Vicerektor Karin Helander
Vicerektor Karin Helander

Det lackar mot jul – och det är dags att summera terminen.

Områdesnämnden hade årets sista sammanträde dagen före Lucia och beslutade då bland annat om budgeten för 2018. Intensiva diskussioner ägnades åt viktiga framtidsfrågor som former för kvalitetssäkrande aktiviteter inom utbildning. Betydelsefull information ges också på varje sammanträde till nämnden från områdets olika utbildningsberedningar. BULA (för lärarutbildning) arbetar med programrapporter i dialog med motsvarande beredning på Naturvetenskapliga området. BUGA (för utbildning på grund- och avancerad nivå) har flera pågående uppdrag, som att följa upp utvecklingen vad gäller studentantal på avancerad nivå, utbudet av sommarkurser och kurser som ges på annat språk än svenska. BUF (för forskarutbildning) arbetar som de övriga beredningarna med kvalitetsfrågor – på forskarutbildningen handlar det bland annat om bedömningskriterier för avhandlingar, både under utbildning och inför disputation, och huvudhandledarens ansvar.

Dynamik mellan fakulteter och område

Det är inte bara dags att summera terminen, utan hela perioden 2015-2017 som den nuvarande områdesnämnden arbetat med utbildning, forskning och samverkan. På Universitetsstyrelsens sista sammanträde för året fick vicerektorerna möjlighet att presentera respektive områdes strategiska arbete under de senaste åren. För det humanvetenskapliga området som innefattar tre fakulteter (till skillnad från det naturvetenskapliga området som är en fakultet) har det strategiska arbetet till stor del handlat om att söka efter fakultetsövergripande samordning och samarbete som kan ge synergier och kraftsamla resurser. I vårt strategidokument formuleras dynamiken mellan fakulteter och område, det fakultetsspecifika och det gemensamma. Det finns också en åtgärdsplan som vi mycket konkret har arbetat utifrån.

Vi har under perioden beviljat ca 3 miljoner kr. per år till fakultetsövergripande satsningar inom forskning och forskarutbildning för projekt som syftar till att skriva fram ansökningar till externa finansiärer (vilket glädjande nog gett resultat i flera fall med beviljade medel), nätverk, inbjudningar av spetsforskare och mer akuta och originella ”black box”-projekt. Vidare har vi beviljat medel för stöd till nya, spännande, fakultetsövergripande kurser på grund och avancerad nivå samt till en ny kurs om forskningsetik som är sökbar för alla områdets doktorander.

Värdefullt arbete i beredningarna

För att utveckla kvalitetsarbetet, finna former för samordning och plats för erfarenhetsutbyte har också Referensgruppen för rekrytering varit värdefull. Gruppen har arbetat fram gemensamma kriterier och rutiner för rekrytering och befordran, men också utvecklat ett mentorskapsprogram för yngre forskare på området. Nu diskuteras olika förslag på åtgärder med anledning av rektors handlingsplan för jämställdhetsintegrering, som stegvis kommer att resultera i beslut.

Samverkansberedningen har bara varit igång ett par månader, men föregicks av en arbetsgrupp som förtjänstfullt förberett områdets pågående och kommande samverkansaktiviteter, bland annat samverkansprogram med workshops, seminarier och konferenser tillsammans med externa aktörer kring vissa teman som kulturarv, migration/integration och vård/hälsa. Dekanus Astri Muren har varit forskningsinfrastrukturansvarig på området och i dialog med Naturvetenskapliga områdets vicerektor Anders Karlhede ansvarat för Stockholms universitets framgångsrika ansökningar till Vetenskapsrådet. Många humanvetenskapliga forskare har varit lyckosamma och beviljats extern finansiering för angelägna projekt från bland annat Forte, Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Wallenbergstiftelserna. Varma gratulationer till er alla!

Två forskningssatsningar och 30 profilseminarier - hittills

Områdets egna satsningar kring Barn, migration och integration samt Digital humanvetenskap, som beviljats medel från rektor, pågår för fullt. För den sistnämnda satsningen finns just nu en utlysning av medel för forskningsprojekt. En ny satsning på Humanvetenskaplig miljöforskning påbörjas i januari 2018, också med områdesövergripande workshops och seminarier. Det finns redan nu forskare som arbetar med samhällsvetenskaplig miljöforskning, miljörätt och miljöhumaniora, men syftet är att kraftsamla det fakultetsövergripande utbytet och skapa strukturer för ett långsiktigt samarbete inom området. Vi tänker oss att satsningen också ska berika forskningssamarbetet med det naturvetenskapliga området liksom samverkan med det omgivande samhället.

Under hösten har vi haft fem profilseminarier med teman kring mänskliga rättigheter, Genusakademien, språk & politik, samt just miljöforskning och digital humanvetenskap. Nu har vi (hittills) haft sammanlagt 30 inspirerande, konstruktivt nätverkande och fördjupande profilseminarier, som fungerat som mötesplatser för ämnes- och fakultetsöverskridande diskussioner kring angelägna forskningsfrågor.

Nya institutioner

Under de senaste tre åren har två nya institutioner inrättats. 1/1 2016 bildades av två centrum för humanistiska respektive samhällsvetenskapliga didaktikämnen samt Medieverkstan en ny institution, förkortad till HSD. Ett resultat av den övergripande utredning som gjordes av organisationen på samhällsvetenskaplig fakultet är inrättandet av en ny folkhälsovetenskaplig institution vid nyåret 2018 genom samgående av SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning) och CHESS (Centrum för ojämlikhet i hälsa). Efter ytterligare utredning och konsekvensanalys pågår ett arbete med samgående av Stressforskningsinstitutet och Psykologiska institutionen i samband med flytten till Albano. Mycket tid av många berörda personer har ägnats Albano-planeringen. Sedan september är det klart vilka som ska flytta till Albano, från Humanvetenskapliga området är det förutom den nya institutionen för folkhälsovetenskap, Stressforskningsinstitutet och Psykologiska institutionen också Företagsekonomiska institutionen, Specialpedagogiska institutionen, Statistiska institutionen samt Institutionen för socialt arbete – alla från samhällsvetenskaplig fakultet.

Dags att lämna över till efterträdarna

Det har varit tre intensiva år för det humanvetenskapliga området och jag vill tacka er alla för engagerade insatser, öppen dialog och gott samarbete. Vid nyår påbörjar jag ett forskarår och lämnar över uppdraget som vicerektor till mina efterträdare: dekanus Astri Muren från samhällsvetenskaplig fakultet och prodekanus, blivande dekanus, Elisabeth Wåghäll Nivre, från humanistisk fakultet. Jag är absolut övertygad om att Astri och Elisabeth tillsammans kommer att leda och representera området framgångsrikt framöver, med respekt både för det fakultetsspecifika och för det som förenar oss inom det humanvetenskapliga området.

Till sist vill jag också önska er välförtjänta ledigheter, en god jul och ett riktigt gott nytt år!

Karin Helander

 

Vicerektorer 2018-2020

Astri Muren
Astri Muren
Elisabeth Wåghäll Nivre
Elisabeth Wåghäll Nivre