Hans Hayden
Hans Hayden

Kan du kort sammanfatta vad BUF är för något?

– Beredningen för utbildning på forskarnivå bereder frågor kring forskarutbildningen. Syftet med beredningen är att ta hand om frågor som går över fakultetsgränserna inom området.

Vilka uppdrag har ni i beredningen?

– Vi har bland annat tagit fram förslag för plagiatkontroll och sett över möjligheten att delta i kurser på de olika fakulteterna för doktorander inom området.

Vilka funktioner ingår i beredningen?
– Förutom de tre prodekanerna, en från varje fakultet, som är lärarrepresentanter så sitter även en studierektor eller motsvarande per fakultet och en doktorandrepresentant. Beredningen har även kanslistöd från områdeskansliet.

Vad gör ni just nu?

– Just nu arbetar vi mycket med att förbereda de granskningar av forskarutbildning som ska göras. Vi arbetar tätt tillsammans med Rektors beredning för utbildningsvärdering och system för kvalitetssäkring, REBUS, för att ta fram det interna granskningssystem som ska finnas vid lärosätet och godkännas av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. I och med att vi har ett tätt samarbete med REBUS säkerställer vi att det blir ett universitetsgemensamt system som gäller för båda områdena. I vanliga fall arbetar vi med frågor som rör vårt område och de tre fakulteter som ingår i området. Ett sådant exempel är att se över möjligheten för doktorander att läsa kurser över fakultetsgränserna.