Karolina Wirdenäs
Karolina Wirdenäs. Foto: Karin Ström.

Vilken samverkan har du fokuserat på?

– Tillsammans med Kathrin Kaufhold vid Engelska institutionen har jag byggt vidare på ett tidigare projekt med Stockholms läns landsting (SLL) där vi utvärderade en informationssatsning gällande vårdinformation för asylsökande. Nu samarbetar vi med Transkulturellt centrum vid SLL för att bidra till att utveckla deras verksamhet när det gäller vårdkommunikation för målgrupperna vårdgivare och personer som är nyanlända i Sverige. Det är en fantastisk miljö för språkvetare att studera hur kommunikationen och samtalen går till i arbetet för att göra hälso- och sjukvården mer jämlik.

Vad är nästa steg i projektet?

– Vi arbetar med analysen nu. Transkulturellt centrum är involverade i forskningsprocessen och kommer senare i vår att göras delaktiga i analysen och vad vi kommit fram till. Sedan samlar vi ihop växelspelet i en rapport som beskriver hur de kan utveckla verksamheten. Samtidigt med det pågår arbetet med forskning som kan resultera i vetenskapliga artiklar och presentationer.

Varför är samverkansprojekt viktiga för dig som forskare inom humaniora?

– Samverkan med olika verksamheter är väldigt viktigt och att vi som forskare kan medverka till ömsesidigt forskande och lärande. Det är ett sätt att göra humanvetenskapen relevant. Myndigheter och företag tänker kanske inte först att just språkforskare skulle kunna bidra med kunskap, men det finns en hel del vi kan bidra med till kommunikationen.

Vad är vinsten med att arbeta tillsammans med forskare från andra discipliner?

– Man får syn på fler olika saker än om man verkar inom samma område. Jag och Kathrin delar en vetenskaplig bas som språkvetare men vi har olika forskningskompetenser där vi kompletterar och stärker varandra. Vi har också olika språk som specialistområden, vilket passar bra eftersom Transkulturellt centrum är en flerspråkig miljö.

Hur går ni vidare nu?

– Vi vill gå vidare med olika idéer vi fått under arbetets gång. Att ha blivit insläppta av engagerade människor som är intresserade av verksamhetsutveckling väcker forskningsfrågor som vi aldrig skulle fått syn på om vi inte vore där. Som att studera personerna i skärningspunkten mellan vården och vårdtagarna. Det är ofta svåra överväganden att besluta om vem som ska få del av vården och vilken instans som ska betala. Det vore intressant att se hur det går till när dessa beslut fattas och hur Transkulturellt centrum kan ge vårdgivare stöttning i att fatta dessa svåra beslut.

 

Läs rapporten Att mediera information om vårdmöjligheter för nyanlända: Evaluering av SLL:s kommunikation 2015/16 Slutrapport

Läs mer om Karolina Wirdenäs forskning