Våren är här med vårvindar friska och rykande nytryckta strategier för det humanvetenskapliga området. Vi är i full färd med att steg för steg ta itu med den konkreta åtgärdslistan som strategierna utmynnar i.

  • För att främja samarbete och ökat internt utnyttjande av den breda lärarkompetensen som finns inom området beslutade områdesnämnden i mars om nya riktlinjer för anlitande av lärartjänster över institutions- och fakultetsgränser.
  • Utredningen av organisationen av Samhällsvetenskapliga fakulteten följs upp med ett uppdrag om att bland annat utreda möjligheten att skapa en folkhälsovetenskaplig institution.
  • Beredningsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har fått uppdraget att inventera åtgärder och formulera riktlinjer för utbildningsdimensionering och –prioritering samt undersöka vilket stöd som behövs för att stimulera fakultetsöverskridande utbildning.
  • Referensgruppen för rekryteringsprocesser ska, förutom att se över vad man kan vinna på samordning vad gäller kriterier för befordran och riktlinjer för sakkunniga, utreda behovet av stöd till yngre forskare, t.ex. i form av mentorskap.
  • Astri Muren, dekan vid samhällsvetenskaplig fakultet och forskningsinfrastrukturansvarig, har gjort en informativ sammanställning av den infrastruktur som finns inom området  (som innehåller mycket mer än vad man kunnat ana).

Forskningsberedningen kommer att föreslå områdesnämnden på sammanträdet den 28 april att bevilja medel till ett antal fakultetsöverskridande strategiska satsningar. Nu inleds också arbetet med att ta ett samlat grepp kring åtgärder för att inventera och synliggöra det humanvetenskapliga områdets omfattande och mångskiftande samverkan med det omgivande samhället.

Korsbefruktande profilseminarier

Under våren har vi fortsatt med satsningen på fakultetsöverskridande profilseminarier. I höstas arrangerade vi åtta stycken, ett för varje profilområde. För vårterminens sju seminarer har vi i de flesta fall lämnat profilområdesrubrikerna för att inspirera till korsbefruktningar och nya idéer. Den 11 februari var rubriken ”Barn och migration”, 8 mars arrangerades ett profilseminarium tillsammans med Genusakademien, och fyra tisdageftermiddagar i april ägnas åt ”Normativitet, rätt och etik”, ”Kulturarv, demokrati och politik”, ”Utmaningar för Östersjön: miljö, demokrati, ekonomi” (med deltagare från det naturvetenskapliga området) och ”Språk, litteratur, kultur & lärande”. Vårens sista profilseminarium med gäst och mingel äger rum på Fakultetsklubben den 31 maj.

Vårens prefekt- och studierektorsmöten

Vicerektor Karin Helander
Vicerektor Karin Helander

Vi har också haft ett prefektmöte (7 april) med ett fullspäckat program med bland annat information om UKÄ:s nya utvärderingssystem, forskningssamarbete med Stockholms läns landsting, stöd till yngre forskare, forskningsinfrastruktur och internationalisering.

Vårens studierektorsmöte 24 maj kommer också att informera om UKÄ:s kommande utvärderingar, men dessutom ge exempel på arbete med såväl kvalitetsprojekt som internationell studentmobilitet samt aktuellt från Centrum för Universitetslärarutbildning.

Samarbete kring flyktingfrågan

Under rubriken "Utbildning på flykt - lärosätenas samhällsansvar" anordnade nätverket Include en välbesökt konferens i Göteborg 10-11 februari om hur högskolor och universitet kan ta sitt ansvar för flyktingmottagande och arbeta för integration. Sex forskare/lärare deltog för områdets räkning och har skrivit rapporter från konferensen.

Det senaste årets stora ökning av migranter, inte minst barn, som söker skydd i Europa är historisk och ställer helt nya krav på Sveriges förmåga att ta emot de barn och unga som söker skydd. Prognoserna för det närmaste året är osäkra, men Migrationsverkets beräkningar pekar mot ytterligare tiotusentals nyanlända barn, varav ett stort antal ensamkommande. Det humanvetenskapliga området bidrar med forskning och utbildning om barns utsatthet och rättigheter, transnationalitet och migration.

Strategisk satsning 1: barn, migration och integration

Under de senaste månaderna har det uttalats starka önskemål om att samarbeta över disciplin- och fakultetsgränser kring de stora och angelägna samhällsutmaningar som flyktingströmmarna innebär.

Området har därför anhållit om medel för en stor strategisk satsning inom forskningsfältet ”Barn, migration och integration” och rektor beslutade 7 april om en avsiktsförklaring att maximalt belopp om 15 miljoner kronor för detta ändamål ska inkluderas i anslagsfördelningsbeslutet för 2017.

Satsningen omfattar sex tvååriga postdokanställningar som ska utlysas brett och internationellt, medel för gästprofessorer samt för samordning, konferenser, seminarier och externa aktiviteter. Central i satsningen är också dialogen med samhällsaktörer som myndigheter, organisationer och civilsamhälle med fokus på kunskapsförmedling och informationsinsatser. Satsningen ska samordnas och förvaltas av Barnrättscentrum på Juridiska fakulteten men är områdesgemensam; anställningarna ska fördelas på områdets tre fakulteter. Arbetet med utlysningarna kommer att ske under 2016.

Strategisk satsning 2: digital humanvetenskap

I samma anhållan till rektor ansökte området om en strategisk satsning kring digital humanvetenskap, d.v.s. forskning och utbildning som befinner sig i gränssnittet mellan digitala teknologier och humanvetenskap. Inom det humanvetenskapliga området finns en mångfald av forsknings- och utbildningsmiljöer som arbetar med digitala teknologier, men däremot finns inget sammanhållande nätverk eller formaliserade kontakter mellan dessa. Rektor avser att genomföra en fyraårig satsning på digital humanvetenskap motsvarande maximalt 3,5 mkr under förutsättning av bidrag från Granholms stiftelse. För 2016 avsätts 500 tkr för projektets initiering genom en inledande kartläggning. För kommande år planeras bland annat en områdesgemensam plattform, en workshopserie och stöd till initiering av nya projekt.

Jag ser med tillförsikt fram emot en ljusnande vår!

Karin Helander, vicerektor