exempel huspriser, relationen mellan penningmängd och inflation samt den makroekonomiska utvecklingen. Få sådana databaser täcker så pass lång tid, officiellt producerad monetära statistiken går oftast 1-2 bara årtionden tillbaka. Den hemsida som dessa data bland annat finns på är mycket välbesökt (men det finns inte resurser att uppdatera).

Webbsida http://www.historicalstatistics.org/

 

Institutionen för data- och systemvetenskap

eGovlab

Ett forsknings och utvecklingscenter etablerat på DSV med fokus på digitalisering av samhällsprocessen. Som en del utav eGovlabs verksamhet har vi etablerat en testbed för innovation, test och kanske framförallt en plats för myndigheter att utveckla framtidens eTjänster inom stat och kommun tillsammans med akademin, företag och medborgarna. Den testbed som finns är ett så kallat Privat moln där vi kan bygga upp och testa olika typer av IT system, så som verksamt.se som hanterar företagsinformation eller olika typer av eID lösningar. 

Webbsida: http://www.egovlab.eu (se under testbädd)

 

HEALTH-BANK

Swedish Health Record Research Bank innehåller runt 2 miljoner avidentifierade patientjournaler från Karolinska Universitetssjukhuset från år 2007-2014. Banken innehåller både strukturerad och ostrukturerad information. Det strukturerade datat innehåller ett unikt serienummer för varje patient, kön, ålder, tidsstämplar, inskrivning, utskrivning, mm, ICD-10 diagnoskoder, ATC läkemedelskoder, blod- och mikrobiologiska värden, kroppstemperatur. Det strukturerade datat består av fritext som läkar- och sjuksköterskeanteckningar m fl yrkesgrupper, som ligger under olika rubriker för varje patient/serienummer. För en visuell bild över två år av databasen, se Comorbidity View, http://www2.dsv.su.se/comorbidityview-demo/. Kontaktperson Hercules Dalianis hercules@dsv.su.se

Webbsida: http://dsv.su.se/healthbank

 

Internet of Things/Mediasense

DSV har en infrastruktur och testbädd för Internet of Things baserad på öppen källkod som används inom ramen för två EU projekt FP7 MOBIS (Transport) och AAL SALIG++ (Hälsa), samt Kista Urban ICT Arena. Infrastrukturen och testbädden används vidare inom ramen för forskning avseende Transport och Hälsa inom EU Future Internet Research eXperimentation consortiet (FIRE) samt forskning avseende Future Internet och IPv6 tillsammans med högt rankade parters i Kina: Key National Laboratory vid Beijing Jiaotong Technical University, State Key Laboratory of Networking and Switching Technology, Beijing University of Posts and Telecommunications, samt Shanghai Jiaotong Technical University. Testbädden inbegriper trådlös access, sensornät, en utvecklingsportal och fiberanslutning till Kista Urban ICT Arena.

Webbsida: http://mediasense.se/

 

RATS teater

En forskningsscen vid Stockholms universitet där konstnärliga produktioner involverar samhälle, forskning och teknik. RATS Teater har arbetat projektorienterat och producerat flera konstnärliga produktioner med fokus på medborgardeltagande så som EXIL 2016, Haimon 2014, Maryam 2013 och Antigones dagbok 2010. Produktionerna inkluderar tvärvetenskaplig forskning och har främst genererat publikationer inom humaniora och samhällsvetenskap. Från årsskiftet 2016 etablerades RATS Teater som en långsiktig satsning och forskningsscen vid Stockholms universitet med tvärvetenskaplig och forskningsbaserad dialog. Kontaktperson: Rebecca Forsberg.

Webbsida: http://ratsteater.se/

 

Institutionen för pedagogik och didaktik

Malmöundersökningen

Gjordes 1937-38 av Siver Hallgren och omfattade 1.542 barn. Den redovisades 1939 i hans licentiatavhandling "Intelligens och miljö samt en del därmed sammanhängande problem: en experimentell undersökning av barn i tredje skolåret vid Malmö folkskolor och privata skolor I-II”. En ny datainsamling gjordes 1948, när pojkarna i undersökningen testades i samband med mönstringen. Ytterligare datainsamlingar har sedan gjorts 1964, 1971 och 1994. Data baserade på Malmöundersökningen har använts i många rapporter och artiklar. En av de senaste artiklarna som använder sig av data från undersökningen är O'Dowd i Compare: A Journal of Comparative and International Education, 35:3,  2005.

