Nu är det bråda dagar! Mycket ska hinnas med, och gärna slutföras, innan sommarledigheten tar vid. Men det finns också stora frågor och projekt som får sättas på paus några veckor och sedan återupptas med nya krafter i höst.

Viktiga beslut fattade om lärarutbildningarna

På områdesnämndens sista sammanträde under våren togs viktiga beslut om lärarutbildningarna. Beredningen för lärarutbildning (BULA) har, i samarbete med Lärarutbildningsutskottet (LUS) på det Naturvetenskapliga området, utarbetat ett förslag på åtgärder baserat på den analys som framfördes i Utredningen av den utbildningsvetenskapliga kärnan. En gemensam arbetsgrupp har utarbetat en rapport som utgör underlag för beslutet att införa programråd för lärarutbildningarna och skapa tre större sammanhängande, tematiska kurser inom Kärnan. Förslaget har presenterats och diskuterats i flera omgångar; förutom i BULA och LUS vid bland annat två av områdesnämndens sammanträden och av nämndens arbetsutskott, på prefektmöten och av kärnkollegiet.

Vicerektor Karin Helander
Vicerektor Karin Helander

Områdesnämnden menar, i enighet med den naturvetenskapliga områdesnämnden, att det nu skapas en stabil organisation med tydliga uppdrag och mandat och med goda förutsättningar för transparenta kollegiala processer. Berednings- och beslutsgångarna förtydligas i de handläggningsordningar, riktlinjer och mallar för områdets utbildnings- och kursplaner som områdesnämnden fastställt i ett separat beslut. Det finns ett starkt stöd för att inrätta programråd, men inom det humanvetenskapliga området har det uttryckts viss kritik kring upplägget av de större sammanhängande kurserna och en oro för de logistiska problem som kan uppstå.

Områdesledning, nämnd och BULA, med Annika Ullman, vicedekan för samhällsvetenskaplig fakultet, som ordförande, är starkt medvetna om det arbete som nu krävs för att detaljplanera inom de nya ramarna. Det ligger hårt och intensivt arbete bakom rapport och förslag, men det viktigaste – genomförandet – återstår. Vi kommer att inom kort utse en för bägge områdena gemensam arbetsgrupp med uppdrag att se över logistik och administrativa rutiner inför de beslutade förändringar som kommer att gälla tidigast från höstterminen 2017.

Arbetsgrupp för att synliggöra områdets samverkan med det omgivande samhället

Områdesnämnden har systematiskt tagit sig an den åtgärdsplan som finns i det humanvetenskapliga områdets strategier 2016-18. Vid vårens näst sista sammanträde beslutades om hur vi ska arbeta med att såväl synliggöra områdets omfattande samverkan med det omgivande samhället som utveckla former för organiserad samverkan och inventera arbetet med arbetslivsanknuten praktik. En arbetsgrupp, bestående av bland annat flera av områdets samverkanskoordinatorer, har inrättats med ordförande Camilla Bardel, vicedekan för humanistisk fakultet och ledamot i Samordningsgruppen för innovations- och samverkansfrågor.

Studierektorsmöte om kvalitetsutveckling

Vårens studierektorsmöte den 24 maj var mycket välbesökt och handlade om kvalitetsfrågor i utbildningen. Pär Brännström, från avdelningen för planering och ledningsstöd, informerade om UKÄ:s nya utvärderingssystem; Besime Uyanik från Företagsekonomiska institutionen berättade om hur man framgångsrikt arbetat med studentmobilitet och CeULs föreståndare Klara Bolander Laksov rapporterade om vad som är aktuellt inom Centrum för universitetslärarutbildning. Dessutom presenterades tre intressanta projekt som fått medel av rektor för kvalitetsutveckling: Eva Tiby och Kalle Tryggvesson, Kriminologiska institutionen (om utveckling av stimulerande lärandeaktiviteter utanför schemalagd tid), Ylva Ståhle, Institutionen för pedagogik och didaktik (om utvecklingsarbete med Kärnan-kurser och samordning av lärarlag) samt Magnus Reitberger, Statsvetenskapliga institutionen (om mentorskap och ”critical friends”).

Givande diskussioner med Vetenskapsrådet

Dagen efter, 25 maj, hade vi besök av Vetenskapsrådets huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap, Kerstin Sahlin, tillsammans med ämneskoordinator och forskningssekreterare. Det humanvetenskapliga området representerades av områdesledning, forskningsberedning och ett 20-tal forskare som fått VR- eller ERC-bidrag under de senaste åren. Avdelningen för forskningsstöd bidrog med kunskap och övergripande erfarenheter.

Under två rejäla förmiddagspass diskuterades VR:s forskningsfinansiering, bedömning av ansökningar, bibliometri, unga forskares villkor, främjande av mobilitet, forskningsinfrastruktur, europeisk forskningspolitik samt andra aktuella frågor – en mycket givande förmiddag!

Uppskattade profilseminarier får uppföljning i höst

Området har genomfört sju profilseminarier under våren. Några har varit repriser ”på begäran” eller variationer av höstens teman, andra har haft nya rubriker, som ”Utmaningar för Östersjön: miljö, demokrati, ekonomi” (med deltagare från det naturvetenskapliga området) eller ”Språk, litteratur, kultur & lärande”. Vårens sista profilseminarium om ”Behovet av humanvetenskap” med diskussion och mingel ägde rum på Fakultetsklubben den 31 maj med Svenska Dagbladets kulturchef Lisa Irenius som uppskattad gäst. Läsårets 15 profilseminarier kring olika teman har varit stimulerande, inspirerande och opretentiösa mötesplatser där forskare och lärare kunnat byta erfarenheter och diskutera olika perspektiv på gemensamma intresseområden över disciplin-, institutions- och fakultetsgränser. Vi kommer att fortsätta i höst – håll utkik på områdets webbplats – och redan nu kan vi utlova en spännande fortsättning på temat ”Kulturarv, politik och demokrati” den 8 november kl. 15-17. Kom gärna med förslag på teman (eller gäster) till Gunnel Forsberg, prodekan på samhällsvetenskaplig fakultet, som är profilområdesansvarig eller till mig.

Planering inför flytten till Albano

Under våren har planeringen inför Albano intensifierats. Ännu har inte universitetsledningen beslutat om vilka institutioner som ska flytta, men jag har, tillsammans med samhällsvetenskapliga fakultetens dekan Astri Muren, under de senaste veckorna träffat prefekter och föreståndare för de institutioner och institut som står överst på den presumtiva flyttlistan. Det är ett enormt komplicerat planeringsarbete med många faktorer och förutsättningar att ta hänsyn till, så om detta får jag återkomma till hösten.

Men innan dess är vi alla värda några semesterveckor med (förhoppningsvis) tid för ledighet och avkoppling.

En skön sommar önskar jag er alla!

 

Karin Helander, vicerektor