Även om september månad varit sommarvarm så har höstterminen börjat med energi och kraft. På det humanvetenskapliga området fortsätter vi i god fart med ambitionen att arbeta efter våra strategier (2016-2018) och ta itu med punkterna på vår åtgärdsplan – allt för att stärka samordning där det behövs och för att få smidiga lösningar på fakultetsgemensamma frågor.

Vicerektor Karin Helander
Vicerektor Karin Helander

Arbetet med lärarutbildningarna

Den nya områdesgemensamma organisationen för lärarutbildningarna är igång. Programråden har börjat sitt arbete och håller bland annat på att ta fram en modell för programrapporter. Det finns en genomförandegrupp som påbörjat arbetet med den nya modellen för tre storkurser i kärnan. BULA (Beredningen för lärarutbildning) kommer under hösten att få viktiga arbetsuppgifter med att bereda utbildnings- och kursplaner. Dialogen med motsvarigheten (LUS) på det naturvetenskapliga området kommer att fortsätta. Arbetet med den nya organisationen görs parallellt med det pågående kvalitetsarbetet i REBUS (Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring) och de kommande utvärderingarna av lärarprogrammen.

Satsningar på fakultetsövergripande forskning – och utbildning

De humanistiska och samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna har lämnat en intressant rapport med uppföljning av prestationsgraderna inom respektive fakultet och en grundlig, substansrik analys av hur genomströmningen kan förbättras utan att utbildningens kvalitet sänks.

BUGA (Beredningen för utbildning på grund- och avancerad nivå) har fått två uppdrag som ska redovisas under hösten. Det ena handlar om att inventera befintliga och planerade åtgärder för dimensionering och prioritering av utbildningsutbudet och utifrån det föreslå riktlinjer kring områdets prioritering. Det andra är att utforma riktlinjer för det stöd som behövs för att stimulera fakultetsöverskridande utbildning, något som Områdesnämnden för humanvetenskap beslutade på sitt första höstsammanträde den 13 september. Medel kommer att avsättas för detta ändamål i budgeten för 2017. Tanken är att vi nu ska få en motsvarighet inom utbildningen till de strategiska satsningar vi gör på fakultetsöverskridande forskning och forskarutbildning. Årets andra utlysning för strategiska forskningssatsningar ligger ute nu med sista ansökningsdag 14 oktober.

BUF (Beredningen för forskarutbildning) kommer att ägna en del av arbetet under hösten åt förberedelser inför UKÄ:s kommande utvärderingar, men också åt etik inom forskarutbildningen. Beredningarnas sammansättning och aktuella arbetsuppgifter finns på hemsidan.

Nya postdoc-tjänster inom barn, mingration och integration

Den fakultetöverskridande satsningen på Barn, migration och integration har kommit igång. Sex postdoc-tjänster är utlysta för anställning fr.o.m. januari 2017 och det har kommit in 34 kvalificerade ansökningar, något fler externa än interna, från alla tre fakulteterna. Ett övergripande syfte med denna satsning är att svara mot den akuta samhällsutmaningen med nyanlända barn och unga, där en central del är att arbeta i nära samarbete och dialog med andra aktörer i samhället.

Områdets andra nya satsning, på digital humanvetenskap, har påbörjats med en första kartläggning som görs under hösten av professor Uno Fors, Institutionen för data- och systemvetenskap/Samhällsvetenskaplig fakultet, professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Juridicum samt från Humanistisk fakultet professor Patrick Vonderau, Institutionen för mediestudier och Christer Johansson, forskningssekreterare vid Institutionen för kultur och estetik.

Populära profilseminarier tillbaka

Vi kommer att fortsätta med öppna, tematiska profilseminarier – sex stycken är inplanerade för hösten. Preliminärt ser programmet ut på följande sätt (aktuell information finns på profilseminariesidan):

  • 19 okt kl 15-17: Människa och Arktis: små och stora berättelser om den globala förändringen
  • 26 okt kl 15-17: Barn, migration och integration
  • 8 nov kl 15-17: Kulturarv och politik
  • 15 nov kl 15-17: Digital humanvetenskap – finns det?
  • 25 nov kl 15-17: Humanvetenskapliga och naturvetenskapliga perspektiv på miljöpolitik – vad kan vi lära av varandra?
  • 9 dec kl 15-17: Universitetet i storstadsvimlet – aktuellt om samverkan och samhällsdialog

Upplägget är detsamma som tidigare. Intentionen är att skapa ämnes- och fakultetsöverskridande mötesplatser för forskare, lärare och doktorander. Två ledamöter från områdesnämnden (oftast dekaner/prodekaner/vicedekaner) ansvarar för upplägget. Avdelningen för forskningsstöd ger aktuell information i anslutning till respektive tema, ibland bjuder vi också in gäster för att belysa ett ämne på nya sätt. Prodekan Gunnel Forsberg, Samhällsvetenskaplig fakultet, är profilområdesansvarig.

Vidare planerar vi ett prefektmöte till 9 november och ett studierektorsmöte till 17 november.

Riktlinjer för rekrytering

En aktiv fakultetsöverskridande dialog om formerna för rekryteringsprocesser förs av en referensgrupp som arbetar fram gemensamma mallar för befordran, riktlinjer för sakkunniga och utreder behovet av stöd för yngre forskare. Vidare har man under hösten uppdraget att se över rutinerna för rekrytering av gästprofessorer.

Humanvetenskapliga områdets samverkan

Det humanvetenskapliga området har en mycket omfattande och varierad samverkan med det omgivande samhället och har därför tillsatt en grupp som arbetar med hur vi ska synliggöra områdets samverkan med det omgivande samhället. Vicedekan Camilla Bardel från Humanistisk fakultet och ordförande i arbetsgruppen gav en första lägesrapport på områdesnämndens sammanträde i september. Vid samma tillfälle gav Jonas Häckner, prefekt på Nationalekonomiska institutionen och områdets IT-samordnare i den strategiska styrgrupp som finns för IT-frågor, en presentation av det arbetet.

Apropå samverkan – jag vill gärna passa på och tipsa om skriften Kunskapens nya rörelser, utgiven av Kungl. Vitterhetsakademien, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet, där förutsättningarna för humanvetenskapernas utåtriktade kunskapsförmedling analyseras. Främst pekar man på det nya medielandskapet och förändringar i de vetenskapliga publiceringsmönstren.

Organisation och lokaler

Några av de viktigaste frågorna vi har under hösten handlar om organisation och lokaler. Vi arbetar vidare med resultatet av utredningen av Samhällsvetenskaplig fakultet och fördjupar diskussionen om förutsättningar att inrätta en folkhälsovetenskaplig institution tillsammans med berörda institut – CHESS, SoRAD och Stressforskningsinstitutet. Ett underlag har utarbetats av dekanus Astri Muren och kanslichef Felicia Markus vid Samhällsvetenskaplig fakultet, vilket ska diskuteras på områdesnämndens sammanträden under hösten.

Vi följer naturligtvis mycket noga planerna för bygget av Albano – troligtvis kommer flera av institutionerna och instituten vid det Humanvetenskapliga området, främst från Samhällsvetenskaplig fakultet, att flytta dit. Avsikten är att beslut fattas i februari 2017 om vilka institutioner/institut som faktiskt kommer att beröras. Detta är frågor där vi har anledning att återkomma.

 

En inspirerande och stimulerande hösttermin önskar jag er alla!

Karin Helander, vicerektor