Webbsida http://www.edu.su.se/english/institute-of-international-education

 

Kriminologiska institutionen

Stockholm Life Course Project (SLCP)

Sammanlagt består datamaterialet av drygt 15000 individer uppdelade i fem ”familjeträd”. Ursprungsgrupperna kallas Klientel Brott, Klientel Kontroll, Skå, Normal och SiS. Klientel Brott, Skå och SiS har det gemensamt att de har haft problem under ungdomen i form av brottsbelastning eller antisociala problem. Samtliga av dessa grupper utom SiS tillhör en generation födda från slutet av 1930-talet till inledningen av 1950-talet. SiS är födda under slutet av 1960-talet till början av 1970-talet. Datainsamlingen av registerdata täcker bl.a. utbildning, arbete, hälsa, ekonomi och bostadsförhållanden.

Webbsida http://www.criminology.su.se/forskning/forskningsprojekt/the-stockholm-life-course-project

 

Kulturgeografiska institutionen

Geodataenheten

Geodataenheten på Kulturgeografiska institutionen arbetar med rumslig information, skapade med digitala tekniker och tänkta för användning i geografiska informationssystem (GIS). Här sker metodutveckling och ges stöd för forskningsprojekt som använder GIS. Enheten är ansvarig för utbildning inom GIS och kartografi och även värd för IDRISI Resource Center vid Stockholms universitet; en rasterbaserad GIS-programvara. Informationen från ett flertal forskningsprojekt och uppdragsprojekt finns presenterade och åtkomliga från enhetens hemsida. Enheten har även exempelvis medverkat vid Universitetsbibliotekets uppbyggnad av historiska rumsliga data.

http://www.humangeo.su.se/geodataenheten

 

GEOSTAR

Är besläktat med demografernas STAR-data (se även nedan under SOFI) men inkluderar mer geografiska data, så som geografiska koordinater för individer, fastigheter och arbetsplatser.

I det projekt ”Geografisk kontext: Ett nytt sätt att mäta vad omgivningen betyder för individens livsbana” som har tillgång till GEOSTAR är syftet att utnyttja ny mätmetod för att besvara frågan om hur individers sociala sammanhang utanför familjen påverkar attityder och handlingsmönster.

Skolbespisningen i Gubbängens folkskola. Foto: Lennart af Peterséns. Stockholms Stadsmuseum. Hämtad från http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=30912
Skolbespisningen i Gubbängens folkskola. Foto: Lennart af Peterséns. Stockholms Stadsmuseum. Hämtad från http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=30912

Påverkas barn och unga av bostadsområdet vad gäller livsbanor? Påverkas olika kohorter och grupper olika? Hur påverkar skalnivån omgivningens betydelse? Data i Geostar finns från 1990 till 2013. Kontaktperson Eva Andersson eva.andersson@humangeo.su.se.

 

Nationalekonomiska institutionen

Historisk Databas Sverige (HDS)

Digitaliserar arkivmaterial från SCB, Socialstyrelsen, Kommerskollegium, Skolöverstyrelsen, Lantmäteriet, Krigsarkivet, Ecklesiastikdepartementet, Kommunala arkiven och Landsarkiven för att skapa unik historisk statistik. Innehåller bl a detaljerad industristatistik på företagsnivå från 1892, på bynivå uppgifter om alla jordreformer (från 1749), på kommunnivå populationsstatistik (från 1749), utbildningsstatistik, jordbruk och skörd, rösträtt och valutfall, barnavårdsstatistik m m. Kontaktperson Per Pettersson Lidbom pp@ne.su.se

 

Psykologiska institutionen

Gösta Ekmans Laboratorium

(GEL; uppkallat efter perceptionspsykologins svenska portalfigur, Gösta Ekman) Hemvist för forskningsavdelningen för Perception och Psykofysik. Forskningen kretsar kring hur vi människor upplever vår omvärld med hjälp av synsinnet, hörselsinnet och luktsinnet. Vi studerar bland annat psykologiska effekter av buller, hur luktsinnet kan användas för att upptäcka demenssjukdom, hur blinda personer kan lära sig att navigera med hjälp av andra sinnen, och hur personer med spindelfobi kan avvänja sig från starka emotionella reaktioner. I GEL finns särskilt anpassade experimentrum för avancerad doftexponering, ljudåtergivning, samt registrering av hjärnaktivitet och ögonrörelser. Det är en internationell forskningsmiljö där ett tiotal nationaliteter representeras, och som finansieras av ett flertal stora externa forskningsanslag. Kontaktperson Maria Larsson maria.larsson@psychology.su.se

