Beredningen inrättades av Områdesnämnden för humanvetenskap 2018-01-31 för mandatperioden 2018-2020.

Beredningens uppdrag

Beredningens uppdrag är att diskutera och bereda gemensamma strategiska frågor för lärarrekrytering och befordran inom Humanvetenskapliga området inför beslut i områdesnämnd, fakultetsnämnder och lärarförslagsnämnder. I beredningens uppdrag ingår även erfarenhetsutbyte, samordning, utveckling och uppföljning av frågor relaterade till rekrytering och befordran av lärare. Beredningen ska som stående punkt informera om sitt arbete vid områdesnämndens sammanträden.

Eventuella kostnader i samband med beredningens arbete bekostas av områdesnämnden.

Beredningens sammansättning

Beredningen ska ha följande sammansättning:

 • Ordförande: en av de två vicerektorerna eller den som vicerektor utser i sitt ställe. Ordförande bör vara ledamot i områdesnämnden.
 • Vice ordförande: utses av vicerektor bland beredningens lärarrepresentanter.
 • Ledamöter: ordförandena i lärarförslagsnämnderna och docenturnämnderna vid Humanistisk, Juridisk respektive Samhällsvetenskaplig fakultet, eller den ordföranden utser i sitt ställe.
 • Minst en handläggare per fakultetskansli.
 • Fakultetskanslicheferna och personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Kanslistöd till beredningen utses bland handläggarna.

Sammansättning för mandatperioden 2018-2020

Ordförande:
Jessika van der Sluijs, dekanus, Juridisk fakultet, ledamot av områdesnämnden

Vice ordförande:
Barbro Blehr, professor och vicedekanus, Humanistisk fakultet, ledamot av områdesnämnden

Ledamöter från Humanistisk fakultet:

 • Barbro Blehr, professor och vicedekanus, Inst. för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
 • Ken Benson, professor och vicedekanus, Romanska och klassiska institutionen

Ledamot från Juridisk fakultet:

 • Jessika van der Sluijs, dekanus, Juridiska institutionen

Ledamöter från Samhällsvetenskaplig fakultet:

 • Mikael Holmqvist, prodekanus och professor, Företagsekonomiska institutionen
 • Tommy Lundström, professor, Institutionen för socialt arbete
 • Yvonne Svanström, vicedekanus och docent, Ekonomisk-historiska institutionen
 • Annika Ullman, vicedekanus och professor, Inst. för pedagogik och didaktik

Handläggare:
Samtliga områdeskansliets handläggare som arbetar med rekrytering och befordran har närvaro- och yttranderätt.

Kanslistöd:
Agita Akule-Larsson och Charlotte Fowler (båda handläggare vid Områdeskansliet för humanvetenskap).

 

Aktuella ärenden som beredningen arbetar med