Vårblommorna har redan i flera veckor färgsatt gräsmattor och rabatter – det är hög tid för ett vårbrev!

Nytt för i år är att Åtgärdsplanen för Stockholms universitet nu innefattar också åtgärdsplanerna för det human- respektive naturvetenskapliga området. Det humanvetenskapliga områdets strategigrupp – som består av de tre dekanerna, områdeskanslichef, en studentrepresentant och vicerektor – har noga gått igenom varje åtgärd, kunnat stryka åtgärder som redan vidtagits, men också sett behov av några nya. Dessa har sedan diskuterats av områdesnämnden, som beslutat om den reviderade åtgärdsplanen för 2017-18.

Planering för Albano

Efter utredningar om såväl den samhällsvetenskapliga fakultetens organisation som kring förutsättningarna för att skapa en folkhälsovetenskaplig institution så förväntas Universitetsstyrelsen på sitt sammanträde den 28 april besluta om att en ny institution för folkhälsovetenskap ska inrättas genom samgående av CHESS och SoRAD från 1 januari 2018. I ett senare skede kommer också Stressforskningsinstitutet att integreras i den nya institutionen, men efter vidare utredning av former och tidpunkt för samgående (senast 1 januari 2021 i samband med samlokalisering i Albano). Planeringen inför flytten till nya lokaler i Albano är i ett högintensivt skede. Det gäller i första hand institutioner och institut på den samhällsvetenskapliga fakulteten. Beslutet om vilka enheter som ska flytta kommer att tas senare i vår. Projektledningen för Albano för just nu dialog med främst Företagsekonomi, Psykologi, Stressforskningsinstitutet, SoRAD och CHESS, Socialt arbete, Specialpedagogik och Statistik, samt med Matematiska institutionen och Stockholm Resilience Center på det naturvetenskapliga området.

Humanvetenskapliga områdets myndighetskapital

Riksrevisionen har påbörjat en granskning av myndighetskapital vid högskolor och universitet. Humanvetenskapliga området har, liksom Stockholms universitet i sin helhet, ett alldeles för stort myndighetskapital. Rektor har därför beslutat om en indragning av 5 % av den del av myndighetskapitalet som överstiger 10 % av områdets omslutning, i reda pengar för området drygt 15 miljoner. Medlen kommer sedan att återföras till området, men då i form av specifika, strategiska satsningar. Ytterligare indragningar kan bli aktuella även under kommande år. Diskussioner förs nu med fakulteterna om hur vi på klokast möjliga sätt kan handskas med kommande indragning.

Nya satsningar på ämnesdidaktik och fakultetsöverskridande utbildning

Vi fortsätter med satsningar på fakultetsöverskridande forskning. Sedan tidigare har vi utlysningar två gånger om året för strategiska satsningar. I april utlyser vi dessutom medel för projektstöd, som syftar till att skriva fram medelsansökningar till externa finansiärer, med fokus på ämnesdidaktik. Sista ansökningsdag är den 2 maj.

Vicerektor Karin Helander
Vicerektor Karin Helander

Nytt för i år är att området också vill stödja fakultetsöverskridande utbildning och man kan söka såväl initieringsbidrag som tillfälligt höjd budgetram. Vid det första ansökningstillfället 1 februari kom det in ett par mycket intressanta ansökningar. Men det går fler tåg om man missade det första, nästa ansökningstillfälle är 1 oktober.

Områdesnämndens nya beredning för samverkan

En arbetsgrupp för samverkan inrättades av områdesnämnden i april 2016 med Camilla Bardel, vicedekan vid humanistisk fakultet, som ordförande. Uppdraget var att inventera och synliggöra hur vi samverkar med det omgivande samhället, undersöka möjligheter för olika former av organiserad samverkan med arbetslivet och följa upp arbetet med arbetslivsanknuten praktik i utbildningarna. Gruppen har arbetat i dialog med Samverkansavdelningen och har nu levererat en intressant rapport. På nästa sammanträde med områdesnämnden den 19 april kan vi förhoppningsvis besluta om en fakultetsöverskridande beredning också för samverkan.

På dagordningen har vi också en diskussionspunkt om ett uppdrag som BUF, Beredningen för forskarutbildning, har fått som rör hur vi ska säkerställa inslag kring etik inom forskarutbildningen.

Vid prefektmötet den 3 april diskuterades problematiken kring tillsättningen av tidsbegränsade läraranställningar och Humanvetenskapliga områdets referensgrupp för rekrytering kommer att få uppdraget att se över rutinerna för dessa tillsättningar. Dekanerna Jonas Ebbesson och Astri Muren, som ansvarat för ett profilseminarium kring mentorskap för yngre forskare, har utifrån seminariediskussionen skissat på ett förslag som diskuterades med prefekterna. Referensgruppen kommer, utifrån förslag och diskussion, att arbeta vidare med att utarbeta former för nätverk, stöd och mentorskap för yngre forskare med start ht 2017.

Två profilseminarier kvar i vår: brott & straff respektive faktatillit

Vårens studierektorsmöte äger rum 9 maj och ska bland annat handla om aktuellt arbete inom de tre utbildningsberedningarna, fakultetsöverskridande kurser, genomströmning och aktuellt från Centrum för universitetslärarutbildning. Vi har ett par profilseminarier kvar i vår, den 25 april om Brott och straff (i Djursholm och Husby), där forskare vid Kriminologiska institutionen är medarrangörer. Vårens sista profilseminarium äger rum 18 maj och ska handla om faktatillit i dagens forsknings- och medieklimat i ett samtal med rektor Astrid Söderbergh Widding och Kerstin Brunnberg (tidigare chef för Sveriges Radio, mottagare av Stora Journalistpriset m.m.) som leds av Magnus Bremmer (Bildningspodden). Efter samtalet blir det tid för mingel på Fakultetsklubben.

Prisregn över Humanvetenskapliga områdets forskare

Varma gratulationer till alla er som fått forskningsansökningar beviljade under årets första kvartal! Här finns bara plats att nämna professor David Strömberg (IIES, från 1 april Nationalekonomiska institutionen) som tilldelats ERC Advanced Grant för forskning om sociala medier i Kina. Gratulationer också till Barbro Westlund, lektor i läs- och skrivutveckling, och Mårten Schultz, professor i civilrätt, som båda fått välförtjänta priser av Natur och Kultur för undervisning i läsförståelse respektive forskningsförmedling, samt till Julia Uddén, Pro Futura-forskare vid Institutionerna för lingvistik och psykologi inom ramen för SUBIC, som mottagit priset ”For Women in Science”.

Och alla har vi gjort oss förtjänta av lite påskledighet – jag önskar er en riktigt GLAD PÅSK!

 

Karin Helander, vicerektor