Områdesnämnden för humanvetenskap stödjer fakultetsöverskridande utbildning dels i form av ett initieringsbidrag och dels genom tillfälligt höjd budgetram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå i form av ett tidsbegränsat finansiellt tillskott för den institution/de institutioner som genomför fakultetsöverskridande utbildning.

Initieringsbidrag kan sökas för fakultetsöverskridande kurs eller program. Initieringsbidraget är avsett för att täcka kostnader för utveckling av fakultetsöverskridande utbildning (planeringsmöten, framtagande av kursplan m.m.). Tillfälligt höjd budgetram kan endast sökas för kurs. Stöd i form av tillfälligt höjd budgetram sker i form av ett schablonbelopp utöver takbelopp.

Områdeskansliet tillhandahåller därutöver extra administrativt stöd för att utveckla rutiner som långsiktigt underlättar utformning och genomförande av fakultetsöverskridande utbildning.

Ansökan

  • Anhållan om initieringsbidrag behandlas löpande under året av Områdesnämnden.
  • Anhållan om tillfälligt höjd budgetram ska vara Områdesnämnden tillhanda 1 mars respektive 22 oktober.

Mer information om stödet: Riktlinjer för stöd till fakultetsöverskridande utbildning (106 Kb)

Till ansökan ska även en överenskommelse bifogas: Mall för överenskommelse avseende fakultetsöverskridande utbildning (295 Kb)

Anhållan skickas som en samlad pdf-fil till registrator, registrator@su.se. Ange diarienummer dnr SU FV-2.1.1-0544-19 i ämnesrad och ansökan.