Vicerektor Karin Helander
Vicerektor Karin Helander

Vad fort det gick! Året 2015 har varit händelserikt för området. Flera viktiga beslut har tagits under de första decemberveckorna. På Universitetsstyrelsen 1 december beslutades att området byter namn till Humanvetenskapliga området från årsskiftet och att områdesnämnden ska heta Områdesnämnden för humanvetenskap. Området får då ett namn som är övergripande för områdets stora ämnesbredd, innefattar fakulteternas respektive verksamhetsområden, tydligt signalerar området som ett sammanhållet vetenskapsområde och en motsvarighet till Naturvetenskapliga området samt överensstämmer med benämningen av områdesnämnden. Den engelska översättningen är Human Science resp. The Board of Human Science.

Områdets nya strategier

På Områdesnämnden 10 december togs flera viktiga beslut, bland annat det Humanvetenskapliga områdets strategier 2016-2018 som arbetats fram av områdets strategigrupp (som består av de tre dekanerna, vicerektor, områdeskanslichef och representant för studenterna). Strategiernas övergripande syfte är att stärka och synliggöra det humanvetenskapliga området genom att identifiera centrala frågor för området samt tydliggöra prioriteringar och strategiska vägval. Konkreta mål och åtgärder formuleras för perioden 2016-2018.

Välbesökta och kreativa profilseminarier

Under hösten har vi haft åtta profilområdesseminarier – ett för varje profilområde – som varit kreativa och välbesökta, från 20 till 60 deltagare. Sammantaget har cirka 300 forskare och lärare från olika ämnen, institutioner och fakulteter träffats, lyssnat till korta forskningspresentationer och diskuterat olika tematiska aspekter på den forskning som bedrivs. Det visar på den enastående breda och djupa kompetens som finns inom området, men också att vi inte alltid har kunskap om den forskning som pågår på andra institutioner och fakulteter än vår egen. Det har redan uppstått idéer om samverkan kring forskning och utbildning, men också vad det gäller kontakten med det omgivande samhället. Många har uttalat en önskan om att vi ska fortsätta med att skapa denna typ av mötesplatser – och det kommer vi att göra under våren, ibland också med mer avgränsade eller överlappande teman. På flera profilseminarier uttrycktes en stark vilja att samarbeta kring aktuella och angelägna frågor som rör barn och migration (som ensamkommande barn, barn i flyktingfamiljer, barn och hälsa, barn och flerspråkighet) och vi bjuder in till ett riktat seminarium kring detta i februari.

Frågor i vår: organisation, dimensionering och samverkan

Under året har jag besökt alla områdets institutioner och självständiga centra och institut, i våras på Samhällsvetenskapliga fakulteten och nu i höst på Humanistiska fakulteten och Juridiska fakulteten. Det har varit otroligt spännande och lärorikt! Förberedelsearbetet för den nya institutionen HSD (Centrum för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik) pågår för fullt, samlokalisering planeras och den externa prefekten Stefan Nordlund har redan påbörjat sitt arbete. Den gedigna utredningen av Samhällsvetenskapliga fakultetens organisation, av professorerna Gunnar Svensson och Ann-Charlotte Smedler, presenterades på Områdesnämnden den 10 december. Fakultets- och områdesledningarna kommer i lugn och ro att diskutera utredningens överväganden och slutsatser med berörda institutioner, institut och centra.

Arbetet i utbildningsberedningarna - BUGA (för utbildning på grund- och avancerad nivå), BULA (för lärarutbildningarna) och BUF (för forskarutbildningen) - har kommit igång både konstruktivt och kreativt med frågor kring kvalitet, dimensionering, samordning och samverkan. Dessa fundamentala frågor kommer att diskuteras vidare under våren i relation till strategierna. På områdesnämnden i december presenterades en rapport av referensgruppen för rekryteringsärenden byggd på erfarenhetsutbyte och dialog mellan representanter för fakulteternas lärarförslagsnämnder – vilket också kommer att följas upp under 2016.

