1. Efter handledarens och prefektens godkännande anmäler doktoranden önskemål om tid för disputation till Studentavdelningen via ett webbformulär som finns Stockholms universitets medarbetarwebb här.
 2. Handledaren föreslår i samråd med prefekten fakultetsopponent, betygsnämnd och ordförande vid disputationsakten samt tar kontakt med dessa.
 3. Prefekten skickar förslaget inklusive uppgifter om tid och plats för disputation till Humanistiska fakultetsnämnden för godkännande av dekanus. Förslaget skall vara fakultetskansliet tillhanda senast sex veckor före föreslaget disputationsdatum. Disputationsformulär finns på fakultetens web här.
 4. Disputationsbidraget, som för närvarande uppgår till 40.000 kronor från Humanistiska fakulteten, ska täcka tryckningskostnader, hyra av disputationslokal, opponentens resor, uppehälle och arvode samt betygsnämndens resor och uppehälle.
  Doktorandernas disponibla disputationsmedel uppgår f.n. till 30.000 kr, sedan hänsyn tagits till ovanstående kostnader. Bidraget är avsett att användas för tryckkostnader och ev. andra direkta kostnader. Ofta behöver man därutöver söka tryckbidrag från olika fonder.
 5. Tryckningen upphandlas av doktoranden. Minsta upplaga av doktorsavhandling vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet är för närvarande 31 exemplar. Till denna upplaga tillkommer 7 pliktexemplar som tryckeriet enligt Lagen om pliktexemplar är skyldiga att leverera. Se Kungliga bibliotekets information om Lagen om pliktexemplar för mer information (extrern länk).
  Lägg därefter till ett rimligt antal egna exemplar för spridning. Om avhandlingen trycks på Stockholm University Press (SUP), distribueras exemplaren inom Stockholms universitet av SUP.
  Om avhandlingen trycks på externs förlag ansvarar doktoranden för att pliktupplagan skickas enligt följande:
  - 25 exemplar i lådor märkta med institutionens namn
  - 3 exemplar i låda märkta med Universitetsbiblioteket
  - Ett exemplar till rektor, ett exemplar till fakulteten och ett exemplar till dekanus. 
  - I de fall en doktorsavhandling publiceras elektroniskt i fulltext i universitetets publiceringsdatabas ska upplagan framställas i minst 7 fysiska exemplar och levereras enligt följande: 3 exemplar till universitetsbiblioteket, ett exemplar till rektor, ett exemplar till fakulteten och ett exemplar till dekanus.
  Därutöver beslutar institutionen om en doktorsavhandling ska mångfaldigas i större upplaga. Samtliga dessa exemplar skall innehålla ett spikblad med uppgift om tid och plats för disputationen. I förvaltningens låda skall det även bifogas 10 extra spikblad för anslagstavlor med mera. Eventuella exemplar utöver ovanstående skall även dessa märkas med institutionens namn. Observera att institutionen inte har möjlighet att lagra överexemplar (över 5 exemplar) av avhandlingen.
 6. Institutionen, det vill säga handledaren och doktoranden, ansvarar för att fakultetsopponenten och betygsnämnden får avhandlingen senast tre veckor före disputationen. 
 7. Doktoranden spikar avhandlingen elektroniskt i DiVA. Man kan välja att publicera hela sin avhandling i fulltext i DiVA. Detta val bör man ta ställning till redan när man börjar arbetet med avhandlingen.

Mer information

Stockholm universitets information om disputation
Humanistiska fakultetens regler kring disputation