 

 

Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC)

SUBIC är en ny strategisk satsning av Stockholms universitet. SUBIC kommer att tillhandahålla en infrastruktur för hjärnavbildningsforskning med inriktning mot funktionen hos människors och djurs hjärnor. Den forskning som kommer att bedrivas vid centret omfattar såväl språk- och beteendevetenskapliga humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen, juridik samt zoologi, matematik och andra naturvetenskapliga discipliner. SUBIC blir en unik facilitet i Sverige, med områdesöverskridande forskningsmöjligheter över samtliga fakultetsområden. SUBIC kommer initialt att förvaltas av Institutionen för lingvistik, men är ett samarbete mellan Stockholms universitets olika institutioner. Psykologiska institutionen har tillsammans med Institutionen för lingvistik och Zoologiska institutionen varit drivande i arbetet att få SUBIC på plats här på SU. Den fysiska placeringen av SUBIC blir i Arrheniuslaboratoriet, där lokaler finns tillgängliga som kan anpassas för verksamhetens krav på säkerhet, tillgänglighet och tekniska behov. Huvudansvarig Francisco Lacerda francisco.lacerda@ling.su.se

Webbsida: http://www.su.se/subic/

 

Betula

Betulaprojektet utgör en unik studie av psykologiska och hälsorelaterade förändringar i den åldrande befolkningen. Deltagarna i projektet har testats, intervjuats och undersökts medicinskt och psykologiskt vid sex tillfällen med fem års mellanrum under tidsperioden 1990-2015. Projektets syften är att studera hur minnesfunktioner förändras under vuxenlivet, att bestämma riskfaktorer för demens och att bestämma tidiga prekliniska tecken på demens. Databasen har i efterhand kompletterats med biologiska data, t ex gener, metaboliter, virus och hjärnavbildning. Betulaprojektet utsågs 2005 av Vetenskapsrådet till en av Sveriges tio ledande forskningsmiljöer (Huvudsäte Umeå universitet.)

Webbsida http://www.psychology.su.se/english/research/research-groups/the-betula-project

 

IDA

I IDA har över 2000 skolbarn följts från 10-13 årsåldern till vuxen ålder med syfte att studera anpassningsprocesser. Viktiga forskningsområden är studie- och yrkesvalsprocessen, utvecklingen av social anpassning, psykologiska förklaringsfaktorer till hälsa i medelåldern samt förklaringsfaktorer till subjektivt välbefinnande i medelåldern.

Webbsida http://www.psychology.su.se/forskning/forskningsprogram/individuell-utveckling-och-adaptation/individuell-utveckling-och-adaptation-ida-1.32919

 

Sociologiska institutionen inklusive Demografi

En svensk "Generations and Gender Survey " (GGS)

En surveyundersökning med därtill hörande databas med kontextdata. En svensk GGS kan bland annat möjliggöra nya kunskaper om beslutsprocesser rörande familjebildning och barnafödande; hur subjektiva värderingar påverkar sådana beslut och relationer inom familjer och mellan generationer; hur genus samvarierar med olika beslut över livscykeln; hur sambanden mellan olika händelser över livscykeln ser ut; samt ge en ökad förståelse av samhällets roll i skapandet av olika förutsättningar för arbete och familj. 9688 personer deltog i den svenska undersökningen. Datainsamlingen genomfördes av SCB under 2012-2013. Uppföljningar av demografiska utfall kommer att göras m h a registerdata. GGS genomförs även i ett stort antal andra europeiska länder som en del av the Generations and Gender Programme (GGP).

Webbsida http://www.suda.su.se/ggs/

 

Young Adult Panel Study (YAPS)

Data har hämtats in från cirka 3500 ungdomar via post och webbenkät av Statistiska Centralbyrån år 1999, 2003 och 2009, och rör attityder och värderingar, arbete och familjeförhållanden i den första fasen av vuxenlivet.

