Beredningens uppdrag

Samverkansberedningen ska bereda övergripande och strategiskt viktiga samverkansfrågor inför beslut i områdesnämnden. Beredningen ska regelbundet informera om sitt arbete vid områdesnämndens sammanträden.

Samverkansberedningens uppdrag är att:

  • bereda och utvärdera områdesgemensamma satsningar på samverkan;
  • föreslå systematiska åtgärder för att främja utvecklingen av samverkan inom området;
  • identifiera prioriterade externa samverkansparter för utbildning och forskning;
  • främja kommunikationen av samverkan inom området och mellan rektors Samordningsgrupp för samverkans- och innovationsfrågor (SOSI) och områdets lokala samverkanskoordinatorer;
  • hålla kontakt med motsvarande beredning vid Naturvetenskapliga området och med Samverkansavdelningen.

Beredningen kan vid behov utse arbetsgrupper, referensgrupper eller utskott för enskilda uppdrag.

Eventuella kostnader i samband med beredningens arbete bekostas av områdesnämnden.

Beredningens sammansättning

Samverkansberedningen ska ha följande sammansättning:

  • ordförande: en av de två vicerektorerna eller den som vicerektor utser i sitt ställe;
  • vice ordförande: utses av vicerektor bland beredningens lärarrepresentanter;
  • två lärarrepresentanter vardera från Humanistisk och Samhällsvetenskaplig fakultet samt en representant från Juridisk fakultet. Av dessa ska minst en vara ledamot av områdesnämnden och minst en vara lokal samverkanskoordinator;
  • kommunikationsansvarig vid området;
  • Studentkåren erbjuds att delta med två studentrepresentanter, varav en bör ha ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och en för utbildning på forskarnivå.

Samverkansavdelningen erbjuds att adjungera en representant.

Beredningen kan vid behov adjungera personer med särskild kompetens till enskilda möten.

Kommunikationssektionen inom områdeskansliet utser kanslistöd till beredningen.

Ordförande och två av lärarrepresentanterna ska enligt rektors beslut även vara områdets ledamöter i SOSI.

Sammansättning för mandatperioden 2018-2020

Ordförande:
Camilla Bardel, professor, Institutionen för språkdidaktik

Vice ordförande:
Astri Muren, professor, dekan och vicerektor, Humanvetenskapliga området, ordförande i områdesnämnden

Lärarrepresentanter från Humanistisk fakultet:
Adnan Mahmutovic, universitetslektor och lokal samverkanskoordinator, Engelska inst.
Louise Wallenberg, universitetslektor och lokal samverkanskoordinator, Inst. för mediestudier

Lärarrepresentant från Juridisk fakultet:
Petra Herzfeld Olsson, professor, Juridiska fakulteten

Lärarrepresentanter från Samhällsvetenskaplig fakultet:
Henrik Hansson, universitetslektor och lokal samverkanskoordinator, Inst. för data- och systemvetenskap
Astri Muren, professor, dekan och vicerektor, Humanvetenskapliga området

Kanslistöd:
Oskar Hansson, kommunikationsansvarig för Humanvetenskapliga området, Områdeskansliet för humanvetenskap

Stockholms universitets studentkår:
Doktorand Niklas Hill, Institutionen för pedagogik och didaktik

Adjungerad från Samverkansavdelningen:
Per-Arne Wikström.