I dessa strategier presenteras långsiktiga mål för det humanvetenskapliga området. Det övergripande syftet är att stärka och synliggöra det humanvetenskapliga området. Strategierna identifierar centrala frågor för området samt tydliggör prioriteringar och strategiska vägval.

Humanvetenskapliga områdets strategier 2016-2018 (1186 Kb)

Åtgärdsplan

Till strategierna hör även en åtgärdsplan som beskriver områdets åtgärder för att nå de strategiska målen. Uppföljning av strategierna sker årligen i områdesnämnden.

Humanvetenskapliga områdets åtgärdsplan 2017-2018 (1975 Kb)