En eller flera externa icke-akademiska samverkansparter ska vara deltagande i det planerade samverkansarbetet.

Två typer av stöd kan sökas. 

1. Projektstöd som syftar till att skriva fram ansökningar om forskningsprojektmedel till externa finansiärer. Stödet avses utgöra en rimlig ersättning i förhållande till behovet. Ansökan kommer bedömas utifrån följande delar:

  • En tydlig och angelägen forskningsfråga
  • Tydlighet avseende vem/vilka de externa samverkansparterna är och en kort beskrivning av deras deltagande i projektet. En redovisning av vilken/vilka finansiärer ansökan avses skickas in till
  • En kortfattad beskrivning av projektets design

2. Aktivitetsmedel för att utveckla forsknings- eller utbildningssamverkan med en eller flera externa parter. Ansökan kommer bedömas utifrån följande delar:

  • En god idé underbyggd av en tydlig argumentation
  • En nätverksplan/plan för reellt innovativs samverkansarbete med en eller flera externa parter, en beskrivning av olika parters bidrag och deltagande samt en beskrivning av möjliga synergieffekter av samverkansarbetet
  • En kortfatad beskrivning av planerade samverkansaktiviteter

Ansökans utformning

Ansökan om medel får omfatta högst två A4-sidor, exklusive CV och budget. Till ansökan ska fogas en budget om max 55 000 kr som tydligt redovisar hur medlen är tänkta att användas. Lönemedel ska avse egentlig lönekostnad inkl. LKP. Inga ytterligare OH-påslag beviljas. I ansökan ska det framgå vem som ska arbeta med projektstödet/aktivitetsmedlem och vilken anställningsform denna person innehar. 

Ansökan ska ställas till Områdesnämnden för Humanvetenskap och ska skickas in per e-post till registrator med uppgivande av dnr SU FV-3236-19 i ämnesraden. Ansökan ska vara undertecknad av prefekt vid aktuell institution. Ansökan ska vara Områdeskansliet tillhanda senast den 31 oktober 2019. Besked om medelstilldelning lämnas senast den 16 dec 2019