Genomströmning är en utmaning för lärarutbildningarna. Majoriteten av de studier som har genomförts kring genomströmningen av lärarutbildningen har tagit avstamp i utbildningssociologiska utgångspunkter (exempelvis kön, etnicitet, socioekonomisk tillhörighet) eller psykologiska utgångspunkter (exempelvis motivation och tillit).

En aspekt som inte har fokuserats i någon större utsträckning i tidigare studier är institutionella faktorers inverkan på genomströmning – så som organisation och undervisningens utformning. Under 2019 genomfördes på HSD en kartläggning med fokus på att genom gruppsamtal i kollegiet identifiera hinder och möjligheter för god genomströmning. Detta med avstamp i just de institutionella faktorerna. 

I detta seminarium diskuteras de teman av framgångsfaktorer för god genomströmning som framkom i analysen: examinationsrelaterade faktorer, didaktiska strategier, interna ramvillkor, externa ramvillkor, samt begynnande läraridentitet. Vilka konsekvenser kan och bör studiens resultat få för undervisning, examinationsformer och upplägg av kurser? Vilka lärdomar kan dras för lärarutbildningen i stort? Hur kan vi på samtliga nivåer i utbildningen skapa förutsättningar för den så viktiga begynnande läraridentiteten?

Områdesnämnden för humanvetenskap tillsatte i november 2018 en övergripande utredning av genomströmningen inom lärarutbildningarna vid Stockholms universitet. Rapporten kommer att presenteras senare i höst. Utöver denna utredning görs ett stort arbete vid flera av lärarutbildningarnas institutioner för att förbättra genomströmningen, och vid detta profilseminarium vill vi presentera en kartläggning gjord vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD).

Välkommen till Humanvetenskapliga områdets profilseminarium, den här gången inom profilområdet Språk & lärande.

Plats

Profilseminariet äger rum digitalt via Zoom. Klicka här för att delta i seminariet. Vi ser gärna att du föranmäler dig till seminariet, länk till föranmälan hittar du här

Medverkande

Ann-Sofie Jägerskog. Fotograf: Mikael Jägerskog

Ann-Sofie Jägerskog är lektor vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik och forskar inom lärande genom visuella representationer i de samhällsvetenskapliga ämnena.

Om profilseminarier

Profilseminarierna utgår från Humanvetenskapliga områdets profilområden. Syftet med profilseminarierna är att ta upp spännande institutions- och fakultetsöverskridande ämnen av relevans för undervisning, forskning och forskningssamverkan. Seminarierna är samtidigt en bra mötesplats för möte med kollegor från området och en inspiration till nya, ämnesöverskridande samarbeten. Profilseminarierna riktar sig i första hand till dig som forskar inom Humanvetenskapliga området, men är öppna för alla. Läs mer om profilseminarier vid Humanvetenskapliga området.

Om profilområdet Språk & lärande

Språk är ett verktyg för tänkande, kommunikation, lärande och identitetsskapande, liksom för olika estetiska och kulturella uttryck. Vid Stockholms universitet bedrivs forskning och utbildning i ett trettiotal språk. Profilområdet fokuserar på frågor som språkinlärning, flerspråkighet, språkhistoria, språkfilosofi, språkdidaktik, social interaktion i olika verksamheter, språkinlärning och språkutveckling samt språkförändringar i livets olika skeenden. Språk är centralt för exempelvis juridik, litteratur, media och olika estetiska processer, vilket innebär att det inom området finns forskning som både fokuserar på språkens instrumentella funktioner och deras kulturella och representativa uttryck. Även kontakt mellan språk utforskas, i form av översättning och andra flerspråkiga praktiker. Områdets forskare rör sig mellan tusenåriga skriftliga lämningar och den digitala tidsålderns problem och möjligheter. Läs mer om Humanvetenskapliga områdets profilområden.