Samverkansberedningen har på uppdrag av Områdesnämnden för humanvetenskap utlyst medel för att stärka samverkansinitiativ för forskare inom Humanvetenskapliga området. Fördelningen av medel är nu klar. Eva Samuelsson vid Institutionen för folkhälsovetenskap och Karolina Wirdenäs vid Institutionen för svenska och flerspråkighet tilldelas medel om 65 000 kronor vardera. Eva Samuelssons projekt syftar till erfarenhets- och kunskapsutbyte inom reglering, prevention och behandling av spelproblem och Karolina Wirdenäs ansökan behandlar forskning rörande jämställd hälsokommunikation i samverkan med Stockholms läns landsting. 

Camilla Bardel

Camilla Bardel, ordförande för Samverkansberedningen, menar att resultatet av utlysningen har varit över förväntan.

– Ansökningarna har hållit hög kvalitet och har haft varierande inriktningar, det har verkligen funnits en bredd från olika institutioner inom Humanvetenskapliga området. Vi är väldigt glada över det höga söktrycket – det bådar gott inför framtida satsningar av det här slaget.

Satsningen är den första i sitt slag för Humanvetenskapliga området och ett centralt steg i ledet att öka volymen av samverkansinitiativ, såväl internt som externt.

– Förväntningarna är att projekten ska leda till fortsatt samverkan av de här slagen. Vi kan se den här utlysningen som en pilotverksamhet, där syftet är att aktiviteterna ska leda till ökade kontakter med externa medverkande. Det är viktigt att det inte stannar vid de projekt som får medel nu, utan att vi spinner vidare på detta, säger Camilla Bardel.