Anna Carlstedt
 
Tidigare forskning

Min tidigare forskning tog utgångspunkt i verk inom ramen för den poetisk-profetiska genren som växer sig stark i Frankrike vid mitten av 1500-talet. Till grund låg bland annat min doktorsavhandling om språk, stil och genre i Nostradamus Profetior (2005). Föremål för undersökningarna var framför allt Michel de Notredame, mera känd som Nostradamus, Joachim du Bellay, Pierre de Ronsard, Maurice Scève samt Jean-Antoine de Baïf. Studierna syftade till att ge en mer nyanserad uppfattning av de studerade författarnas roll och betydelse som bärare av den litterära, esoteriska renässanstraditionen såsom den kom till uttryck i deras poesi. Analyserna sökte samtidigt till att tydligare placera Nostradamus poetiska verk i renässansens litterära kontext.

Pågående forskning

Min aktuella forskning syftar i en första fas till att analysera på vilka sätt ett antal franska (Ronsard, du Bellay, de Tyard) författare, med Nostradamus som förebild, undersöker och förvaltar Platons idé om den profetiska inspirationen som nödvändig för den poetiska. I en andra fas vidgas projektetet till att omfatta de engelska poeterna (Sidney, Shakespeare och Donne. Problemställningarna utgår från nyplatonismens teoribildning enligt vilken den profetiskt inspirerade poeten står under Saturnus ödesdigra med kreativitetsfrämjande inflytande.

Kategorier

Tidigmodern litteratur