Varje förfrågan om att förlägga projekt vid institutionen bör prövas noggrant vad gäller innehåll och ekonomiska villkor. Förutsättningen för att säga ja till en sådan förfrågan är att projektet bedöms vara kvalitativt högtstående och ligga i linje med den forskning som bedrivs eller bör bedrivas vid institutionen. En förutsättning är också att villkoren för vad institutionen förbinder sig till vad gäller medfinansiering och andra åtaganden är rimliga. Vad som är rimligt måste bedömas från fall till fall och även relateras till den ekonomiska situationen i stort för det forskningsämne som projektet avser (och som alltså står för medfinansieringen) samt till institutionens ekonomi i sin helhet.

Följande gäller för den som avser att söka medel för ett forskningsprojekt vid Institutionen för kultur och estetik:

Observera att detta gäller såväl anställda som icke anställda vid institutionen. Det gäller även för den som är medsökande i ett projekt där den huvudsökande är anställd vid en annan institution.

 1. Allra först - så tidigt som möjligt men absolut senast tre månader före sista dag för inlämning av ansökan - tar den sökande kontakt med den som är ämnesansvarig och med den som är ansvarig för forskningen inom det ämne det gäller. Den sökande ska då vara beredd att lämna en kortare skiss över projektet samt informera om vilken anslagsgivare som är aktuell. Den ämnesansvariga tar reda på villkoren beträffande institutionens eventuella medfinansiering och vad gäller externa sökande gör den forskningsansvariga efter hörande med ämnet en bedömning av projektets kvalitet och relevans för institutionen. Därefter fattar den ämnesansvariga i samråd med prefekten beslut om huruvida projektet kan förläggas till institutionen och meddelar den sökande.

 2. Om ett klartecken ges tar den sökande snarast kontakt med institutionens ekonomer för assistans i samband med budgetarbetet, allra senast två månader innan ansökan ska lämnas in. Tillsammans med ekonomen planeras arbetet med budgeten. I vissa fall, framför allt när det gäller EU-projekt, kan även Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd vid universitetet ge assistans. I samband med detta ska den som inte har anställning vid institutionen kontakta prefekten för att informeras om vilken lön som den sökande kan föreslå i budgeten (observera dock att beloppet kan komma att korrigeras i samband med eventuell anställning).

 3. Omedelbart efter det att ett klartecken från ämnesansvarig och forskningsansvarig givits om att förlägga projektet till IKE, tar den sökande åter kontakt med den forskningsansvariga inom ämnet för att tillsammans med denna lägga upp en plan för IKE:s granskning av ansökan. Detta måste ske absolut senast två månader före inlämning av ansökan, helst tidigare. Granskningsprocessen är till för att göra ansökan så bra som möjligt och sker genom att ansökan läggs fram vid ett ämnesöverskridande seminarium med två granskare. Normalt behandlas två ansökningar per seminarietillfälle. Den som söker medel bör ha närvarat vid minst två granskningar innan den egna ansökan granskas.

  Granskningen av ansökningarna kan och bör inte detaljregleras men innefattar lämpligen synpunkter på genomförbarhet, samordning (om flera söker tillsammans), förhållandet teori/empiri, planering, relevans, internationell relevans, språkbehandling, samt hur väl ansökan svarar mot utlysningen i fråga.

  Förfarandet är obligatoriskt för alla större ansökningar som innefattar lönemedel, avseende projektmedel från forskningsråden (motsvarande) eller från internationella forskningsfinansiärer (undantag kan göras för de fall där huvudsökande inte finns på IKE och i de fall det finns andra nätverk inom vilka ansökan granskas). Den forskningsansvariga inom ämnet ansvarar för planeringen i samråd med IKE:s forskningssekreterare, så att det avslutande ansökningsseminariet ligger minst en månad före deadline för ansökan. I de fall där förfarandet av olika skäl inte kunnat fullföljas ska den forskningsansvariga meddela prefekten detta.

  Den sökande ser i god tid till att hen får prefektens underskrift alternativt digital signering, och därefter tar den sökande en kopia av den fullständiga ansökan och lägger den i facket för diarieföring. Det gäller även besked från anslagsgivare om projektet beviljats eller avslagits att detta ska diarieföras.

 4. I det fall ansökan beviljas tar den sökande kontakt med prefekt, ämnesansvarig och ämnesstudierektor för att planera för en anställning, alternativt hur projektet påverkar den anställning man redan har. Det är viktigt att forskningstidens förläggning anpassas efter eventuell undervisning och andra åtaganden vid institutionen och man bör vara beredd på att man inte kan påbörja forskningen direkt efter beviljandet. Beslut om detta fattas av prefekt i samråd med ämnesansvarig och ämnesstudierektor.  

  Lycka till med ansökan!