Två typer av stöd kan sökas:

1. Projektstöd som syftar till att skriva fram ansökningar om forskningsprojektmedel till externa finansiärer. Stödet avses utgöra en rimlig ersättning i förhållande till behovet.

Ansökan kommer bedömas utifrån följande delar:

  • En tydlig och angelägen forskningsfråga
  • Tydlighet avseende vem/vilka de externa samverkansparterna är, samt deras bidrag till projektet.
  • En redovisning av vilken/vilka finansiärer ansökan avses skickas in till
  • En kortfattad beskrivning av projektets design

2. Aktivitetsmedel för att utveckla forsknings- och utbildningssamverkan med en eller flera externa parter.

Ansökan kommer bedömas utifrån följande delar:

  • En god idé underbyggd av en tydlig argumentation
  • En nätverksplan/plan för reellt innovativt samverkansarbete med en eller flera externa parter, samt beskrivning av möjliga synergieffekter av samarbetet.
  • En kortfattad beskrivning av projektets aktiviteter.

Ansökans utformning:

Ansökan om medel får omfatta högst två A4-sidor, exklusive CV och budget. Till ansökan ska fogas en budget som tydligt redovisar hur medlen är tänkta att användas. Lönemedel ska avse egentlig lönekostnad inkl. LKP. Inga ytterligare OH-påslag beviljas.

Ansökan ska ställs till Områdesnämnden för humanvetenskap och ska skickas in per e-post till registrator@su.se med uppgivande av dnr SU FV-2.1.1-1457-18 i ämnesraden. Ansökan ska vara undertecknad av prefekt vid aktuell institution. Ansökan ska vara Områdeskansliet tillhanda senast den 25 maj 2018

För båda typerna av stöd ska budget bifogas och den får ej överstiga 100 000 kr. Ersättning sker i form av timkostnad för arbetsinsats per sökt projekt. Beslut om medelstilldelning ges i månadsskiftet juni/juli 2018.

För frågor kontakta Camilla Bardel, camilla.bardel@isd.su.se