Välkomna tillbaka till en ny hösttermin – även om de flesta redan varit igång i flera veckor!

Nyheter för unga forskare

Nytt för hösten är den utbildning om sammanlagt 7,5 hp (bestående av fem moduler om vardera 1,5 hp) som erbjuds områdets doktorander i syfte att säkerställa inslag om etik i forskarutbildningen. Nytt är också att vi i september påbörjar ett mentorsprogram för juniora forskare.

Aktuella utlysningar

Inte nytt utan återkommande är utlysningen av medel för fakultetsöverskridande strategiska satsningar för forskning och forskarutbildning. För hösten gäller sista ansökningsdag 10 oktober. Vi hoppas också kunna utveckla områdets satsning på fakultetsövergripande utbildning. Man kan nu ansöka om såväl initieringsbidrag som tillfälligt höjd budgetram för fakultetsöverskridande kurser. Områdeskansliet tillhandahåller därutöver extra administrativt stöd. Ansökningarna ska vara inne 1 oktober.

Nya riktlinjer för befordran till professor

Områdesnämnden för humanvetenskap hade sitt första höstsammanträde första veckan i september. Professor är vår främsta läraranställning med en särskilt betydelsefull roll för akademiskt ledarskap, ämnesutveckling och forskning. Referensgruppen för rekrytering har arbetat fram gemensamma riktlinjer för befordran av universitetslektor till professor för områdets tre fakulteter. Referensgruppen återrapporterade också sitt arbete med att utarbeta eventuella riktlinjer och rutiner gällande tillsättning av tidsbegränsade läraranställningar. Dessa kommer att diskuteras vidare på områdets prefektmöte 27 september innan de beslutas av områdesnämnden. 

Det humanvetenskapliga områdets strategier 2016-2018 utmynnar i en omfattande åtgärdsplan. Mycket är åtgärdat eller pågår, men det finns också saker som inte påbörjats än. Områdesnämnden diskuterade vilka åtgärder vi bör arbeta med under hösten och gav flera uppdrag till Beredningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och till Beredningen för forskarnivå. Vi kommer att ha anledning att återkomma till dessa planerade åtgärder under hösten.

Verksamheter som flyttar till Albano

Under hösten fortsätter det intensiva arbetet med Albano. Rektor beslutade före midsommar om att följande institutioner inom vårt område ska inplaceras där: Företagsekonomiska institutionen, Institutionen för socialt arbete, Psykologiska institutionen, Specialpedagogiska institutionen, Statistiska institutionen, CHESS, SoRAD och Stressforskningsinstitutet. Parallellt pågår arbetet med bildandet av en ny institution för folkhälsovetenskap genom samgående mellan CHESS och SoRAD den 1 januari 2018.

Höstens profilseminarier

Ämnen och dagar är spikade för områdets profilseminarier. Liksom tidigare kommer seminarierna att behandla spännande institutions- och fakultetsöverskridande ämnen av relevans för undervisning, forskning och forskningssamverkan. Seminarierna är samtidigt en bra mötesplats för att träffa kollegor inom området. Vi börjar den 11 oktober med ett seminarium om Mänskliga rättigheter och fortsätter med Humanvetenskaplig miljöforskning (23/10), ett seminarium tillsammans med Genusakademien (8/11), Språk och politik (21/11) och Digital humanvetenskap (11/12).  Skriv gärna in de datum som intresserar i kalendern redan nu. Som vanligt är alla intresserade hjärtligt välkomna!

Professor Jacqueline Bhabha
Professor Jacqueline Bhabha

Gästföreläsning om barnmigranter

Jag vill också påminna om gästföreläsningen med Jacqueline Bhabha, Professor of the Practice of Health and Human Rights at Harvard University, som ska tala om ”Non-Discrimination in Practice: The Child Migrant Challenge to Migration and Child Rights Experts” i Aula Magna den 22 september kl 10.00. Föreläsningen sker inom områdets satsning på Barn, migration och integration. Välkomna!

 

Karin Helander
vicerektor för Humanvetenskapliga området