Annika Ullman. Foto: Anders Ståhlberg.
Annika Ullman. Foto: Anders Ståhlberg.

Vad är BULA?

– Beredningen för lärarutbildning, som inför beslut i Områdesnämnden för humanvetenskap bereder beslut för övergripande och strategiskt viktiga frågor som rör lärarutbildning inom det humanvetenskapliga området.

Vilka uppdrag har beredningen?

– BULA:s arbete utgör en integrerad del av det nya kvalitetssystemet. Ett viktigt uppdrag är att bereda utbildningsplaner för de lärarutbildningar som ligger inom området, som är Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet inriktning F-3, Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem, Speciallärarprogrammet, Yrkeslärarprogrammet, samt Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk respektive humaniora och samhällsvetenskap, samt Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU.

– Även kursplanerna inom den så kallade utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, går vägen genom BULA från programråden till områdesnämnden.

Vilken representation finns i BULA?

– Beredningen består av lärarrepresentanter från tio av de institutioner som medverkar i lärarprogrammen och en studentrepresentant.

– Under innevarande mandatperiod ingår Ken Benson, Romanska och klassiska institutionen; Ylva Ståhle, Institutionen för pedagogik och didaktik; Anders Philipsson, Institutionen för språkdidaktik; Maria Lim Falk, Institutionen för svenska och flerspråkighet; Margareta Aspan, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Jon Nyhlén, Statsvetenskapliga institutionen; Anna Kaldal, Juridiska institutionen; Helén Knutes Nyqvist, Specialpedagogiska institutionen; Per Fransson, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik; Helena Tolvhed, Historiska institutionen; samt studentrepresentanten Disa Ahlblom-Berg.

Vad gör ni just nu?

– Vi står precis i beredskap att lägga fram Genomströmningsutredningen som ger oss ny information om framgångsfaktorer och utmaningar som påverkar de olika lärarprogrammens genomströmning. Utredningen beställdes av områdesnämnderna 2018 som en följd av de tio programrådens kvalitetsgenomlysning av sina respektive program.

Nämn en insats som du är speciellt nöjd med!

– När det tio programråden konstruerades 2017 var förväntningarna stora på att de skulle bli drivande i kvalitetsarbetet för respektive program. När vi nu tre år senare, tillsammans med det naturvetenskapliga områdets beredning, LUS, följt upp programrådens arbete kan vi konstatera att endast mindre justeringar behöver göras när det gäller sammansättning och ansvar. Det är mycket glädjande att följa deras arbete!

Läs mer om BULA.