Webbsida http://www.suda.su.se/yaps/

Även Stockholm University SIMSAM Node for Demographic Research (SUNDEM)

Webbsida http://www.suda.su.se/simsam/

 

 

CHESS

UBCoS Multigen

Uppsala Birth Cohort Multigenerational Study är en uppföljning av personer födda i Uppsala 1915-29 samt deras barn, barnbarn och barnbarnsbarn, med data från historiska arkiv, intervjuer och undersökningar samt register. Skapandet och vården av detta register har även i detta fall stötts av VR-bidrag för Stora databaser. Materialet ger unika möjligheter att studera faktorer som fostermiljö och tidiga faktorer i livet påverkar hälsa och social position i vuxen ålder, men även överföring mellan flera generationer fungerar. Också här hänförs kostnaderna till viss del till inköp av registerdata, men desto mer till inhämtande av arkivdata för olika generationer samt för löpande underhåll och datauttag.

Webbsida http://www.chess.su.se/research/data-materials/the-uppsala-birth-cohort-multigeneration-study-ubcos

 

HSIA

HSIA (Hälsa, Sjukdom, Inkomst, Arbete) är en ren registerdatabas där bl.a. uppgifter från olika Folk- och bostadsräkningar, utbildnings- och inkomstuppgifter, sjukvårdsdata samt dödlighetsdata ingår. Materialet omfattar i princip hela Sverige befolkning, och används för analyser av ojämlikhet i dödlighet, arbetslöshetens långsiktiga konsekvenser, hur inkomst eller etnicitet är kopplat till hälsa och dödlighet, för att ge några exempel. Kostnader för databasen ligger i inköp av uppdateringar samt av löpande arbete med att vårda data och göra mindre datauttag för enskilda forskare.

Webbsida http://www.chess.su.se/research/data-materials/the-swedish-work-and-mortality-database-hsia-wmb

Även SWEOLD: http://www.sweold.se/

Även delägare i SBC (Stockholm Birth Cohort), se http://www.stockholmbirthcohort.su.se/ och SOFI

 

SOFI

Levnadsnivåundersökningen (LNU)

I LNU 1968 tillfrågades respondenterna om sina faktiska levnadsvillkor (snarare än om attityder och uppfattningar). Frågorna besvarades av ungefär var tusende svensk i åldern 15-75 år (sedermera 18-75 år) och avsåg bl.a. uppväxtförhållanden, familj, utbildning, arbete, hälsa, ekonomi, boende, hushållsarbete och fritid. Panelansatsen gör att människors levnadsvillkor kan följas över tid och att dessa förhållanden kan relateras kausalt till varandra. I senare vågor av LNU, 1974, 1981, 1991, 2000 och 2010, insamlades i stor utsträckning samma uppgifter. Perioden mellan vågorna täcks in med biografier över familjeförhållanden, utbildning och sysselsättning. Sedan år 2000 besvarar också eventuella makar/sambos till huvudrespondenten en kortare postenkät med frågor om sina levnadsförhållanden och barn (10-18 år) i hushållet besvarar frågor via en s.k. ljudenkät.

Webbsida http://www.sofi.su.se/forskning/tre-forskningsavdelningar/lnu

 

Stockholm Birth Cohort Study – Född i Sverige på femtiotalet

Samtliga pojkar och flickor, födda 1953, boende i Stor-Stockholm 1963, erbjöds att delta i en skolenkät (Metropolitundersökningen). Antalet individer i studien blev drygt 15000. Ett urval av mödrarna svarade på intervjufrågor och en uppföljningsenkät om fritidsvanor genomfördes 1985. Registerdata om barnen som nyfödda, samt om föräldrars sociala och ekonomiska förhållanden under barndomen har kompletterat studien. Studien avidentifierades 1985, men en uppföljning av de individer som överlevt till 1980 möjliggjordes genom "sannolikhetsmatchning" eller "variabelvärdesmatchning". Därigenom har registeruppgifter om arbete, arbetslöshet, inkomst, familjebildning och sjukdom kunnat påföras den ursprungliga kohorten. Studien innehåller idag anonymiserade livsförloppsdata för individernas första 56 levnadsår.

Webbsida http://www.stockholmbirthcohort.su.se/

 

Youth in Europe Study (YES)

En komparativ och longitudinell enkätundersökning i Sverige, England, Tyskland och Nederländerna. Projektet har en bred ingång och berör frågor kring elevernas välbefinnande, nätverk, och attityder. Studien baseras på ett nationellt representativt skolbaserat urval av elever i 8:e och 9:e klass. Utöver elevernas utsagor görs även separata intervjuer med målsmän och klassföreståndare.

