Under 2015 års migrationskris kom enligt Migrationsverkets beräkningar drygt 70 000 barn (upp till 18 år) till Sverige, varav cirka 30 000 barn under 12 år. Mellan januari och oktober 2015 ansökte drygt 23 000 ensamkommande barn om asyl i Sverige.

Pernilla Leviner
Pernilla Leviner

– Det var mot den bakgrunden som initiativet till forskningssatsningen togs. Vi var många som frågade oss hur forskningen kan bidra till att skapa möjligheter för barn som kommer till Sverige att integreras i samhället, säger docent Pernilla Leviner, biträdande föreståndare för Barnrättscentrum och sammankallande av satsningens styrgrupp.

Tvärvetenskapligt forskningssamarbete

Syftet med satsningen är bland annat att få fördjupad förståelse för vilka konsekvenser det stora antalet invandrade barn får för samhällsinrättningar som förskola och skola, socialtjänst, rättssystem, vård och omsorg. ”Barns villkor och rättigheter”, ”Transnationalitet och migration” samt ”Språk och inlärning” är tre av universitetets så kallade profilområden, det vill säga forskningsområden där Stockholms universitet är särskilt framstående såväl nationellt som internationellt. Det finns med andra ord redan en etablerad dialog att bygga vidare på mellan forskare från olika vetenskapsdiscipliner som bedriver forskning om barn i migrationsprocessen, bland annat genom de tvärvetenskapliga profilområdesseminarierna.

Sex postdoktorer anställda inom projektet

Genom olika vetenskapliga perspektiv finns det förutsättningar att nå djupare kunskap och få en bättre helhetsbild. I det tvärvetenskapliga mötet kan också nya forskningsfrågor och samarbeten födas. Tanken är att på sikt skapa en större forskarmiljö, säger Pernilla Leviner. Inom ramen för satsningen bedriver sedan början av året sex postdoktorer varsina tvååriga forskningsprojekt:

  • Daniel Hedlund, fil doktor barn- och ungdomsvetenskap, Godmanskap för ensamkommande barn, Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen. Daniel Hedlund kommer även att fungera som projektets koordinator.
  • Lisa Berg, med doktor i epidemiologi,Traumatisk stress hos flyktingföräldrar - hur påverkas barnen?, Centre for Health Equity Studies
  • Sari Vuorenpää, fil doktor i svenska, Litteracitet – en dörröppnare till livet, Institutionen för språkdidaktik.
  • Katrin Lainpelto, docent i processrätt, Rättsväsendets bemötande av unga lagöverträdare med utländsk bakgrund, Juridiska institutionen
  • Kavot Zillén, jur doktor i medicinsk rätt, Underåriga EU-migranters rätt till hälsa och sjukvård i Sverige, Juridiska institutionen
  • Erik Lundkvist, fil doktor i psykologi, Idrott och fysisk aktivitet som del i en positiv ungdomsutveckling av ensamkommande flyktingungdomar, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

– Vi kommer att jobba nära olika samhällsfunktioner med konkreta frågor. Tanken är att forskningsresultaten snabbt ska komma samhället till del. Det är därför som vi valt att finansiera tvååriga postdoktorander istället för mångåriga doktorandprojekt, säger Pernilla Leviner.

Flera representanter för både offentlig verksamhet och det civila samhället har hört av sig och visat intresse att samverka med projektet, däribland företrädare för idrottsrörelsen.

Förutom postdoktorerna kommer en eller flera internationella gästforskare att knytas till satsningen.

Seminarieserie

En seminarieserie på temat ”Barn, migration,och integration” inleddes den 21 februari på Juridiska institutionen med att doktoranden Louise Dane höll ett seminarium om migrationsrättens grunder. Härefter kommer ett seminarium i månaden att anordnas av olika institutioner, exempelvis Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, CHESS (Centre for Health Equity Studies), Institutionen för språkdidaktik, Statsvetenskapliga institutionen och Socialantropologiska institutionen. Nästa seminarium äger rum den 30 mars på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Humanvetenskapliga området initiativtagare

Karin Helander
Karin Helander

Satsningen organiseras under Humanvetenskapliga områdesnämnden vilket är ett övergripande styrorgan för den juridiska, den samhällsvetenskapliga och den humanistiska fakulteten.

Områdesnämndens ordförande är vice rektor Karin Helander som i den egenskapen också är exekutivt ansvarig för satsningen.

I styrgruppen för Barn, migration, och integration sitter, förutom Karin Helander, professor Wiweka Warnling-Nerep, Pernilla Leviner(båda från Juridiska institutionen), professor Ann-Christin Cederborg (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen), professor Tommy Lundström (Institutionen för socialt arbete) och professor Boel Westin (Institutionen för littera- turvetenskap och idéhistoria). Samtliga utom Karin Helander är också ledamöter i Barnrättscentrums styrelse.

– Vi står inför en akut situation för de barn som har kommit till Sverige de senaste åren. Forskningen kan bidra till att belysa och kanske bidra till att avhjälpa den situationen. Dessutom lämpar sig just forskningsområdet barn, migration och integration väl för fakultetsöverskridande och tvärvetenskapliga samarbeten vilket ligger i linje med Humanvetenskapliga områdets målsättningar. Det föll sig naturligt att låta satsningen förvaltas av Barnrättscentrum. Där bedrivs tvärvetenskaplig forskning om barns rättigheter och i dess styrelse sitter representanter för samtliga av områdets fakulteter, säger Karin Helander.

Läs mer om projektet på BMI.