Beredningen inrättades av Områdesnämnden för humanvetenskap 2018-01-31 för mandatperioden 2018-2020.

Beredningens uppdrag

Beredningen för lärarutbildning ska inför beslut i områdesnämnden bereda övergripande och strategiskt viktiga frågor som rör lärarutbildning inom Humanvetenskapliga området. Beredningen ska regelbundet informera om sitt arbete vid områdesnämndens sammanträden.

I syfte att bereda frågor inför områdesnämnden ska beredningen:

 • På basis av gällande kvalitetssäkringssystem kontinuerligt följa upp och föreslå systematiska åtgärder för att säkerställa och främja lärarutbildningarnas kvalitet inom området.
 • Föreslå åtgärder för att öka genomströmning och studietakt i områdets lärarutbildningar, under beaktande av bland annat hög kvalitet, bildningsideal och breddad rekrytering.
 • Föreslå prioritering och dimensionering av lärarutbildning och uppdragsutbildning kopplad till skolverksamhet.
 • Bereda kurs- och utbildningsplaner inför beslut i områdesnämnd.
 • Bereda områdesnämndens förslag till rektor om ändring av kursklassificering.
 • Främja en fungerande organisation och effektiva samverkansformer för lärarutbildningen inom området.
 • Samverka med Lärarutbildningsutskottet vid Naturvetenskapliga fakulteten (LUS), bland annat för att bereda beslut som behöver fattas av båda områdesnämnder och bedöma vilka frågor som behöver beslutas centralt inom universitetet.
 • Vid behov föreslå åtgärder som främjar strategisk utveckling av lärarutbildningen inom området.

Beredningens sammansättning

Beredningen för lärarutbildning inrättas med mandat för perioden 2018-2020.

Beredningen ska ha följande sammansättning:

 • Ordförande: en av de två vicerektorerna eller den som vicerektor utser i sitt ställe.
 • Vice ordförande: utses av vicerektor bland beredningens ledamöter.
 • Tio lärarrepresentanter, varav minst fyra vardera från Humanistisk och Samhällsvetenskaplig fakultet och en från Juridisk fakultet.
 • Studentkåren erbjuds att delta med två studentrepresentanter.

För att säkerställa en nära koppling till beredning och beslut om övrig utbildning inom området, bör ordföranden vara ledamot av områdesnämnden och minst en lärarrepresentant vara ledamot av områdesnämndens Beredning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Bland lärarrepresentanterna bör representation eftersträvas från dels programansvariga institutioner, dels institutioner med kursdel i utbildningsvetenskaplig kärna, dels ämnesinstitutioner med uppdrag i någon av lärarutbildningarna. Representanter bör i första hand väljas som har ett övergripande utbildningsansvar vid respektive institution.

Områdeskansliet utser två personer som kanslistöd till beredningen. I kanslistödet ska minst en utbildningsledare ingå.

Sammansättning för mandatperioden 2018-2020

Ordförande:
Annika Ullman, professor och vicedekanus, Samhällsvetenskaplig fakultet, ledamot av områdesnämnden

Vice ordförande:
Ken Benson, professor och vicedekanus, Humanistisk fakultet, ledamot av områdesnämnden

Lärarrepresentanter från Humanistisk fakultet:

 • Ken Benson, professor och vicedekanus, Romanska och klassiska inst.
 • Maria Lim Falk, universitetslektor, Inst. för svenska och flerspråkighet
 • Anders Philipsson, universitetslektor, Institutionen för språkdidaktik
 • Per Fransson, universitetslektor, Inst. för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
 • Helena Tolvhed, biträdande lektor, Historiska institutionen

Lärarrepresentant från Juridisk fakultet:

 • Anna Kaldal, universitetslektor, Juridiska institutionen

Lärarrepresentanter från Samhällsvetenskaplig fakultet:

 • Margareta Aspán, universitetslektor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
 • Jon Nyhlén, biträdande lektor, Statsvetenskapliga institutionen
 • Ylva Ståhle, universitetslektor, Institutionen för pedagogik och didaktik
 • Helén Knutes Nyqvist, universitetslektor, Specialpedagogiska institutionen

Stockholms universitets studentkår:
Studentrepresentant Disa Ahlblom-Berg

Kanslistöd:
Anna Carlstedt, utbildningsledare, Anna-Maria Rimm, utbildningsledare och Alexandra Valdringer, handläggare (alla tre vid Områdeskansliet för humanvetenskap).

Kursplaner

Kursplaner som ska beredas av BULA skickas till planer.bula@su.se.

Aktuella ärenden som beredningen arbetar med

Riktlinjer för utbildning

Se Humanvetenskapliga områdets samtliga beslutade riktlinjer för utbildning.