Guldregn över området

Området har under året beviljat nära 3 miljoner till strategiska forskningssatsningar, främst fakultetsövergripande projekt, nätverk och samarbeten, menockså för black box-projekt och gästande spetsforskare.

Hösten 2015 har varit mycket lyckosam för området vad gäller externa forskningsmedel. Riksbankens Jubileumsfond beviljade 110 miljoner till framstående forskare vid området, vilket var en 1/3 av de aktuella medlen. Två av tre stora programansökningar gick till Stockholms universitet: professor Jonas Tallberg, Statsvetenskapliga institutionen, som beviljades drygt 35 mkr för projektet ”Globala institutioners legitimitet” och professor Stefan Helgesson, Engelska institutionen, som beviljades cirka 44 mkr för det fakultetsövergripande projektet ”Världslitteraturer: kosmopolitisk och vernakulär dynamik”. Professor Christina Garsten – Socialantropologiska institutionen och SCORE – beviljades drygt 14 mkr av RJ för ett projekt om globala framtidsbilder. Dessutom gick nio tre-åriga bidrag till forskare vid området samt tre projekt inom RJ-satsningen ”Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning”.

Också vid Vetenskapsrådet var våra forskare framgångsrika. Sammantaget beviljades cirka 84 mkr till området för 22 projekt, vilket motsvarar omkring 25 % av dessa VR-medel. Några institutioner fick flera bidrag, t.ex. Statsvetenskapliga institutionen (tre bidrag), Historiska institutionen, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Institutionen för mediestudier samt Sociologiska institutionen (vardera två bidrag). Vetenskapsrådet har utsett 2016 års innehavare av Kerstin Hesselgrenprofessuren: Professor Dorothy Sue Cobble, från Rutgers University, USA, kommer att vara verksam som gästprofessor vid Ekonomisk-historiska institutionen. Professor Torsten Persson, Institutet för internationell ekonomi, beviljades 50 mkr inom Vetenskapsrådets bidrag inom rådsprofessorsprogrammet för ett tioårigt projekt, ”Social och politisk ekonomi: teori och empiri”. Professor Magnus Enquist, Centrum för evolutionär kulturforskning” beviljades cirka 22 mkr från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Ett stort antal ansökningar om bidrag från bland annat Formas, Forte och Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har också beviljats.

Guldregnet är verkligen ett styrkebesked för områdets forskning! Vi gratulerar er alla varmt! Glädjande nog har området dessutom blivit en Wallenberg Academy Fellow rikare – vi gratulerar också Fataneh Farahani och Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.

Inventering av områdets forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastrukturansvarig Astri Muren, dekan för Samhällsvetenskaplig fakultet, redogjorde på prefektmötet i oktober för det inventeringsarbete hon utför på området. Under det gångna halvåret har hon deltagit i universitetets arbete med att prioritera bland ansökningarna om databaser till Vetenskapsrådet inför framtagandet av dess behovsguide för infrastrukturer. Denna fas är nu i princip avslutad och kommer enligt VR:s plan att upprepas först år 2017. Nästa steg i områdets infrastrukturarbete är att komplettera och uppdatera presentationen av infrastruktur på områdets webbsida.

Studierektorsmötet i november ägnades åt kvalitetsfrågor, bland annat berättade tre lärare som beviljats kvalitetsutvecklingsmedel om sina projekt. Utbildningskvalitet är ett ämne som vi kommer att fortsätta att diskutera under 2016 och jag vill passa på att påminna om universitetets Lärarkonferens den 18 februari.

Så visst har året 2015 varit händelserikt för området och jag vill framföra mitt varma och uppriktiga TACK för allt nedlagt arbete. Jag hoppas ni alla får några riktigt fina och lediga helger och jag önskar er ett riktigt GOTT NYTT ÅR!

 

Karin Helander, vicerektor