Beredningen inrättades av Områdesnämnden för humanvetenskap 2018-01-31 för mandatperioden 2018-2020.

Beredningens uppdrag

Beredningen för utbildning på forskarnivå ska inför beslut i områdesnämnden bereda strategiskt viktiga frågor som rör utbildning på forskarnivå inom Humanvetenskapliga området. Beredningen ska regelbundet informera om sitt arbete vid områdesnämndens sammanträden.

Beredningens uppdrag är att:

  • På basis av gällande kvalitetssäkringssystem kontinuerligt följa upp och föreslå systematiska åtgärder för att säkerställa och främja utbildningens kvalitet inom området.
  • Vid behov föreslå åtgärder som främjar strategisk utveckling av utbildning inom området.
  • Bistå områdesnämnden i arbetet med remisser rörande utbildningen på forskarnivå.

Beredningen kan vid behov utse arbetsgrupper, referensgrupper eller utskott för enskilda uppdrag.

Eventuella kostnader i samband med beredningens arbete bekostas av områdesnämnden.

Beredningens sammansättning

Beredningen ska ha följande sammansättning:

  • Ordförande: en av de två vicerektorerna eller den som vicerektor utser i sitt ställe. Ordförande bör vara ledamot i områdesnämnden.
  • Vice ordförande: utses av vicerektor bland beredningens lärarrepresentanter.
  • En lärarrepresentant vardera från Humanistisk, Samhällsvetenskaplig och Juridisk fakultet.
  • Två studierektorer (eller motsvarande) vardera från Humanistisk och Samhällsvetenskaplig fakultet och en från Juridisk fakultet. En ledamot som utses i egenskap av sitt uppdrag som studierektor kan sitta kvar som ledamot om studierektorsuppdraget avslutas.
  • Studentkåren erbjuds att delta med två doktorandrepresentanter.

Områdeskansliet utser två personer från olika fakultetskanslier som kanslistöd till utbildningsberedningen. I kanslistödet ska minst en utbildningsledare ingå.

Sammansättning för mandatperioden 2018-2020

Ordförande:
Hans Hayden, professor och prodekanus, Humanistisk fakultet, ledamot av områdesnämnden

Vice ordförande:
Teresa Simon Almendal, professor och prodekanus, Juridisk fakultet

Lärarrepresentant från Humanistisk fakultet:
Hans Hayden, professor och prodekanus, Institutionen för kultur och estetik

Lärarrepresentant från Juridisk fakultet:
Teresa Simon Almendal, professor och prodekanus, Juridisk fakultet

Lärarrepresentant från Samhällsvetenskaplig fakultet:
Mikael Holmqvist, professor och prodekanus, Företagsekonomiska institutionen

Studierektorer eller motsvarande från Humanistisk fakultet:
Sofia Gustafsson Capkova, studierektor, Institutionen för lingvistik
Peter Pagin, professor, Filosofiska institutionen

Studierektor eller motsvarande från Juridisk fakultet:
Pernilla Leviner, universitetslektor, Juridiska institutionen

Studierektorer eller motsvarande från Samhällsvetenskaplig fakultet:
Fredrik Jönsson, universitetslektor och docent, Psykologiska institutionen
Jenny Wilder, docent, Specialpedagogiska institutionen

Stockholms universitets studentkår:
Doktorandrepresentant Sofia Härd

Kanslistöd:
Karolina Alveryd, utredare och t.f. utbildningsledare, och Ulrika Nilsson, utbildningsledare (båda vid Områdeskansliet för humanvetenskap).

 

Aktuella ärenden som beredningen arbetar med

  • UKÄ:s kommande utvärdering av utbildning på forskarnivå.
  • Säkerställande av inslag kring etik i forskarutbildningen - se beslut av Områdesnämnden för humanvetenskap 2017-05-31: Etik i forskarutbildningen (63 Kb) .

Riktlinjer för utbildning

Se Humanvetenskapliga områdets samtliga beslutade riktlinjer för utbildning.