Nu är det bara dagar kvar till jul- och nyårshelgerna. Hösten har varit intensiv och vi är många som tycker det ska bli skönt med lite ledighet. Områdesnämnden har haft årets sista sammanträde då vi bland annat diskuterade budgeten för 2017, frågor kring lärarutbildningarna, fakultetsgemensamma riktlinjer för befordran och förutsättningarna för att skapa en ny institution för folkhälsovetenskap vid Samhällsvetenskaplig fakultet. Diskussioner har påbörjats med berörda parter: CHESS, SoRAD och Stressforskningsinstitutet.

Framgångsrika forskningsansökningar

Vi gratulerar varmt de forskare som varit framgångsrika med ansökningar hos forskningsråden. Dit hör just föreståndarna för CHESS och SoRAD, Mikael Rostila och Jenny Cisneros Örnberg, som beviljades stora programbidrag från Forte, liksom Bitte Modin (CHESS), Bo Malmberg (Kulturgeografiska inst.), Carina Mood (Institutet för social forskning, SOFI) och Gunnar Andersson (Sociologiska institutionen).

Kriminologiska institutionen kommer att vara hemvist för 2017 års innehavare av Olof Palmes gästprofessur, professor John Hagan, en internationellt framstående forskare inom sociologi och rättsvetenskap, verksam vid Northwestern University, USA. Projektets titel är ”Crime Wars, War Crimes and State Crimes”.

Särskilt framgångsrika institutioner vad det gäller Vetenskapsrådets beslut om bidrag var Sociologiska institutionen (fyra bidrag, totalt ca 18 mnkr) och Institutet för internationell ekonomi (fyra bidrag, totalt ca 14 mnkr). Inom humaniora och samhällsvetenskap var det ytterligare 17 forskare som beviljades medel, samt tre forskare inom utbildningsvetenskap.

Flera av områdets forskare var också framgångsrika då Riksbankens Jubileumsfond beviljade forskningsmedel. Åtta forskare beviljades projektmedel och Per Krusell, Institutet för internationell ekonomi, beviljades ett av RJ:s tre programstöd: drygt 40 miljoner kronor för ett nytt forskningsprogram om klimat och hållbarhet i utvecklingsländer. Jonas Olofsson, Psykologiska institutionen, utsågs till Wallenberg Academy Fellow för ett projekt om hur doftminnen lagras och kan relateras till Alzheimers sjukdom.

Områdesnämndens medel för strategiska satsningar

Området har beviljat medel för fakultetsövergripande satsningar för forskning och forskarutbildning, som projektstöd som syftar till kommande medelsansökningar hos externa finansiärer eller för andra former av samarbeten och stöd till inbjudan av spetsforskare. Dessutom har medel beviljats till Black box-projekt, för mer originella och/eller akuta initiativ som kan sökas när som helst under året, utanför årets två ordinarie utlysningstillfällen. Vi har gjort en uppföljning av beviljade medel och ser att de, förutom värdefulla samarbeten och spännande projekt, resulterat i många ansökningar, varav flera framgångsrika, till externa finansiärer. Det är mycket glädjande och i budgeten för 2017 finns nya 3 miljoner kronor avsatta för kommande strategiska satsningar.

Nyhet: medel för fakultetsövergripande utbildning

Nytt för 2017 är att det inom området finns möjligheter att söka medel för fakultetsövergripande utbildning ( Riktlinjer för faktultetsövergripande utbildning 161109 (248 Kb) . Finansiellt stöd kan ges i två former: initieringsbidrag och tillfälligt höjd budgetram för den institution/de institutioner som genomför utbildningen. Områdeskansliet kan bidra med extra administrativt stöd. Vi hoppas att detta kan resultera i nya, spännande ämneskombinationer och kurser.

Höstens prefekt- och studierektorsmöten

Den 9 november hade området prefektmöte. På programmet stod aktuellt från Avdelningen för forskningsstöd, information från områdets forskningsinfrastrukturansvariga (dekanus Astri Muren) om datalagring och Svensk Nationell Datatjänst, breddad rekrytering, forskarutbildning (utvärdering och etik) samt samverkan med det omgivande samhället.

En dryg vecka senare var det dags för områdets studierektorsmöte. Då presenterades resultatet av några av de uppdrag som Beredningen för utbildning på grund- och avancerad nivå (BUGA) arbetat med under hösten: dels fakultetsövergripande utbildning, dels en intresseväckande rapport om prestationsgrader ( Rapport: Uppföljning av prestationsgrader vid det Humanvetenskapliga området 2016 (188 Kb) ). Vidare presenterades och diskuterades internationalisering och studentmobilitet (med goda exempel från Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för mediestudier) samt aktuella kvalitetsfrågor kring universitetslärarutbildning tillsammans med en representant från Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL.

Profilseminarierna – kreativa mötesplatser

Också den här terminen har vi arrangerat profilseminarier som nu verkligen fungerar som kreativa mötesplatser för forskare från olika ämnen och fakulteter med erfarenhets- och kunskapsutbyte och nätverkande. Flera forskare har också hört av sig med förslag och vilja att samarrangera – det är extra roligt! Två av dessa profilseminarier har sträckt sig över områdesgränserna: ”Människa och Arktis” samt ”Humanvetenskapliga och naturvetenskapliga perspektiv på miljöpolitik – vad kan vi lära av varandra?”. Vi är redan i full gång med att planera vårterminens seminarier och på det preliminära programmet finns rubriker som exempelvis ”Språk och makt”, ”Etik i forskningen” och ”Brott och straff”. Och precis som förra våren planeras en avslutning på Fakultetsklubben (18 maj). Håll utkik i kalendariet!

Frågor inför våren

Vi har tacksamt tagit emot beskedet att rektor beslutat om en fortsatt utredning avseende biblioteksenheterna, en fråga som väckte engagemang och diskussion inom området.

En otroligt viktig framtidsfråga är planeringen av Albano. Ännu är det inte beslutat vilka institutioner som kommer att beröras av flyttplanerna – det kommer att finnas anledning att återkomma till detta nästa termin. Vi lär också få återkomma till Riksrevisionens kommande granskning av myndighetskapital vid universitet och högskolor.

Mycket har vi tillsammans uträttat – och mycket återstår att göra. Jag vill varmt tacka för alla medarbetares engagerade arbete under 2016 och önskar er fina, vilsamma och avkopplande helger.

 

God Jul och Gott Nytt År!

Karin Helander