Webbsida http://www.sofi.su.se/english/research/three-research-departments/lnu-level-of-living/youth-in-europe

 

 

Social Policy Indicators (SPIN) Database

SPIN databasen innehåller unika komparativa data över välfärdsstatens organisering sedan 1930-talet och framåt. SPIN är resultatet av en medveten och långsiktig investering i forskningsinfrastruktur. Ett stort antal svenska och internationella forskare använder SPIN data, och databasen har resulterat i en stor mängd publikationer, varav flera är i internationellt ledande tidskrifter. SPIN data används också av myndigheter och internationella organisationer. SPIN databasen är inte enbart viktig för den ledande forskning som bedrivs vid SOFI, utan databasen möjliggör också ny forskning i anslutning till SUs profilområden, särskilt inom området ”välfärd och demokrati”. Kontaktperson Kenneth Nelson, kenneth.nelson@sofi.su.se.

Websida: http://www.sofi.su.se/spin/

 

STAR (Sverige över Tiden – Aktiviteter och Relationer)

STAR består av tretton olika registerdatasamlingar med en gemensam studiepopulation. Den bygger på olika datamaterial som administreras vid Statistiska centralbyrån i Örebro. De register som datasamlingen bygger på (t ex RTB, LISA, Värnpliktsregistret, Registret över högskoleprov, Dödsorsaksregistret, Socialbidragsregistret) organiseras av SCB och/eller andra statliga myndigheter. De innehåller internationellt sett unik information om bl a familjesammansättning, utbildning och arbetsmarknad. All databearbetning i STAR sker via SCBs MONA-system (Micro-Online Access via fjärrskrivbord till server på SCB). En liknande registerdatasamling administreras vid Institutet för Analytisk Sociologi (IAS) vid Linköpings universitet. Kontaktpersoner erik.bihagen@sofi.su.se, SOFI och gunnar.andersson@sociology.su.se, SUDA.

 

Stressforskningsinstitutet

SLOSH (Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health)

SLOSH är en kohort bestående av de totalt 40,926 personer som besvarade Arbetsmiljöundersökningarna (AMU) 2003, 2005, 2007, 2009 eller 2011 vilket gör undersökningen approximativt representativ för den arbetande svenska befolkningen 2003-2011. Datainsamlingen i SLOSH görs med enkäter som skickas till deltagarna vartannat år med början 2006 (då endast den del av kohorten som rekryterats från AMU 2003 deltog) och kopplas till registerdata. 2014 års datainsamling hade 20,316 svarande och 2016 års pågick då denna text uppdaterades. Ytterligare uppföljningar planeras under lång tid framöver.  Målet med SLOSH är att undersöka longitudinella samband mellan arbetsorganisation, arbetsmiljö (särskilt psykosocial), arbetskraftsdeltagande, hälsa och välbefinnande, där hänsyn tas till sociala förhållanden, individuella skillnader, hälsobeteenden och copingstrategier, samspelet mellan arbete och privatliv, sömn, åldrande och konjunktursvängningar. SLOSH ingår även i ett konsortium som med samordningsbidrag från VR planerar etableringen av en nationell infrastruktur för forskning om relationer, arbete och hälsa över livsloppet (REWHARD).

Webbsida www.slosh.se

 

Stockholms universitets sömnlaboratorium

Sömnlaboratoriet innehåller tre sovrum som är isolerade från yttre miljöfaktorer såsom buller och ljus, och det är möjligt att kontrollera temperaturen i sovrummen.

Sömnlaboratoriet innehåller även ett kök och ett badrum. Laboratoriet har specialutrustning för att registrera och analysera polysomnografi (EEG – hjärnans elektriska aktivitet, EOG - ögonrörelser och EMG - muskelspänning), andning samt hjärtfrekvens.  Det är även möjligt att genomföra datoriserade prestationstest i laboratoriet. Utrustningen för att registrera polysomnografi kan även användas i fältstudier. Laboratoriet har även ett tjugotal aktivitetsmätare (så kallade aktigrafer) för mätning av sömn i fältstudier.

Webbsida: www.stressforskning.su.se/forskning/sömn-och-vakenhet/sömnlaboratoriet