Vid områdeskansliet har en arbetsmiljögrupp bildats för att stärka arbetsmiljöarbetet och fungera som stöd till avdelningschefen.

Gruppen består av skyddsombuden och avdelningschefen som träffas regelbundet under året. Gruppen kan också välja in ytterligare personer vid behov.

Arbetsmiljögruppens uppdrag:

  • Att diskutera och bereda aktuella arbetsmiljfrågor samt vid behov föreslå åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.
  • Att främja allas delaktighet i arbetsmiljöarbetet, bland annat genom att ge löpande information om aktuella arbetsmiljöfrågor.
  • Att bevaka att avdelningen har relevanta och fungerande arbetsmiljörutiner och handlingsplaner.
  • Att årligen följa upp och revidera avdelningens arbetsmiljöhandlingsplan.

 

Sammansättning

Fredrik Oldsjö, områdeskanslichef

Karolina Alveryd, jämlikhets- och jämställdhetsombud

Karin Edman, skyddsombud (ersättare)

Mymsan Gallen Martinsson, skyddsombud

Kristina Löfstedt, skyddsombud.

 

Dokument