Det humanvetenskapliga området är fakultetsövergripande och inkluderar tre fakulteter:

Områdesnämnden

Områdesnämnden för humanvetenskap är ett beslutande organ som ansvarar för strategisk planering av utbildning och forskning, samordning av fakultetsövergripande utbildning och forskning samt intern och extern samverkan. Områdesnämnden är också ett stödorgan för respektive vicerektor i frågor av strategisk betydelse inom utbildning och forskning.

Nämnden ska vara representativ och ha god förankring inom verksamheten. Områdesnämnden för humanvetenskap består av de två vicerektorerna (ordförande reps. vice ordförande), fakultetsledningarna från de tre ingående fakulteterna samt tre studentrepresentanter. Universitetets tre vicerektorer ska vara företrädare för sina respektive område i universitetsledningen. De ska också internt och externt företräda och bistå rektor i frågor kring området.

Ordförande i Områdesnämnden för humanvetenskap är vicerektor Astri Muren och vice ordförande Elisabeth Wåghäll Nivre.

Vicerektorer 2018-2020

Astri Muren
Elisabeth Wåghäll Nivre