Tema 23 maj: Kunskap inom Humanvetenskapliga området

Anmälan senast 16 maj (namn + institution): https://doodle.com/poll/vpwyc83q74wf8ms9

Vad har vi kunskap om i de olika humanvetenskapliga disciplinerna, och hur kommer vi i åtnjutande av denna kunskap? Söker vi kunskap om lagar och lagbundenheter, om orsaker eller om korrelationer? Söker vi kunskap genom berättelser/narrativa studier, genom tolkning, genom empiriska och kvantifierbara undersökningar eller på annat sätt?

Det mänskliga tänkandet, agerandet och samhällskonstruerandet är så komplicerat, och innehåller så många och svårmätbara aspekter, att den inom naturvetenskaperna självklara uppgiften att beskriva sitt fält med hjälp av observerade fakta får mer begränsad användbarhet inom humanvetenskaperna. Vår bredare palett av ansatser till kunskap är en styrka men för även med sig risker – i den mån tolkning spelar en roll kan tolkningens objektivitet ifrågasättas, och förekomsten av olika ”skolor” inom en disciplin kan framstå som ett hot mot själva idén om kunskap. Vår hantering av sådan kritik, antingen den är akademiskt intern eller extern, är viktig för forskningen och för vår trovärdighet.

Vi vill med detta profilseminarium ge möjlighet till en diskussion om kunskap som undersöker olikheterna inom det humanvetenskapliga området.

Områdesnämnden bjuder på lättare fika i samband med seminariet.

Varmt välkomna!