Områdets långsiktiga strategier

Vicerektor Karin Helander
Vicerektor Karin Helander

Vi har sett ett behov av att formulera mer långsiktiga strategier för området och strategigruppen som består av områdets tre dekaner, studentrepresentant, områdeskanslichef och vicerektor har under fem möten under våren påbörjat arbetet med att skriva fram en strategisk plan utifrån den tidsram som gäller för universitetets gemensamma strategier 2015-18. En viktig del av arbetet är att formulera hur fakulteterna tillsammans formar ett ämnesmässigt sammanhållet humanvetenskapligt område. Strategidokumentet kommer att diskuteras med områdets prefekter och områdesnämnden under hösten.

Tre nya beredningar

Under våren har vi tillsatt tre nya beredningar för all utbildning inom området. Beredningen för utbildning på grund- och avancerad nivå (BUGA), med vicedekan Tommy Lundström från Samhällsvetenskaplig fakultet som ordförande, har påbörjat sitt arbete med att bereda frågor som rör bland annat genomströmning, dimensionering och prioritering av utbildningsutbudet samt kvalitetsfrågor. Frågor som rör utbildningen på forskarnivå (BUF) bereds av en grupp med Humanistiska fakultetens dekanus Bengt Novén som ordförande. På områdesnämndens sammanträde den 4 juni beslutades om en gemensam mall för individuell studieplan och en arbetsgrupp har inrättats för det fortsatta arbetet med kvalitetssäkring av allmän studieplan inom forskarutbildningen. Beredningen för lärarutbildningarna, med vicedekan Annika Ullman från Samhällsvetenskaplig fakultet som ordförande, kommer att utveckla områdets övergripande och strategiska arbete med lärarutbildning. På områdets webbplats finns närmare information om beredningarnas uppdrag och sammansättning. Områdets diskussioner kring utbildning och kvalitet kan nu föras fram av respektive ordförande från de tre beredningarna till REBUS, som är rektors nyinrättade beredning för utbildningsutvärdering och kvalitetssäkring.

Vårens prefekt- och studierektorsträffar

Vid områdets prefektmöte den 16 april informerade Avdelningen för forskningsservice om extern forskningsfinansiering. Frågor om forskningsinfrastruktur diskuterades med bland andra Samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus Astri Muren som är ansvarig för forskningsinfrastrukturfrågor inom området. På områdets studierektorsmöte den 25 maj presenterade Pär Brännström från Planeringsavdelningen en analys av utfallet för Stockholms universitet i UKÄ:s utvärderingar, bland annat vad det gäller gränsfallsanalyserna (de utbildningar som låg nära gränsen för bristande kvalitet). Klara Bolander Laksov, föreståndare för Centrum för universitetslärarutbildning, presenterade CeULs verksamhet och ledde en diskussion om institutionernas behov av pedagogiskt stöd och kompetensutveckling.

Referensgruppen för rekrytering

Områdets referensgrupp för rekryteringsprocesser som samlar ordförandena i fakulteternas lärarförslagsnämnder har sammanträtt under våren. På områdesnämndens sammanträde den 4 juni redogjorde Jonas Ebbesson, dekanus för Juridisk fakultet, för det stimulerande erfarenhetsutbytet och dialogen kring det viktiga rekryteringsarbetet.

Förslag till ny institution

Samma dag beslutade nämnden att föreslå universitetsstyrelsen att inrätta en ny institution för ämnesdidaktisk utbildning och forskning vid humanistisk fakultet, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, genom samgåendet mellan Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum), Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CeSam) och Medieverkstan.

Utlysning av strategiska medel

Områdets utlysning i mars av medel för strategiska satsningar resulterade i ett stort antal ansökningar, där nämnden efter Forskningsberedningens förslag beviljade tio projekt (inbjudan till spetsforskare, black box, stöd till forskarskola samt initiering av fakultetsöverskridande samarbeten och nätverk) motsvarande sammanlagt cirka 1,6 milj. Nästa utlysning sker i oktober 2015.

Lärorika besök på samhällsvetenskapliga fakulteten

Bland det roligaste och mest stimulerande jag gjort under våren har varit institutionsbesöken på Samhällsvetenskapliga fakulteten tillsammans med dekanus Astri Muren och respektive kanslichefer. Så många kreativa miljöer och väl fungerande institutioner, institut och centra som vi mött! Så många lockande utbildningar på skilda nivåer och spännande forskningsfält! Jag har också haft tillfälle att besöka ett sammanträde vid Juridiska fakultetsnämnden, vilket var både lärorikt och trevligt. För hösten planeras återbesök på Juridiska fakulteten och institutionsbesök på Humanistiska fakulteten.

Workshops i höst för områdets profilområden

Höstens prefektmöte är planerat till eftermiddagen den 22 september, ett viktigt möte som kommer att handla om strategier, men också om uppföljning av frågor om forskning och forskningsinfrastruktur. Även ett studierektorsmöte planeras för hösten (datum ej fastställt). Vi kommer också att bjuda in till seminarier/workshops för profilområdena under hösten – för opretentiöst nätverkande och förhoppningsvis kreativa möten. Håll ögonen öppna för dessa seminarier och kontakta gärna Gunnel Forsberg, prodekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, som är områdesansvarig för profilområdena (se också information på områdets webbplats).

Efter en intensiv vår ser jag fram emot en givande höst – men först lite sommarledigt, förhoppningsvis för oss alla.

Trevlig sommar!

Karin Helander, vicerektor