Ambitionen med denna utlysning är att erbjuda forskare inom det humanvetenskapliga området möjligheter att finansiera forsknings- och/eller utbildningsinsatser, där en eller flera externa icke-akademiska samverkansparter deltar, med upp till 300 000 kr

Medel kan sökas utifrån tre olika kategorier;

1: Medel för att utveckla ny forsknings- eller utbildningssamverkan med en eller flera externa parter. Ansökan ska innehålla: 

•    En god idé underbyggd av en tydlig argumentation 
•    En nätverksplan/plan för reellt innovativt samverkansarbete med en eller flera externa parter, inklusive en beskrivning av olika parters bidrag och deltagande samt tidsplan (maximalt 2 år)
•    En kortfattad och tydlig beskrivning av de förväntade resultaten och dess bidrag till samhället samt till Stockholms universitets samverkansuppdrag.

 2:  Medel för att utveckla befintliga samverkansinitiativ (forsknings- eller utbildningssamverkan) som bedrivs vid Stockholms universitet. Ansökan ska innehålla:

•    En god idé underbyggd av en tydlig argumentation 
•    En beskrivning av de olika parternas bidrag och deltagande i det pågående/genomförda projektet som ansökan baseras på samt tidsplan (maximalt 2 år)
•    En kortfattad och tydlig beskrivning av de förväntade resultaten och dess bidrag till samhället samt till Stockholms universitets samverkansuppdrag.

3:  Medel som syftar till att skriva fram ansökningar om samverkansprojektmedel till externa finansiärer. Ansökan ska innehålla: 

•    En tydlig och angelägen forskningsfråga 
•    Tydlighet avseende vem/vilka de externa samverkansparterna är och en kort beskrivning av deras deltagande i projektet. En redovisning av vilken/vilka finansiärer ansökan avses skickas in till 
•    En kortfattad beskrivning av projektet samt tidsplan (maximalt 1 år)
•    En kortfattad och tydlig beskrivning av de förväntade resultaten och dess bidrag till samhället samt till Stockholms universitets samverkansuppdrag

Här finner ni ett antal samverkansinitiativ som kan tjäna som exempel på projekt som Stockholms universitet bedriver. 
 

Instruktioner

•    Ansökan om medel inom kategori 1 och 2 får omfatta maximalt  5 A4-sidor, exklusive CV och budget. Ansökan om medel inom kategori 3 får omfatta maximalt 2 A4-sidor

•    Till ansökningar om medel inom kategori 1 och 2 ska det fogas en projektbudget i spannet mellan 100 000 kr och 300 000 kr som tydligt redovisar hur medlen är tänkta att användas.

•    Till ansökningar om medel inom kategori 3 ska det fogas en projektbudget på maximalt 100 000 kr som tydligt redovisar hur medlen är tänkta att användas.

•    Lönemedel ska avse egentlig lönekostnad inkl. LKP. Inga ytterligare OH-påslag beviljas. I ansökan ska det framgå vem som ska arbeta med projektstödet/aktivitetsmedlen och vilken anställningsform denna person innehar.

•    Senast 6 månader efter projektavslut ska en resultatrapport skickas in till Områdesnämnden för humanvetenskap

Ansökan ska ställs till Områdesnämnden för Humanvetenskap och ska skickas in per e-post till registrator med uppgivande av dnr. SU FV-1629-20 i ämnesraden. Ansökan ska vara undertecknad av prefekt vid aktuell institution. Ansökan ska vara Områdeskansliet tillhanda senast den 31 augusti 2020. Besked om medelstilldelning lämnas senast den 25 september 2020.