Karin Helander, vicerektor för HS-området
Karin Helander, vicerektor för HS-området

Den nya områdesnämnden har påbörjat året med energi och tillförsikt. Flera viktiga beslut har fattats och nya beredningsgrupper inrättats för att ytterligare effektivisera och strukturera det gemensamma arbetet inom området.

I områdets verksamhetsplan 2015-2016 formuleras mål och åtgärder som fokuserar på förbättringar och utveckling vad det gäller utbildning, forskning, rekrytering och samverkan. För HS-området är det också viktigt att få själva organisationen att fungera så bra som möjligt – med mer samarbete och samordning där det behövs. En strategigrupp med områdets tre dekaner, områdeskanslichef och vicerektor arbetar med att ta fram en strategisk plan i ett framtidsperspektiv, med långsiktiga prioriteringar och utifrån samma tidsram som universitetets gemensamma strategier 2015-18.

Nya utbildningsberedningar

En beredning för utbildning på grund- och avancerad nivå, med vicedekan Tommy Lundström från Samhällsvetenskaplig fakultet som ordförande, ska i dagarna påbörja sitt arbete med att bevaka och bereda frågor som rör bland annat utbildningens kvalitet samt dimensionering och prioritering av utbildningsutbudet. Frågor som rör utbildningen på forskarnivå ska beredas av en grupp med Humanistiska fakultetens dekanus Bengt Novén som ordförande. 

Området har också inrättat en referensgrupp för diskussion och avstämning mellan ordförandena i fakulteternas lärarförslagsnämnder, ett resultat av Rekryteringsgruppens arbete under hösten. Det visade sig finnas ett behov av erfarenhetsutbyte och ökad samverkan. Redan i mitten av februari samlades dessutom samtliga ledamöter i lärarförslagsnämnderna för en delvis gemensam utbildningsdag.

Infrastruktur och profilområden tema för vårens prefektmöte

Vid områdets prefektmöte den 16 april kommer viktiga framtidsfrågor att diskuteras vad gäller forskning, infrastruktursatsningar och strategier, exempelvis för hur våra profilområden kan fångas upp inom utbildning, forskning och samverkan. Nytt för året är att också områdets studierektorer får möjlighet att samlas. Inför studierektorsmötet den 25 maj planerar vi diskussioner om fakultetsöverskridande pedagogiska frågor och kvalitetsarbete. Såväl prefektmöte som studierektorsmöte är naturligtvis också utmärkta tillfällen för mingel och nätverkande.

Översyn av organisationen inom samfak

En utredning är tillsatt vad det gäller organisationen av Samhällsvetenskaplig fakultet. Professor Gunnar Svensson och professor Ann-Charlotte Smedler ska göra en övergripande genomlysning för att få ett helhetsperspektiv och analysen beräknas vara klar till 15 september. Och nu under vårvintern arbetar vi, utifrån de utredningar som gjorts, för att hitta bästa möjliga ramar för ett konstruktivt, hållbart och rimligt samgående mellan Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum) och Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CeSam).

Utlysning av strategiska medel

Forskningsberedningen har hanterat ansökningar i samband med flera utlysningar i gott samarbete med Avdelningen för forskningsservice. Utlysningstiden för områdets strategiska satsningar går ut i slutet av mars - det ska bli spännande att se vilka projekt och forskningsidéer som finns på fakulteterna.

Givande institutionsbesök

Bland det roligaste och mest stimulerande under mina första månader som vicerektor har varit de institutionsbesök på Samhällsvetenskapliga fakulteten som jag gjort tillsammans med dekanus Astri Muren och respektive kanslichefer. Så sinsemellan oerhört olika, kreativa miljöer och väl fungerande institutioner, institut och centra som vi mött! Så många lockande utbildningar på skilda nivåer och spännande forskningsfält! Och ändå har vi hittills bara hunnit hälsa på hos hälften (10 av 21). Senare vill jag gärna göra besök också på såväl Juridiska som Humanistiska fakulteten.

Kort sagt – vi arbetar på flera fronter för att identifiera och utveckla möjligheter för hur tre vassa fakulteter kan bilda ett ännu kraftfullare humanvetenskapligt område.

Glad påsk!

Karin Helander, vicerektor