Beredningen inrättades av Områdesnämnden för humanvetenskap 2018-01-31 för mandatperioden 2018-2020.

Beredningens uppdrag

Beredningen för utbildning på grund- och avancerad nivå ska inför beslut i områdesnämnden bereda strategiskt viktiga frågor som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom Humanvetenskapliga området. Beredningen ska som stående punkt informera om sitt arbete vid varje områdesnämndmöte.

Beredningens uppdrag är att:

 • På basis av gällande kvalitetssäkringssystem kontinuerligt följa upp och föreslå systematiska åtgärder för att säkerställa och främja utbildningens kvalitet inom området.
 • Följa utvecklingen av genomströmning och studietakt i områdets utbildningar, under beaktande av bland annat hög kvalitet, bildningsideal och breddad rekrytering.
 • Följa utvecklingen när det gäller utbildningens sammansättning och dimensionering på grund- och avancerad nivå inklusive sommarkurser, och vid behov föreslå åtgärder.
 • Följa utvecklingen när det gäller inresande och utresande studenter samt kursutbudet på utländska språk i syfte att främja internationalisering, och vid behov lämna förslag till förändringar.
 • Bereda förslag på fakultetsövergripande utbildning inom området.
 • Bereda förslag till rektor om ändring av kursklassificering.
 • Vid behov föreslå andra åtgärder som främjar strategisk utveckling av utbildning inom området.

Beredningen kan vid behov utse arbetsgrupper, referensgrupper eller utskott för enskilda uppdrag.

Eventuella kostnader i samband med beredningens arbete bekostas av områdesnämnden.

Beredningens sammansättning

Beredningen för utbildning på grund- och avancerad nivå inrättas med mandat för perioden 2018-2020.

Beredningen ska ha följande sammansättning:

 • Ordförande: en av de två vicerektorerna eller den som vicerektor utser i sitt ställe. Ordförande bör vara ledamot av områdesnämnden.
 • Vice ordförande: utses av vicerektor bland beredningens lärarrepresentanter.
 • Två lärarrepresentanter vardera från Humanistisk och Samhällsvetenskaplig fakultet och en från Juridisk fakultet. Minst en representant från varje fakultet ska vara ledamot i områdesnämnden.
 • En disputerad studierektor eller motsvarande från varje fakultet. En ledamot som utses i egenskap av sitt uppdrag som studierektor kan sitta kvar som ledamot om studierektorsuppdraget avslutas. 
 • Studentkåren erbjuds att delta med två studentrepresentanter.

Områdeskansliet utser två personer från olika fakultetskanslier som kanslistöd till utbildningsberedningen. I kanslistödet ska minst en utbildningsledare ingå.

Sammansättning för mandatperioden 2018-2020

Ordförande:
Yvonne Svanström, docent och vicedekanus, Samhällsvetenskaplig fakultet, ledamot av områdesnämnden

Vice ordförande:
Barbro Blehr, professor och vicedekanus, Humanistisk fakultet, ledamot av områdesnämnden

Lärarrepresentanter från Humanistisk fakultet:
Barbro Blehr, professor och vicedekanus, Inst. för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Ken Benson, professor och vicedekanus, Romanska och klassiska institutionen

Lärarrepresentant från Juridisk fakultet:
Torben Spaak, professor och prodekanus, Juridiska institutionen

Lärarrepresentanter från Samhällsvetenskaplig fakultet:
Annika Ullman, professor och vicedekanus, Inst. för pedagogik och didaktik
Yvonne Svanström, vicedekanus och docent, Ekonomisk-historiska institutionen

Disputerad studierektor eller motsvarande från Humanistisk fakultet:
Kristina Nilsson Björkenstam, universitetslektor, Institutionen för lingvistik

Disputerad studierektor eller motsvarande från Juridisk fakultet:
Johan Schelin, universitetslektor, Juridiska institutionen

Disputerad studierektor eller motsvarande från Samhällsvetenskaplig fakultet:
Adam Jacobsson, studierektor, Nationalekonomiska institutionen

Stockholms universitets studentkår:
Studentrepresentanter Sofia Holmdahl och Louisa Kellman.

Kanslistöd:
Handläggare Johanna Lindholm och utbildningsledare Anna Nyberg (båda vid Områdeskansliet för humanvetenskap).

 

Aktuella ärenden som beredningen arbetar med

Riktlinjer för utbildning

Se Humanvetenskapliga områdets samtliga beslutade riktlinjer för utbildning.