Det är viktigt att ITS får input från kärnverksamheten, utan detta kan vi inte agera för att utveckla Stockholms universitets IT-stöd. Har ni frågor eller synpunkter på SU:s olika IT-system eller vill föreslå förbättringar, vänligen kontakta lämplig representant nedan:

Övergripande ITS-frågor:

Uno Fors, uno@dsv.su.se är övergripande ITS-samordnare för humanvetenskapliga området.

Lärandestöd

Christine Storr, christine.storr@juridicum.su.se är humanvetenskapliga områdets representant för lärandestöd som omfattar IT stöd för undervisning och lärande, dvs förberedelse, genomförande, examination, utvärdering och kvalitetssäkring. System som ingår är Athena, Mondo, Urkund, Exia, Survey & Report och Zoom.

Utbildningsstöd

Catrine Björck catrine.bjorck@hsd.su.se är Humanvetenskapliga områdets representant när det gäller utbildningsstöd. Det innefattar frågor som rör schemaläggning och lokalbokning i exempelvis TE-plan (f.d Planedit) och Time-edit samt frågor kring studieinformation och dokumentation exempelvis i Ladok och SISU.

Forskning

Uno Fors, uno@dsv.su.se är även utsedd till att bevaka och påverka IT-stöd for forskning som t.ex. lagring av forskningsdata, elektroniska labböcker, beräkningskapacitet m.m.

Digitala kanaler

Stanley Greenstein, stanley.greenstein@juridicum.su.se är humanvetenskapliga områdets representant i två grupperingar, nämligen webbpublicering och mobilapplikation. Grupperingarna har som syfte att stödja informationsspridning till och kommunikation med universitetets målgrupper på ett säkert och lagenligt sätt.

Centralt stöd

Agneta Sundman Claesson, agneta.sundmanclaesson@statsvet.su.se är humanvetenskapliga områdets representant när det gäller centralt stöd. Det innefattar frågor som rör Primula, Mercur, Raindance och Ekonomiprojektet för införande av nytt system som ersättning för Raindance.

Lärarutbildningen

Anna Carlstedt, Anna.Carlstedt@su.se representerar lärarutbildningarna centralt. Hon är utbildningsledare i staben på Områdeskansliet för humanvetenskap, men arbetar som stöd till båda områden när det gäller samordning av interna VFU-frågor. Hon ingår bland annat i styrgrupperna för VFU-portföljen och VFU-portalen.