Syftet med dokumentationen är att institutionen ska beskriva hur måluppfyllelsen säkras för en doktorand genom olika utbildningsmoment. Det gäller i första hand moment som examineras med prov respektive disputation, dvs. obligatoriska kurser, valbara kurser och avhandling/uppsats. Det kan också gälla moment som inte examineras.

Examensmålen för doktorsexamen respektive licentiatexamen ur högskoleförordningen (1993:100) återges i dokumenten nedan. I Word-filen är målen uppdelade exakt som i Högskoleförordningen, medan de i Excel-filen är uppdelade på detaljnivå.

Dokumentationen biläggs den individuella studieplanen oavsett i vilken form den sker.

Dokument: