Barns och ungas världar & villkor

I detta profilområde ingår studier av barn och ungdomar som aktörer i skola, kamratliv och familjeliv, samt deras idévärldar, rättigheter och utsatthet. Utifrån barns och ungdomars perspektiv studeras lärande, kommunikation och identifikation. Inom området studeras också barnkultur: litteratur, musik, film och teaterproduktion med barn som målgrupp, liksom gestaltning av barn och ungdomar i olika konstnärliga uttryck, inklusive stil och mode. Den praktikinriktade samverkan med Stockholms läns skolor är mycket omfattande. En viktig öppen seminarieverksamhet bedrivs med deltagare från akademi och samhälle.

Internationalisering & migration

Profilområdet studerar ekonomiska, kulturella, språkliga, sociala och miljömässiga konsekvenser av globala flöden av individer, varor och information, samt den infrastruktur och de nätverk som följer av internationalisering och globalisering. Inom detta profilområde studeras förändringar till följd av folkomflyttningar såväl i nutid som sett ur ett historiskt perspektiv, liksom den flerspråkighet som är en konsekvens av migration. Forskningen undersöker hur världen påverkas och förändras genom internationella flöden, kontakter och utbyten av idéer och tjänster. Området verkar regelbundet i utåtriktade aktiviteter och samverkan sker med ett flertal nationella och internationella organisationer.

Kulturarv & historiska processer

Profilområdet undersöker hur såväl materiella som immateriella lämningar från det förflutna bevaras och tillskrivs mening i samspel mellan människor över tid. Centrala aktörer är nationer, stater och deras institutioner liksom internationella organisationer och i ökande grad lokala och regionala entreprenörer. Inom området studeras hur bevarandeprocesser inkluderar både tradering och omtolkning och hur skapandet av särskilt utpekade kulturarv är en i grunden politisk process, ofta med koppling till frågor om identitet och erkännande. Vidare studeras mekanismerna bakom samhälleliga utvecklingstendenser och progressionsmönster. Närheten till nationella arkiv, museer och andra institutioner i regionen ger god tillgång till empiriskt material och innebär ett omfattande samarbete med det omgivande samhället.

Makt, demokrati & välfärd

Inom detta profilområde studeras makt, demokrati och välfärd samt hur dessa interagerar med varandra. Forskningen inbegriper studier av samhälleliga utmaningar som exempelvis klimatförändringar, migration, globalisering, digitalisering och ett reformerat utbildningsväsende, en åldrande befolkning och ett förändrat medielandskap samt hur dessa påverkar och påverkas av ledning och styrning på olika nivåer liksom av demokratins olika institutioner. Närhet till myndigheter och rikspolitik ger näring till området och såväl utbildning som forskning sker i samarbete med offentliga och privata verksamheter, lokala, nationella och internationella.

Normer, rätt & etik

Profilområdet reflekterar och analyserar normer, rättsregler och regelverk, normers gränser samt normativitetens möjligheter och begränsningar. Inom forskning och utbildning på detta område ingår etiska spörsmål om mänskliga och sociala förhållningssätt. Forskning om brott och straff förekommer i en rad olika discipliner. Profilområdet inrymmer t.ex. frågor om mänskliga rättigheter, internationell konflikthantering och normkritiska perspektiv. Det bedrivs en omfattande utåtriktad verksamhet i form av expertuppdrag, kunskapsförmedling via media och författande av remisser i lagstiftningsfrågor.

Samhälle, organisation & individ

Samhällets institutioner skapas av individer med både gemensamma och motstridiga önskemål. De utmaningar som mänskliga samhällen möter förändras över tid och är föremål för kontinuerlig analys och diskussion. Områdets forskning och utbildning behandlar individers välbefinnande, förhållningssätt, värderingar och agerande enskilt och i sociala sammanhang. Inom detta profilområde studeras olika mål och styrformer inom nationer, regioner, företag och andra organisationer, samt media. Här finns en sedan lång tid väl utvecklad samverkan med exempelvis statliga myndigheter och internationella organisationer.

Språk & lärande

Språk är ett verktyg för tänkande, kommunikation, lärande och identitetsskapande, liksom för olika estetiska och kulturella uttryck. Vid Stockholms universitet bedrivs forskning och utbildning i ett trettiotal språk. Profilområdet fokuserar på frågor som språkinlärning, flerspråkighet, språkhistoria, språkfilosofi, språkdidaktik, social interaktion i olika verksamheter, språkinlärning och språkutveckling samt språkförändringar i livets olika skeenden. Språk är centralt för exempelvis juridik, litteratur, media och olika estetiska processer, vilket innebär att det inom området finns forskning som både fokuserar på språkens instrumentella funktioner och deras kulturella och representativa uttryck. Även kontakt mellan språk utforskas, i form av översättning och andra flerspråkiga praktiker. Områdets forskare rör sig mellan tusenåriga skriftliga lämningar och den digitala tidsålderns problem och möjligheter.

Visuella gestaltningar & gränssnitt

Forskningen och utbildningen inom det humanvetenskapliga området arbetar idag i allt högre grad med olika former av bilder och visualiseringar i syfte att förmedla, synliggöra, tolka eller illustrera komplexa fenomen och sammanhang. Exempel på detta kan vara grafer, scheman, diagram, illustrationer och estetiska uttryck och i allt högre grad olika former av digitala gränssnitt. Därtill kommer forskning om hur människor förhåller sig till, interagerar med och skapar visuella representationer. Allt detta ställer stora krav på en kontinuerlig metod- och teoriutveckling och skapar också förutsättningar för nya typer av tvärvetenskapliga mötesplatser inom universitetet och mellan universitetet och olika externa aktörer – alltifrån kultur- och forskningsinstitutioner till företag och myndigheter.