Det senaste årets stora ökning av migranter – inte minst barn – som söker skydd i Europa är historisk och ställer helt nya krav på Sveriges förmåga att ta emot de barn och unga som söker skydd. Konsekvenserna är stora för förskola, skola, socialtjänst, vård och omsorg.

Universitetets humanvetenskapliga område, med både humaniora, juridik och samhällsvetenskap, bidrar med forskning och utbildning om exempelvis barns utsatthet och rättigheter, transnationalitet och migration. Forskningsbehovet är stort och angeläget.

– Frågan om hur våra nyanlända, och inte minst barnen, bäst ska kunna integreras i vårt samhälle är en verklig ödesfråga för Sveriges framtid. Med denna satsning vill Stockholms universitet ta sitt ansvar och bidra där vi kan: inom både forskning, utbildning och samverkan, säger rektor Astrid Söderbergh Widding.

Syftet med satsningen är att öka kunskapen och fördjupa förståelsen för de komplexa verkningar och uttryck som aktualiseras av den snabbt förändrade samhällsutvecklingen. Många samhällsfrågor som rör barn, migration och integration beslutas och handläggs utifrån kunskap och erfarenheter från olika områden. Stockholms universitets satsning präglas av utbytet av kunskap mellan olika vetenskapliga fält och discipliner – kunskap som är mångvetenskapligt inriktad, betydelsefull och samhällsrelevant. Med satsningen utvecklas också externa mötesplatser för frågor om barn, migration och integration, exempelvis med relevanta myndigheter och organisationer.

Satsningen är fakultetsöverskridande men koordineras av Barnrättscentrum, Juridiska fakulteten.

Arbetet har redan initierats och till hösten kommer flera forskartjänster att utlysas. Under 2017 och 2018 planeras olika evenemang så som workshops och seminarier. En slutkonferens och en publikation planeras till början av 2019.

Kontakt

Karin Helander, vicerektor för Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet

Pernilla Leviner, forskare vid Juridiska institutionen och Barnrättscentrum vid Stockholms universitet