Vicerektor Karin Helander
Vicerektor Karin Helander

De tre nya områdesgemensamma beredningarna för utbildning på grund- och avancerad nivå, för lärarutbildningarna och för forskarutbildningen har kommit igång och det är redan tydligt vilka samordningsvinster den fakultetsöverskridande dialogen kan ge.

Ny utlysning av strategiska medel

I våras utlyste och beviljade området medel (c:a 1 600 000 kr) för bidrag till strategiska satsningar. En ny utlysning (c:a 1 100 000 kr) för fakultetsöverskridande forskningsprojekt, nätverk, initiering av samarbeten och stöd till inbjudan av spetsforskare görs i månadsskiftet september-oktober. ”Black box” är ett stöd man kan söka löpande för mer akuta strategiska initiativ.

Institutionsbesök vid humanistiska fakulteten

Under vårterminen besökte jag som ny vicerektor Samhällsvetenskapliga fakultetens institutioner, institut och centra, vilket var lika lärorikt som roligt. I höst ser jag fram emot att tillsammans med dekan Bengt Novén och prodekan Elisabeth Wåghäll Nivre, samt respektive kanslichefer, besöka institutionerna på Humanistisk fakultet. Även ett besök på Juridiska institutionen planeras.

Ny institution: HSD

Vad gäller organisationen av institutioner på området ligger nu samgåendet mellan CeHum (Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik), CeSam (Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik) och Medieverkstan till den nya institutionen HSD (Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik) för diskussion och beslut på Universitetsstyrelsens bord. HSD placeras vid Humanistisk fakultet. Översynen av Samhällsvetenskapliga fakultetens organisation, som görs av professorerna Ann-Charlotte Smedler och Gunnar Svensson, beräknas vara klar till månadsskiftet oktober-november. En uppföljning av de samgåenden som gjorts på Humanistisk fakultet inleds senare i höst.

Gemensamma plattformar: profilområdesseminarier

Förra året formulerades åtta disciplin- och fakultetsöverskridande profilområden som visar bredden på fakulteternas forskning och utbildning:

  • Barns villkor & rättigheter
  • Brott & straff
  • Ekonomi & miljö
  • Kulturarv, historiska artefakter & processer
  • Normativitet, rätt & etik
  • Språk & språkinlärning
  • Transnationalitet & migration
  • Välfärd & demokrati.

Under hösten kommer vi att anordna Profilområdesseminarier - schema ht 2015 (36 Kb) , ett för varje profilområde, för att stimulera fakultetsöverskridande samarbeten kring profilerna. Vi tänker oss att det kan resultera i allt från idéer kring nya forskningsprojekt och gemensamma kurser till öppna föreläsningar eller seminarieserier. Varje seminarium leds av två ledamöter från Områdesnämnden, oftast men inte alltid från olika fakulteter. Prodekan Gunnel Forsberg, samhällsvetenskaplig fakultet, är profilområdesansvarig och spindel i nätet för dessa seminarier.

Vi behöver inte bara fakultetsöverskridande strukturer utan också gemensamma platser och plattformar. Profilseminarierna är exempel på det, liksom områdets prefektmöten en gång per termin. Höstens prefektmöte äger rum redan 22 september då forskning, forskningsinfrastruktur, profilområdesseminarer och områdets strategiarbete kommer att presenteras och diskuteras. I våras hade vi områdets första studierektorsmöte, det andra är planerat till 12 november, där gemensamma aktuella och angelägna utbildningsfrågor ska diskuteras.

Områdets långsiktiga strategier

Områdets strategigrupp, som består av dekanerna (Jonas Ebbeson, juridisk fakultet, Astri Muren, samhällsvetenskaplig fakultet och Bengt Novén, humanistisk fakultet), vicerektor, områdeskanslichef och studentrepresentant, arbetar intensivt med att skriva fram strategier för området 2016-2018. Vår ambition är att formulera området som ett vetenskapsområde med en gemensam vision – som vi benämner det humanvetenskapliga området – och som består av tre starka fakulteter med bestämt profilerade identiteter och där dynamiken mellan område och fakulteter tydliggörs. Med beteckningen humanvetenskapligt område – där det gemensamma handlar om att vi forskar och utbildar om människan och mänskliga aktiviteter – vill vi betona både det som förenar våra fakulteter och relationen till det naturvetenskapliga området.

Kontaktytorna och dialogen med det naturvetenskapliga området ska stärkas. Det gäller inte minst vårt gemensamma ansvar för lärarutbildningarna, där områdena kommer att ta ett större ansvar för beslut och samordning genom tätt samarbete mellan områdenas lärarutbildningsberedningar. Vi har under våren påbörjat samverkan med det naturvetenskapliga området vad gäller forskningsinfrastruktur, där vi haft god hjälp av det försprång som finns på naturvetarområdet. Astri Muren, områdets ansvariga för forskningsinfrastruktur, driver nu aktivt områdets arbete med infrastruktur.

Vidare har vi ett gemensamt intresse kring kompetensutveckling av våra egna lärare, och jag vill passa på att flagga för ett gyllene tillfälle till förkovran och inspiration: Lärarkonferens 2016 den 18 februari som handlar om undervisning och lärande i akademien.

En kreativ och givande hösttermin önskar jag er alla!

Karin Helander, vicerektor