På denna sida samlas information som rör Humanvetenskapliga områdets kvalitetsarbete inom utbildning.

Kvalitetssystemet för utbildning vid Stockholms universitet har delats in i sex områden. Genomförandet av regelbundna utbildningsgranskningar är en del av kvalitetssystemet.

Läs mer om universitetets kvalitetsarbete för utbildning

Utbildningsgranskningar

Granskning av utbildningar sker enligt en sexårscykel för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå (tidigare enligt treårscykel) och enligt en sexårscykel för utbildningar på forskarnivå.

Handläggningsordning

Områdesnämnden för humanvetenskap beslutade 2020-10-14 om Handläggningsordning för utbildningsgranskning vid det humanvetenskapliga området (dnr SU FV-1.1.2-3053-20). Handläggningsordningen gäller fr. o m 2021-07-01 – tillsvidare och ersätter Handläggningsordning för utbildningsgranskning vid Humanvetenskapliga området (dnr SU FV-1.1.2-2784-19, fastställd av Områdesnämnden för humanvetenskap 2019-09-11).

Dokumentet beskriver hur institutionerna ska ta fram utbildningsrapporter, hur granskningsgruppernas ledamöter ska utses, hur granskningsgrupperna ska vara sammansatta, vilka uppgifter granskningsgrupperna ska ha och vilket uppdrag den enskilde granskaren ska ha. Vidare specificeras vad som kan vara granskningsunderlag samt hur granskningens resultat ska hanteras inom området.

Tidsschema och indelning av utbildningar

Områdesnämnden för humanvetenskap beslutade 2020-10-14 om Indelning av utbildningar samt tidsschema för utbildningsgranskning inom det humanvetenskapliga området (dnr SU FV-1.1.9-3054-20).

Den nu gällande indelningen ersätter indelningen beslutad 2018-12-12 (dnr SU FV-1.1.9-3607-18) samt indelningen som beslutades 2020-03-30  av vicerektor på delegation av områdesnämnden p.g.a. coronakrisen.

Tidpunkten för den interna granskningen av respektive huvudområde/ utbildningsprogram/forskarutbildningsämne framgår av ovanstående excel-fil.

Observera att processen i regel startar med ett upptaktsmöte i mitten av höstterminen som föregår själva granskningstidpunkten.

Mallar för utbildningsgranskning

På sidan för kvalitetssäkrande aktiviteter vid Stockholm universitet finns mallar för utbildningsgranskning. Där finns:

Obligatoriska mallar:

  • utbildningsrapport
  • granskningsrapport
  • åtgärdsredovisning

Stödmaterial:

  • lärar- och handledartabell
  • examensmålsmatriser för generella examina
  • blankett för beslutsförslag.

Humanvetenskapliga områdets årliga kvalitetsrapport

Områdesnämnderna bjuder årligen in rektor till en kvalitetsdialog. Som utgångspunkt för samtalet används den årliga kvalitetsrapporten.

Utvärderingens resultat

Granskningsrapporter för utbildningar inom:

Mer information

För ytterligare information om Humanvetenskapliga områdets kvalitetsarbete, kontakta Peter Bretschneider, peter.bretschneider@su.se.