Invitation in English below

Seminariet är på engelska.

Skogsskövlingen och förbränningen av Amazonas skogar har ökat dramatiskt med president Bolsonaro – med starka reaktioner både internationellt och nationellt. Hur effektivt är skyddet för regnskogen or urfolken i den brasilianska lagstiftningen och de rättsliga och administrativa institutionerna på central och regional nivå? Kan den negativa utvecklingen förhindras av andra aktörer? Vilken rättslig och politisk betydelse har informationen om ökade skogsbränder som presenterats av det brasilianska rymdforskningsinstitutet (INPE) – och vad säger den?

Ana Paula Aguiar är seniorforskare vid Centret för jordsystemforskning (CCST) vid Brasilianska rymdforskningsinstitutet (INPE) och gästforskare vid Stockholms Resilienscentrum på Stockholms universitet. Hon arbetar med hållbarhetsforskning, avskogningsmodeller och scenarier för Amazonas sedan mer än 15 år.

Larissa Basso är brasiliansk jurist, doktor i internationella relationer och postdoktor i humanvetenskaplig miljöforskning vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Hon forskar om rättsliga och politiska aspekter på miljöfrågor, på nationell och internationell nivå.

Anmäl dig till Josephina Bergvall senast 1 oktober 2019
E‐post:
smc@juridicum.su.se

Välkommen!

 

WHAT IS HAPPENING IN THE AMAZON? – LEGAL AND POLITICAL DIMENSIONS OF DEFORESTATION IN BRAZIL

 

The seminar will be in English.

The deforestation and burning of the Amazon forests has expanded significantly with president Bolsonaro – with strong reactions internationally and domestically. How effective is the protection of rainforests and indigenous peoples provided by Brazilian legislation and by the judicial and administrative institutions at the central and regional levels? Can the adverse development be prevented by other actors? What is the legal and political impact of the information on increasing fires provided by the Brazil National Institute for Space Research (INPE) – and what does it say?

Ana Paula Aguiar is a senior researcher/technologist at the Earth System Science Centre (CCST) of the Brazilian Institute for Space Research (INPE) and a Research Fellow at Stockholm Resilience Centre, at Stockholm University. She has been working with sustainability science and deforestation modelling and scenarios in the Amazon for more than 15 years.

Larissa Basso is a Brazilian lawyer, PhD in International Relations and a Postdoctoral Fellow at the Department of Law, in the Stockholm University Initiative of Environmental Research in Human Sciences. She specialises in legal and political aspects of environmental issues at national and international scales.

Sign up with Josephina Bergvall by 1 October 2019
Email:
smc@juridicum.su.se

Welcome!